Skip to main content
< back to TG4.ie

Commissioning

 

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA

Sprioc-am d’iarratais ollsoláthair – Dé Máirt an 1 Márta @ 5.00pm

Ag súil le cinneadh ó TG4 – Aibreán, 2022

Táthar ag súil go dtosóidh na conarthaí ollsoláthair roimh Cháisc 2022. Ní gá gur dátaí beachta do gach bliain ó thaobh thús agus dheireadh na gconarthaí atá luaite san iarratas ach tá plean léiriúcháin agus dátaí léiriúcháin ag teastáil do Bhliain 1. Go ginearálta mairfidh na conarthaí ollsoláthair 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ar sheachadadh na gcláracha sa Fhómhar 2022 ar aghaidh ach is féidir cláracha a sheachadadh roimhe sin.

Beidh praghas socraithe in aghaidh na bliana ag gach gné den ollsoláthar ar feadh 4 bliana. Ba cheart don chomhlacht léiriúcháin an líon uaireanta an chloig maidir le gach gné de chláracha a bheidh á soláthar acu a chur in iúl agus b’fhéidir go mbeadh idirbheartaíocht i gceist idir TG4 agus an comhlacht faoi sin. Féadfaidh comhlachtaí ‘beartán’ de ghnéithe ollsoláthair a chur le chéile suas go dtí leibhéal a oireann dóibh féin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

 • Caighdeán, cruthaitheacht agus nuálaíocht na n-iarratas
 • Cóiriú & cur chuige físiúil ón Stiúrthóir do bhliain a haon
 • Daoine cumasacha ar scáileáin
 • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shliotáin sceidil TG4
 • Buiséad agus plean airgeadais ar theimpléad buiséid TG4
 • Costas in aghaidh na huaire
 • Plean ar chaiteachas/fostaíocht/forbairt sna réigiúin
 • Taithí ar léiriúchán teilifíse
 • Cur síos ar struchtúir agus ar fhoireann an comhlachta
 • Polasaí ag an gcomhlacht úsáid na Gaeilge a fhorbairt
 • Cultúr sa gcomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil le haghaidh cruinnithe le daoine a léiríonn suim sa mbabhta seo. Chun eolas a fháil faoin mbealach le cruinniú a shocrú, nó má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie

MOLTAÍ MAIDIR LE GNÉITHE SA mBABHTA OLLSOLÁTHAIR

Ba cheart do na hiarratais a shonrú cé acu de na gnéithe den ollsoláthar a bhfuil siad ag tagairt dóibh sa mbabhta seo. Is féidir le comhlachtaí ‘beartán’ de ghnéithe ollsoláthair a chur le chéile suas go dtí leibhéal a oireann dóibh féin. Féadfaidh comhlachtaí uasmhéid de thrí ‘bheartán’ éagsúla a chur isteach mar iarratas. Ní gá go ndéanfaí coimisiúnú ar gach gné de na cláracha sa liosta a leanas ach d’fhéadfaí gné amháin a choimisiúnú ó níos mó ná comhlacht amháin.

FÍS EAGARTHÓIREACHT

De réir mar atá tírdhreach na craoltóireachta ag éirí níos scoilte, tá aitheantas bainte amach ag TG4 go bhfuil sé i bhfabhar na nuálaíochta, na físiúlachta, na cruthaíochta agus thar rud ar bith eile láidreacht na scéalaíochta atá ina bunús le gach réimse cláir. Tríd na coimisiúin leanúnacha seo, tá súil ag TG4 oibriú i gcomhpháirt leis na léiritheoirí agus cruthaitheoirí teilifíse is fearr dá bhfuil ann chun go mbeidh muintir na hÉireann ag cruthú scéalta atá Gaelach, eisiach agus físiúil do mhuintir na hÉireann.

Beidh sraitheanna agus brandaí á gcruthú de réir sprioc gach am sceidil agus an réimse lucht féachana ar a bhfuil siad dírithe le breis ábhar agus / nó ábhar curtha in oiriúint do lucht féachana breise agus go minic níos óige ar na meáin dhigiteacha.

Cuirfear le forbairt daoine cumasacha léirithe ar gach leibhéal. Beifear ag súil go mbeidh na daoine a d’oibrigh ina gcúntóirí sa chéad tréimhse léirithe ceithre bliana mar chuid den príomhfhoireann léirithe an babhta seo. Beifear ag súil le daoine cumasacha nua a fheiceáil ar an scáileán a chuirfidh le paisean, fiosracht agus aoibhneas ár lucht féachana. Beidh tús áite ag an scéal i gcónaí, an scéal a sheasfaidh amach agus a bheidh ceannródaíoch i measc na milliúin scéalta eile.

