Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

Babhta Coimisiúnaithe do (Babhta 54) – Scéim Maoinithe Fuaim agus Fís Choimisiún na Meán

Babhta Speisialta chun tacú le léiriú ábhair atá dírithe ar ghuth na n-inimirceach agus na bPobal Éireannacha nua.

Is 4 i.n., Dé Céadaoin, an 19 Meitheamh 2024 an tráth deiridh a mbeidh glacadh le hiarratais don bhabhta seo.

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ó earnáil na léiriúchán neamhspleách le haghaidh tionscadail uailmhianacha ardleibhéil ar féidir tacaíocht a fháil ina leith don chéad Bhabhta Maoinithe eile, Babhta Round 54, den Scéim Fuaim agus Fís. Níor cheart do léiritheoirí aon iarratas a chur faoi bhráid ach amháin an cineál atá inghlactha faoin scéim sin maidir le tograí a rachadh i gcion go mór ar lucht féachana TG4.

Cinntítear le do thoil go sásaíonn an t-iarratas na coinníollacha a ghabhann leis an scéim Fís & Fuaim faoi mar a leagtar amach sa Treoir d’Iarratasóirí maidir le Babhta 54.

Ní mór gach iarratas ar an mbabhta seo a chur isteach go leictreonach trí chóras ríomhchoimisiúnaithe TG4, agus a cheangal mar cháipéis pdf agus buiséad iomlán mar cheangaltán Excel a bheith leis. Ní dhéanfar measúnú ar thograí mura bhfuil buiséad iomlán leo.
 

Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais:

  • Déan cur síos ar an gcaoi a bhfuil an togra seo cáilithe don Scéim Fuaim agus Fís
  • Togra iomlán ina leagtar amach an coincheap/ábhar agus an cur chuige cruthaitheach.
  • Buiséad Iomlán & Plean Airgeadais
  • Mioneolas faoin léiritheoir agus faoin stiúrthóir atá luaite leis an tionscadal chomh maith leis an bpríomhfhoireann/criú cruthaitheach
  • Ráiteas físiúil ón Stiúrthóir
  • Moltaí le haghaidh daoine cumasacha ar an scáileán/rannpháirtithe de réir mar is cuí. (Ba cheart nasc chuig triail scáileáin a bheith in éineacht le haon láithreoir teilifíse nó príomhphearsana cumasacha atá molta nach bhfuil aithne ag daoine orthu cheana féin.)
  • Am craolta agus sprioclucht féachana TG4 don tionscadal
  • Plean/sceideal léiriúcháin

 
Guth na nInimireach agus na bPobal Éireannacha nua

Is gairm ó TG4 é seo ar smaointe maidir le hábhar a chuireann bonn faoin nGaeilge agus atá dírithe ar ghuth na n-inimirceach agus na ndreamanna nua i bPobal na hÉireann a bheidh ina lón oideachais, spreagtha agus cumhachta ag an lucht féachana agus éisteachta maidir leis an eolas, na scileanna, an tuiscint agus an meon a chothú is gá chun bearta a dhéanamh maidir lena bhfuil á chur roimh na dreamanna sin.
 
 

ÁBHAR A BHFÁILTÍTEAR ROIMHE DON BHABHTA SEO:
 

1. Fíorasach nó Siamsaíocht

Sraith de chláracha 25’-50’ le scéalta téagaracha a léiríonn dearcadh an inimircigh in Éirinn sa lá atá inniu ann. Ba cheart go mbeadh ábhar faoi thrácht ann lena léirítear an saol, an teaghlach, an pobal nó poist sa tsochaí lena mbainimid agus í faoi athrú. Tá an bhéim ar ghuth an inimircigh agus na ndreamanna nua i bpobal na hÉireann, faoi cheisteanna maidir leis an dúlra, athrú aeráide, an timpeallacht, tomhaltóireacht, faisean, tithíocht, saol an teaghlaigh, nó meascán díobh sin.

Príomhsceideal Tx: Lár na Seachtaine, 8 i.n. nó 8.30 i.n.
Formáid: Clár aonair/sraith faisnéise nó clár aonair/sraith siamsaíochta, 25’ nó 50’ ar fad.
An Lucht Féachana: Náisiúnta
 
 

2. Fíorasach – Lucht Féachana Náisiúnta

Cláracha faisnéise aon uair a chloig nó sraith cláracha faisnéise ina n-insítear scéal téagarach tráthúil trí ghuth na n-inimirceach in Éirinn an lae inniu atá oiriúnach do chlár faisnéise i rith bhuaicthráthanna craolta TG4. Scéalta a théann go domhain i saol na hÉireann trí scannánaíocht faire, athchruthú nó cumasc de mhodhanna éagsúla scéalaíochta a tharraingeoidh an méid is fairsinge is féidir den lucht féachana náisiúnta.

Tráth Craolta 1: Céadaoin, 9.30 i.n. (50’ nóiméad).
Tráth Craolta 2: Luan – Déardaoin 7.00-8.30 i.n. (25’ nó 50’ nóimead).
 
