Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Babhta Coimisiúnaithe don Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) Fómhar 2024

• Sprioc-am d’ iarratais chuig TG4 – 4i.n Déardaoin 18ú Iúil, 2024

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláir aonair agus/nó sraitheanna a sholáthar dúinn.

Critéir nach mór a bheith i d’iarratas chuig TG4:

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin chéad bhabhta eile de Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF). Ná cuir ar aghaidh ach tionscadail atá incháilithe faoi an scéim.

Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad mar cheangaltán excel. Ní dhéanfar iarratas a mheas nach bhfuil buiséad leis.

NB: Ní dhéanfar d’iarratas a mheas mura mbeidh na nithe seo san áireamh.
 
Le gach iarratas, ní mhór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san iarratais:

 • Achoimre cruthaitheach faoin gclár nó faoin sraith.
 • Buiséad iomlán
 • Léiritheoir & Stiúrthóir luaite chomh maith le príomh foireann taobh thiar den cheamara.
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir
 • Moltaí maidir le tallann/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileáin
 • Sprioc lucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Ba cheart do na hiarratais a shonrú cé acu de na gnéithe inghlactha don bhabhta seo don BAI a dtagraíonn siad dóibh.
 • Plean maoinithe
 • Straitéis Digiteach 360

 

GNÉITHE INGHLACTHA SA BHABHTA SEO FAOIN ILBF:

 

1. Fíorasach & Siamsaíocht Croí-lucht féachana.
Sraith de chláir faisnéise nó siamsaíochta 25’ nó 50’ ar fhad ag plé, den chuid is mó, le scéalta láidre, téamaí comhaimseartha a thugann léargas dúinn ar dhuine, teaghlach, grúpa nó gairm. Fáilteofar roimh scéalta a bhaineann leis an nádúr, athrú aeráide, cúrsaí timpeallachta, tomhaltóirí (consumerism), faisean, tithíocht, tógáil clainne, nó meascán de sheánraí.

An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 8pm nó 8.30pm.
Formáid: Cláir/sraitheanna faisnéise nó cláir/sraitheanna siamsaíochta, 25’ nó 50’ ar fhad.
Lucht Féachana: Croí-Lucht Féachana.

 

 


2. Fíorasach Náisiúnta
Faisnéis aonair uair an chloig nó sraith faisnéise suas le ceithre pháirt ina léirítear scéal láidir, tábhachtach atá feiliúnach do phríomhsceideal TG4. Leis na scéalta seo, is féidir súil ghéar a chaitheamh ar shaol na hÉireann trí bhreathnóireacht nó trí mheascán de mhodhanna scéalaíochta agus athchruthaitheacha. Scéalta comhaimseartha nó scéalta stairiúla a bhfuil tábhacht comhaimseartha ar leith leo. Is féidir gach réimse scéalaíochta a bheith san áireamh idir próifíl, faisnéis, spórt, nádúr etc ach é a bheith feiliúnach le craoladh ag 9:30pm san oíche. Fáilteofar roimh ábhar atá forbartha cheana féin ach a bhfuil tábhacht faoi leith leis sa lá atá inniu ann. Moltar scéalta atá uaillmhianach, dearfach agus scéalta a chuireann dea – ghiúmar ar dhaoine go háirithe.

An chéad am craolta: Dé Céadaoin, 9.30pm
Formáid: Clár aonair nó sraith suas le ceithre pháirt x 50 nóiméad ar fad
Lucht Féachana: Náisiúnta
 

Scannáin Fhaisnéise fada: Fáilteofar freisin roimh scannáin fhaisnéise fada – 70’ – 90’ ar fhad ar féidir taispeántais san amharclann, ag féilte agus a bhéas mar sheoid chlár sceidil TG4.