Mar chuid den iarratas do gach gné den ollsoláthar is gá na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh:

 • Achoimre chruthaitheach ar na huaireanta go léir de chláracha sa gcéad bhliain
 • Moltaí samplacha a léiriú ar na cláracha don chonradh ceithre bliana go léir
 • Tuiscint shoiléir ar an ngrúpa déimeagrafach nó ar an sainghrúpa den lucht féachana a bhfuil na cláracha á ndíriú orthu
 • Plean ar chaiteachas/fostaíocht/forbairt sna réigiúin
 • Buiséad agus plean airgeadais ar theimpléad buiséid TG4
 • Má tá an t-iarratas feiliúnach do Alt481 is fiú é sin a bheith san áireamh sa bhuiséad agus plean airgeadais
 • Moltaí samplacha a léiriú do cheangail ilmheáin eile (idirlíon/meáin shóisialta/raidió)
 • Ainmneacha na ndaoine cumasacha a bheidh ar chúl agus os comhair an cheamara sa chéad bhliain
 • Plean margaíochta trasardáin
 • Uaireanta an chloig de chláracha sa bhliain a mholann an comhlacht léirithe

Molaimid duit dul i dteagmháil le heagarthóirí coimisiúnaithe TG4 chun tuilleadh treorach nó do chuid moltaí a phlé. Cuirfear deis ar fáil na hiarratais seo a phlé agus a fhorbairt trí agallamh a dhéanamh le hiarratasóirí ar an ngearrliosta nuair a dhúnfaidh an babhta coimisiúnaithe.

Fógraí Ollsoláthar Clár do TG4

Ollsoláthar Faisnéise do Lucht Féachana Náisiúnta

1. Fíorasach Náisiúnta

Clár faisnéise aonair uair an chloig nó sraith faisnéise ina léirítear scéal láidir, tábhachtach agus atá feiliúnach do phríomhsceideal TG4. Is féidir le scéalta súil ghéar a chaitheamh ar shaol na hÉireann trí bhreathnóireacht nó trí mheascán de mhodhanna scéalaíochta agus athchruthaitheachta a mheallfaidh an lucht féachana is leithne.

 • An chéad am craolta: Lá seachtaine, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláracha faisnéise láidre, tarraingteacha 50’ nóiméad ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta, go háirithe mná
 • Fad an chonartha ollsoláthair: Aibreán 2022 go ceann ceithre bliana
 • Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €450,000
 • Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Ollsoláthar Siamsaíochta don Teaghlach nó Siamsaíochta don Croí-Lucht Féachana

1. Fíorasach siamsúil Croí-Lucht Féachana

Sraith de chláir faisnéise nó siamsaíochta 25’ nó 50’ ar fad ag plé, den chuid is mó, le scéalta láidre, téamaí comhaimseartha a thugann léargas dúinn ar dhuine, teaghlach, grúpa nó gairm. Fáilteofar roimh scéalta a bhaineann leis an dúlra, athrú aeráide, cúrsaí timpeallachta, tomhaltachas, faisean, tithíocht, tógáil clainne, nó meascán de sheánraí.

 • An chéad am craolta: Lá seachtaine, 8 nó 8.30pm
 • Formáid: Sraith de chláracha siamsaíochta fhíorasaí láidre, tarraingteacha 25 nó 50 nóiméad
 • Lucht Féachana: Croí-Lucht Féachana
 • Fad an chonartha ollsoláthair: Aibreán 2022 go ceann ceithre bliana
 • Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €450,000
 • Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

2. Siamsaíocht/Siamsaíocht Fhíorasach don Teaghlaigh

Sraitheanna bríomhara a bheadh ina n-ábhar spéise agus siamsaíochta ag seantuismitheoirí, tuismitheoirí, agus leanaí araon agus iad ag ligean a scíthe tráthnóna Domhnaigh.

Táimid sa tóir ar smaointe atá iomlán nua nó formáidí cruthanta a tharraingeodh lucht féachana ginearálta teaghlaigh agus a chuirfeadh siamsaíocht ar fáil dóibh ar a mbeadh blas sainiúil na hÉireann le brath.

D’fhéadfadh gur shraitheanna iad seo a réamhthaifeadfaí i stiúideo nó in ionad feiliúnach eile iad bunaithe ar ábhar réaltachta, ar thréith agus féith na hoirfidíochta, ar cheol nó ar chomórtasaíocht agus ba chóir go mbeadh ilghnéitheacht i gceist ó thaobh grinn, oirfidíochta, iomaíochta, baoil, idirghníomhaíochta agus teannais de chun siamsaíocht den scoth a chinntiú.

Tá an-spéis againn freisin i bhformáidí nua siamsaíochta fíorasaí a bheadh feiliúnach don sprioc lucht féachana sa sliotán seo agus taifeadta ar an láthair timpeall na tíre. Cé gur dírithe ar theaghlaigh atá muid sa sliotán ama seo ní gá go mbeadh teaghlaigh nó gasúir páirteach i ngach sraith atá molta.

