Comórtas Subaru | Spórt TG4 | CLG | Buaigh Subaru Impreza do do Chumann CLG ! Skip to main content
Menu

GAA Beo

Deis ag do Chumann CLG Subaru Impreza a bhuachan

DUAIS

Deis ag do Chumann CLG Subaru Impreza a bhuachan.

 
Comórtas Dúnta
 


Téarmaí & Coinníollacha

• Is féidir le clubanna atá cleamhnaithe le CLCG i bPoblacht na hÉireann, agus i bPoblacht na hÉireann amháin, páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
• Is iad TG4 agus I.M. Automotive Ltd T/A Subaru Ireland (dá ngairtear “na Tionscnóirí”) na tionscnóirí. Is é Subaru Ireland a chuirfidh an duais ar fáil.
• Subaru Impreza 1.6S a bheidh ann mar dhuais agus is duais neamh-inaistrithe í. D’fhéadfadh sé go n-athrófar dath agus sonraíocht na duaise. Ní cheadófar an múnla a athrú ná airgead a thabhairt in ionad na duaise.
• Tá an Duais le húsáid ag an gclub buaiteach mar dhuais i bhfeachtas bailithe airgid agus ní mór na fáltais uile ón bhfeachtas sin a thabhairt don chlub d’aon toisc ar mhaithe leis na gníomhaíochtaí a dtugann sé fúthu..
• Is é an gluaisteán amháin atá á thairiscint mar dhuais. Beidh freagracht ar an gClub CLCG buaiteach agus/nó ar an Úinéir i ndáil le cáin, árachas, dolaí bóthair agus cionta páirceála agus tráchta.

Ní mór do na hiontrálaithe go léir físeán nach mó a fhad ná 1 nóiméad a chur ar fáil agus ní mór an físeán a bheith cruthaithe ag an iontrálaí agus ní mór cuntas a thabhairt ann i dtaobh cén fáth go measann siad go dtuilleann siad an duais a ghnóthú. Daingníonn an t-iontrálaí nach sáróidh an físeán cearta aon tríú páirtí agus daingníonn an t-iontrálaí go bhféadfaidh na Tionscnóirí an físeán a úsáid gan srian (ach gan oibleagáid a bheith ann é a úsáid).

Le go mbeidh siad cáilithe lena mbreithniú sa chomórtas seo, ní mór do gach iontrálaí a chinntiú go ndéantar an méid seo a leanas:

• An físeán a phostáil ar leathanach oifigiúil a gclub ar facebook
• Mar chuid den phostáil sin, úsáid a bhaint as an gclib – @SpórtTG4 agus as an haischlib #SubaruAbú. Ina theannta sin, ní mór dóibh ‘Is Maith Liom’ a léiriú ar leathanach Spórt TG4 ar Facebook.
• Ní mór dóibh a bhfíseán a chur chun cinn ar leathanach a gClub CLCG ar Facebook agus cur chun cinn a dhéanamh laistigh den chlub agus sa phobal.

Is é an 07/09/2019 an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha
Déanfaidh painéal moltóireachta gearrliosta iontrálacha ar bhonn cúigí.
Déanfar 25% de na marcanna sa phróiseas moltóireachta a bhronnadh de réir an líon ‘Is Maith Liom’ a bheidh faighte ag an bhfíseán. Bronnfaidh an painéal an 75% eile ar bhonn an fhíseáin a chuirtear ar fáil.

Fógrófar an Buaiteoir beo ar TG4 ar an 15/09/2019.

1. Cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an phainéil moltóireachta.
2. Déanfaidh TG4 teagmháil dhíreach leis an gclub buaiteach tar éis na buaiteoirí a fhógairt.
3. Ní bheidh aon duaiseanna malartacha in airgead tirim ann.
4. Is cinneadh críochnaithe é cinneadh TG4 maidir le roghnú bhuaiteoir na duaise agus ní phléifear le haon chomhfhreagras.
5. I gcás ina mbíonn aon díospóid ann maidir le rialacha, seoladh nó torthaí an chomórtais, is cinneadh críochnaitheach é cinneadh TG4.
6. Má úsáideann Club CLCG atá ina iontrálaí sa chomórtas ainm nó seoladh bréagach, dícháileofar an t-iontrálaí sin i leith aon duais a fháil.
7. Más rud é, de bharr imthosca nach bhfuil neart ag na tionscnóirí orthu, nach mbeidh duais ar fáil, forchoimeádann TG4 agus/nó an tionscnóir (na tionscnóirí) an ceart chun duais comhluacha a chur in ionad na duaise nach bhfuil ar fáil.
8. Déanfar an duais a bhronnadh ar an gclub buaiteach le linn ócáid mheán i Meán Fómhair 2019.
9. D’fhéadfadh sé go n-éileofar ar an gClub CLCG buaiteach páirt a ghlacadh, gan íocaíocht, i bpoiblíocht cur chun cinn a sheolfaidh na Tionscnóirí, nó ceachtar acu, nó a gcuideachtaí gaolmhara.
10. Aontaíonn na rannpháirtithe go léir gan aon agallaimh nó ráitis a dhéanamh maidir leis an gcomórtas, nó a éiríonn as an gcomórtas, gan toiliú i scríbhinn a fháil ó cheachtar de na Tionscnóirí.
11. Forchoimeádann TG4 an ceart chun an comórtas a chur ar ceal, a fhoirceannadh, a mhodhnú nó a chur ar fionraí agus/nó rialacha an chomórtais a athrú aon tráth gan fógra a thabhairt roimh ré.
12. Déanfar ainm agus seoladh an Chlub CLCG a ghnóthaíonn an duais a fhoilsiú ar láithreán gréasáin TG4 & ar láithreán gréasáin Subaru Ireland.
13. Déanfar aon chlub GAA a gcinntear ina leith, de rogha TG4 amháin, go bhfuil sé ag sárú na rialacha seo a dhícháiliú go huathoibríoch.
14. Is ionann páirt a ghlacadh sa chomórtas seo agus glacadh leis na téarmaí agus leis na coinníollacha seo.
15. Déanfar an Tionscnamh seo agus na Téarmaí agus na Coinníollacha seo a rialú de réir Dhlíthe Phoblacht na hÉireann agus tiocfaidh aon díospóid a éiríonn astu faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.
16. Ní bheidh an Tionscnóir faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, damáiste nó damáiste iarmhartaigh d’aon chineál, cibé acu maidir le conradh, tort, lena n-áirítear faillí, nó cúis eile, arb é is cúis leis ná glacadh leis na téarmaí agus leis na coinníollacha seo nó a éiríonn i dtaca leis an duais, ar choinníoll, áfach, nach n-eisiann sé seo na gnáthbharántaí a thugann Subaru i leith gluaisteán nua.
17. Trí pháirt a ghlacadh sa Chomórtas seo, measfar go nglacann na hiontrálaithe go léir leis na rialacha agus measfar iad a bheith faoi cheangal ag na rialacha agus go dtoilíonn siad lena gcuid sonraí a aistriú chuig an Rialaitheoir Sonraí (is é sin, TG4) ar mhaithe le cúrsaí riaracháin maidir leis an tionscnamh seo agus ar mhaithe le haon chuspóir eile ar thoiligh an t-iontrálaí leis.

Físeáin ar Fáil