 

 


3. Fíorasach Stair Náisiúnta
Bíonn na cláir staire is fearr siamsúil, suimiúil agus bunaithe ar an scéal a insint. Nílimid ag iarraidh smaointe nach bhfuil iontu go bunúsach ach aistí acadúla ina bhfuil agallaimh agus pictiúir, táimid ag iarraidh smaointe ina n-úsáidtear cuir chuigí nuálacha chun an scéal a insint agus formáidí cliste a chuideoidh leis an lucht féachana eolas nua a iniúchadh, a aimsiú agus a fháil amach. Tá sé tábhachtach go mbeimid ábalta tuiscint a bheith againn ar ár bpearsaí stairiúla, díreach mar a bheidís fós ar an saol seo. Oibreoidh ócáidí comórtha a bhaineann leis an stair chomh fada is go gcaitear leo mar ar bhealach atá úr agus ábhartha agus comhaimseartha.

An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 9.30pm.
Formáid: Cláir aonair nó sraith staire, 50 nóiméad nó 75 nóiméad ar fhad.
Lucht Féachana: Náisiúnta.

 

 


4. Siamsaíocht Fhíorasach Náisiúnta
Is féidir leis a bheith i bhformáid fhíorasach nó ina shraith bhreathnaitheach, nó ina shainshraith fhíorasach más sraith í a bheidh siamsúil agus uaillmhianach! Bíonn iomaíocht mhór ann don chraoladh a bhíonn ann oíche Déardaoin @ 9:30pm agus mar sin ní mór don tsraith a bheith bainteach le saol na linne, ábhartha, dúshlánach agus conspóideach in amanna. Ní mór dó a bheith croíúil agus siamsúil agus go mbeadh sé nádúrtha.

An chéad am craolta: Déardaoin, 9.30pm
Formáid: Sraith de chláir shiamsaíochta fhíorasacha láidre, tarraingteacha 50 nóiméad ar fhad.
Lucht Féachana: Náisiúnta

 

 


5. Siamsaíocht Ceoil Thraidisiúnta
Cláracha aonair nó sraitheanna cláracha uair an chloig ar fad le craoladh oíche Dhomhnaigh ar 21:30pm. Fáilteofar roimh iarratais ar chláracha faisnéise agus thaibhsithe ceoil lena gcruthófaí ardáin agus cóiriú nua don cheol agus don amhránaíocht thraidisiúnta agus a dhéanfadh ceiliúradh ar shaibhreas ealaíona dúchasacha na tíre.
Is féidir réimse an cheoil a mheascadh le réimsí eile faisnéise, m.sh: cláracha taistil ceoil, beathaisnéise agus ceol a bheadh feiliúnach le craoladh sa phríomhsceideal ceoil agus mar chlár aonair speisialta um Nollag/um Cháisc nó mar chomóradh ar amanna nó ócáidí faoi leith sa bhliain.

An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 9.30pm
Formáid: Sraith de chláir 50 nóiméad ar fad
Lucht Féachana: Náisiúnta

 

 


6. Siamsaíocht cheoil NACH ceol traidisiúnta é

An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 9.30pm.
Formáid: Sraith de chláir 25 nó 50 nóiméad ar fhad a d’fhéadfadh a bheith ina meascán de fhormáidí.
Lucht Féachana: Náisiúnta.

 

 


7. Formáidí Ghinearálta

An chéad am craolta: Lá sa tseachtain
Formáid: Sraith 12 x 25’
Lucht Féachana: Croí lucht féachana & Lucht féachana Náisiúnta

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais do shraitheanna nua go bhfuil formáid láidir ag baint leo. Formáidí don croí lucht féachana náisiúnta agus d’aon aois ghrúpa.
Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais sna réimsí seo:

 • Cúrsaí grá
 • Taistil
 • Cócaireacht
 • Tithíocht / DIY
 • Faisean
 • Garraíodóireacht
 • Ceol/Siamsaíocht
 • Greann
 • Sláinte
 • Aon réimse eile

Tá TG4 sásta roinnt maoiniú forbartha a chur ar fáil d’iarratais i gcásanna áirithe. Inis dúinn san iarratas cén cineál forbairt a chabhródh libh do coincheap a thabhairt céim chun cinn.
Is gá dreach d’ord reatha a chur mar chuid d’iarratas leis an formáid a mhíniú/léiriú.
Cuirfear fáilte faoi leith roimh iarratais le láithreoirí agus talún úr, go háirithe má tá scil nó saineolas acu sa réimse ina bhfuil an sraith.
Cabhraíonn sé i gcónaí blaisín de láithreoir a fheiceáil mar chuid d’iarratas.
Tá na heagarthóirí ar fáil le aon smaointe a phlé roimh an iarratas agus bheadh muid ag moladh daoibh é sin a dhéanadh.