Ba chóir go mbeadh daoine cumasacha láidre ar an scáileán ina ghné thábhachtach d’aon smaointe a chuirfear chun tosaigh anseo agus gnáthphobal na hÉireann a bheith i gcroílár na siamsaíochta.

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh 8.30pm
 • Formáid: Sraitheanna siamsaíochta x 4, 6 nó 8 @ 50’ ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Fad an chonartha ollsoláthair: Aibreán 2022 go ceann ceithre bliana
 • Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €450,000
 • Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Fleadha na gCúigí & An Fhleadh Bheo

Fleadh Cheoil TG4 2022 – 2025

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar ábhar a léiriú faoin teideal Fleadh Cheoil.
Ollsoláthar léirithe thar ceithre bliana atá i gceist ó Fleadh Cheoil na hÉireann agus na Fleadhanna Ceoil Cúige sna blianta 2022, 2023, 2024 agus 2025.

Sraitheanna siamsaíochta ceoil agus cultúrtha a bheidh sna pacáistí léirithe seo, idir ábhar beochraolta, ábhar réamhthaifeadt
Craolfaí na sraitheanna teilifíse i bpríomhchlár sceideal TG4 i Mí Iúil agus Mí Lúnasa gach bliain.

1. Fleadh Cheoil na hÉireann: Mí Lúnasa gach bliain

Beochraoladh do 90’ ar an láthair ó Fleadh Cheoil na hÉireann, Aoine go Domhnach ó 9:30pm go dtí 11:00pm, seachtain dheireanach Fleadh Cheoil na hÉireann.

Beochraolta gach oíche, taifeadta ag áiteanna seachtracha teilifíse. Beidh rannpháirtithe, iomaitheoirí na fléidhe idir óg agus aosta i gcroílár an tsoláthair seo. Ba chóir go mbeadh buaiteoirí chomórtais an lae san áireamh i ngach eagrán chomh maith le raon leathan pobail ceoil ó Éirinn agus ar fud an domhain páirteach sa cheiliúradh.

Cuirfear béim faoi leith ar iomaitheoirí agus pobail atá in iomaíocht agus ag freastal ar an bhFleadh Cheoil Náisiúnta ó thíortha eile lasmuigh d’Éireann. Glacfar le líon áirithe ábhair réamhthaifeadta le linn an craoladh beo ach ag súil go mbeidh an ábhar lán le fuinneamh agus faobhar an craoladh beo atá molta.

Dáta craolta Fleadh Cheoil na hÉireann 2022 – 5, 6, 7 Lúnasa 2022.

2. Fleadhanna Ceoil na gCúigí: Mí Iúil gach bliain

Ceithre chlár aonair uair a chloig ar fad an ceann, réamhthaifeadta le léiriú ó láthair na gceithre Fleadhanna Cúige le craoladh ceithre Dhomhnach in ndiaidh a chéile le linn Mi Iúil.

Beidh iomaitheoirí, buaiteoirí agus bunú gach cúige i gcroílár gach uair a chloig. Moltar modh léirithe a mholadh le go mbeidh torthaí agus buaiteoirí chomórtais an deiridh seachtaine mar chuid den clár réamhthaifeadta. Mar shampla, d’fhéadfaí seo a dhéanamh trí phacáistí buaicphointí a chraoladh ag deireadh gach eagráin nó mar mhíreanna / tuairiscí beo ón láthair.

Beidh suíomh agus oirfideach an cheoil i lár an phobail agus i lár an bhaile. D’fhéadfaí feidhm a bhaint as ábhar cartlainne le scéal an chúige a insint ach moltar comhthéacs agus béim ar iomaitheoirí agus scéalta an lae inniu a bheith chun tosaí i ngach eagrán.

Treoirlínte breise

 • Is í an Ghaeilge príomhtheanga soláthair teilifíse agus dhigitigh na Fléidhe (ach amháin nuair atá agallamh le duine nach bhfuil Gaeilge aige ar scáileán).
 • Ba chóir go mbeidh gach aoisghrúpa san áireamh sa cur chuige. Moltar úsáid a bhaint as ábhar atá taifeadta thar sáile i ngach eagrán den ollsoláthar.
 • Beidh siamsaíocht agus cuideachta i gcroílár gach ábhar. Beidh feidhm le comhionannas inscne agus déanfar ceiliúradh ar leith ar éagsúlacht phobail an cheoil Ghaelaigh.
 • Beidh TG4 ag fáil ceannach cearta iomlána thar barr amach faoin gconradh a eiseofaí don léiriúchán seo.