 

3. Siamsaíocht Fhíorasach – Lucht Féachana Náisiúnta

Tá ábhar á lorg ag TG4 a bheadh spleodrach, soicheallach, spreagúil agus atá tráthúil tábhachtach ag daoine in Éirinn sa lá atá inniu ann. Is féidir ábhar i seánra ar bith acu seo a leanas a chur chun cinn: clár faisnéise, faire taobh istigh, dráma faisnéise, nó réaltacht, ach ní mór siamsaíocht a bheith ann don lucht féachana. Ba cheart go mbeadh dearcadh sainiúil i gceist leis an tsraith, go mbeadh an lucht imirce atá ina gcónaí in Éirinn á gcur i láthair ann agus go mbeadh rud á rá faoin athrú saoil atá ag teacht chun cinn in Éirinn. Ba cheart go mbeadh an t-ábhar dóchasach croíúil agus go mbeadh sé tarraingteach ag lucht féachana fairsing. Ba cheart go mbeadh sé tréan dána de bharr go mbaineann iomaíocht ghéar le tráth craolta 9.30 i.n. Déardaoin.

Príomhthráth craolta: Déardaoin, 9.30 i.n.
Formáid: Sraith de chláracha siamsaíochta fíorasacha, 4/6/8 x 50 nóiméad.
An Lucht Féachana: Náisiúnta
 
 

4. Ceol (Stáitsíocht nó Faisnéis)

Tá moltaí á lorg ag TG4 maidir le cláracha nó sraitheanna 25’ nó 50’ nóiméad ina n-úsáidtear ábhar faisnéise nó ábhar seanma, nó an dá chineál, chun ceol nua domhanda (agus ealaín de chineálacha eile) i saol síorathraitheach na hÉireann a chur i láthair agus a cheiliúradh. D’fhéadfaí ceol a mheascadh le seánraí eile freisin mar shampla, aistear ceoil nó scéal fathaigh ceoil. Ní mór gach smaoineamh a bheith oiriúnach do sceideal phríomhthráthanna craolta TG4 ag 9.30 i.n. ar an Domhnach nó do chlár speisialta faoi Nollaig nó faoi Cháisc nó do chlár ceiliúrtha ar eachtra staire nó ar ócáid comhaimseartha.

Príomhthráth Craolta: An Domhnach, 9.30 i.n. nó 10.30 i.n.
Formáid: Sraith nó Clár Aonair Faisnéise 25’ nó 50’ nóiméad ar fad.
An Lucht Féachana: Náisiúnta
 
 

5. Ábhar do Dhaoine Óga (aois réamhscoile & 6-12 bhliain)

Fáilteoimid roimh iarratais le haghaidh seónna beo-aicsin do leanaí ina mbeidh páistí nó tallann óg láithreoirí a mheallfaidh an lucht féachana ar an scáileán. Tá spéis againn i sraitheanna fuinniúla agus spraíúla oideachais agus siamsaíochta a thugann léargas ar shaol an lucht féachana agus a fhiosraíonn an domhan thart timpeall orainn. Maidir leis an mbabhta seo de chuid Choimisiún na Meán, leagtar béim ar ghuth na n-inimirceach óg agus na ndreamanna nua i bpobal na hÉireann ionas gur féidir leis an lucht féachana réimsí tumbhraite, iléagsúla agus siamsúla den saol a thaithí ar an teilifís.

Déanfar smaointe maidir le gach uile fhormáid agus aoisghrúpaí 0-12 a bhreithniú.

Ba cheart go mbeadh plé i ngach moladh ar chónascadh ilardáin agus ar bhearta breisíochta.

Príomhthráth Craolta: Laethanta na seachtaine agus ar an deireadh seachtaine i rith Bhloc Cúla4 / Cúla4 na nÓg agus ar Aip Sheinnteoir Cúla4 freisin.
Formáid: Sraith, cláir d’fhaid éagsúla.
An Lucht Féachana: Daoine Óga, An Príomhlucht Féachana & An Lucht Féachana Náisiúnta.
 
 

Ní mór gach togra a chur ar aghaidh go leictreonach chuig TG4. Ní foláir don chomhlacht léiriúcháin a chinntiú ar an gcéad dul síos go bhfuiltear cláraithe ar chóras r-Choimisiúnaithe TG4, https://ecomm.tg4.ie, agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an tráth deiridh a bhfuil glacadh le hiarratais trí ‘CnaM Babhta 54 – Guth na nInimireach agus na bPobal Éireannacha nua’ a roghnú ón roghchlár anuas. Cuirfear in iúl duit, go huathoibríoch, nuair atá do thogra curtha ar aghaidh. Ní ghlacfar le tograí nuair a bheidh an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais caite.

Is féidir ceist ar bith maidir leis an mbabhta seo agus maidir le hoiriúnacht an tionscadail a sheoladh chuig Majella.Nic.Dhonnacha@tg4.ie.
 

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le haon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar aon fhaisnéis íogair (más ann di) agus an chúis go bhfuil an fhaisnéis sin íogair a lua. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 faisnéis a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur faisnéis íogair í agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.