 

 


8. Ábhair Faoi 35 (risqué/dána)

An chéad am craolta: Lá sa tseachtain @ 22.30
Formáid: Sraith 12 x 25’ nó 8 x 50’
Lucht Féachana: Croí lucht féachana & Lucht Féachana Náisiúnta

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais do sraitheanna nua don lucht féachana náisiúnta san aois-ghrúpa 16-35. Sraith cláir 25’ nó 50’ ar fhad. Le craoladh i lár na seachtaine, agus a bheith tarraingteach ar an seinnteoir TG4 chomh maith.

Tá muid sa tóir ar ábhair spraíúil, fuinniúil agus craiceáilte. Ach is aois ghrúpa fíor pholaitiúil iad seo freisin, agus tá fáilte roimh sraitheanna cúrsaí reatha nó faisnéise freisin, ach iad a bheith i nguth a labhraínn leis an lucht féachana agus atá rathúil.

Bígí dána…níl sibh ach óg uair amháin. Ní ábhair a thaitneodh le ghnáth lucht féachana TG4 atá i gceist anseo.

Tá an sprioc lucht féachana idir Glúin Z agus Mílaoisigh Tá muid ag lorg scéalta nua, pearsantaí nua agus tuairimí nár chuala muid cheana.

Cuirfear fáilte faoi leith roimh iarratais le láithreoirí agus talún úr, agus guthanna nua do TG4.

 

 


9. Siamsaíocht do pháistí (páistí réamhscoile nó 6-12 bhliain)
Fáilteoimid roimh iarratais ar ábhar beo-ghnímh (live action) nó beochan. Ábhar a fheileann do gach aoisghrúpa óg (3- 5 bliana, 5-7 mbliana, 8- 12 bhliain). Ábhar spraíúil, a dhíríonn ar chaitheamh aimsirí, spéiseanna agus rannpháirtíocht páistí labhartha na Gaeilge lárnach in aon smaoineamh. Stíl, ton agus brandáil láidir a bheith luaite leis.

*I gcás sraitheanna atá á bhforbairt, is fiú míreanna nó eilimintí a d’fhéadfaí a úsáid tras-ardán a bheith san áireamh.

An chéad am craolta: Cúla4/TG4 – Lá i rith na seachtaine/Deireadh Seachtaine
Formáid: Sraith de chláir, fad éagsúil.
Lucht Féachana: Páistí, Croí-lucht féachana

 

 


10. Cláir athghuthaithe do pháistí (páistí réamhscoile nó 6-12 bhliain)
Sraitheanna tarraingteacha spraíúil a mheallfaidh an lucht féachana óg agus atá in ann suí taobh le cláracha eile idirnáisiúnta agus coimisiúnaithe sa sceideal.

An chéad am craolta: Cúla4/TG4- Lá i rith na seachtaine/Deireadh Seachtaine
Lucht Féachana: Páistí, Croí-lucht féachana

 

 

Ní mór na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘ILBF Fómhar, 2024’, ón roghchlár anuas. Gheobhaidh tú admháil leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is faoi na comhlachtaí iad féin atá sé a chinntiú go bhfuil na hiarratais faighte againn.
 
Má tá aon cheist maidir leis an bpróiseas leictreonach seachadta nó maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Majella.Nic.Dhonnacha@tg4.ieJulieann.Ni.Fhatharta@tg4.ie .
 

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le haon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar eolas íogair (más ann dó) agus an chúis gur eolas íogair é a chur in iúl. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.