Fleadhanna Ceoil na gCúigí

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh 9.30pm
 • Dátaí Craoladh: 4, 11, 18, 25 Iúil 2022
 • Formáid: Réamhthaifead
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

Fleadh Cheoil na hÉireann (BEO)

 • An chéad am craolta: Aoine go Domhnach 9.30pm
 • Dátaí Craoladh: 5, 6, 7 Lúnasa 2022
 • Formáid: Beo
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Fad an chonartha ollsoláthair: Iúil 2022 go ceann cheithre bliana
 • Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: Buiséad iomlán do €650,000 in aghaidh na bliana
 • Uaireanta le soláthar: 4 x uair an chloig réamhthaifead, 4.5 uair an chloig bheo thar 3 oíche

Dubáil

Cuireann TG4 fáilte roimh iarratais do sheirbhís dubála ó 2023 go 2025. Déanfar aon chonradh a bhronnfar mar thoradh ar an gcomórtas tairisceana seo a bhronnadh ar feadh tréimhse suas le dhá bhliain agus rogha ann é a fhadú suas le dhá (2) bhliain eile maille le hathbhreithnithe bliantúla.

Tá d’aidhm ag TG4 suas le 150 uair an chloig dubáil a dhéanamh in aghaidh na bliana idir:

 • Tograí dubála il-ghlór (go mór mór ábhar do sceideal Cúla4)
 • Tograí dubála aonghlór (leithéid Survivor nó Domhan an Dúlra)
 • Tograí athphacáistithe (leithéid Fíorscéal, Dochreidte gan Dabht)

Iarrtar ar chomhlachtaí a mbeadh an scil agus an saintaithí acu freastal ar chuid de sheirbhís dubála TG4, iarratas a sheoladh chugainn. Déanfar na hiarratais a mheas bunaithe ar:

 • Scil & Saintaithí
 • Scripteáil & Cruinneas Teanga
 • Luach in aghaidh na huaire
 • Caighdeán léirithe

Mar chuid den iarratas, is gá na sonraí seo a leanas a chuir ar fáil:

 • Uasmhéid uaireanta in aghaidh na bliana
 • Liosta den phríomhfhoireann léirithe agus stiúrtha
 • Liosta den phríomhfhoireann Scriptithe / Aistriúcháin
 • Script samplach
 • Cur chuige do ráthú Caighdeáin & Cruinnis Teanga
 • Cur síos ar an trealamh / áiseanna dubála
 • Buiséad ag úsáid an teimpléad dubála atá ar an suíomh

Tairiscintí ar feadh tréimhse 2 bhliain – faoi réir conradh.

An sprioc-am d’iarratais Dubála ná 3pm Dé Máirt an 1 Márta, 2022.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie, agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Dubáil 2023-2025’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.

Beidh súil againn cruinnithe a rith i mí Aibreán 2022.

Tá fáilte roimh teagmháil le Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie má tá soiléiriú nó breis eolais ag teastáil.

Fógraí Ollsoláthar Neamhlíneach

1. Cúla4 – Míreanna Láithreachais

OLLSOLÁTHAR 3 BLIANA

Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu ábhar rialta a chruthú do Cúla4. Cuirfear fáilte roimh Léiritheoirí a mbeadh ar a gcumas scéalta físe spraíúla ó dhaoine óga sna Gaeltachtaí agus sna pobail Ghaeilge a sholáthar ar bhonn séasúrach a bheadh le craoladh le linn Cúla4. Bheadh na míreanna Láithreachais seo le feiceáil idir cláracha ar teilifís agus freisin ar ardáin neamhlíneacha Cúla4.
Táimid ag lorg comhlachtaí a bhfuil eolas acu ar aos óg na Gaeltachta agus na Gaeilge, agus a bhfuil Foireann faoina gcúram atá in ann pacáistí a chruthú ar mhúnla físiúil. Bheadh súil le soláthar ar bhonn seasúrach a thugann scáthán ar ghasúir óga le Gaeilge agus sna Ghaeltachta. Bheadh ábhar a léiríonn daoine óga le Gaeilge ó gach cearn den tír i gceist, ach a dhíríonn go mór mór ar cheantair Ghaeltachta agus clúdach leathan a thabhairt do na canúintí éagsúla.
Míreanna a bhfuil samhlaíocht, spraoi agus fuinneamh iontu atá ag teastáil, atá dírithe ar ardán do dhaoine óga. Bheadh an t-ábhar seo ar ardchaighdeán ó thaobh stíle agus físiúlachta, agus chraolfaí é ar ardáin líneach agus neamhlíneach. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith. Míreanna 2’00 – 3’00 a bheadh i gceist a bheadh á gcraoladh idir chláracha Cúla4 agus bheadh stíl éadrom, siamsúil ag baint leo.
Bheadh luach €175,000 sa bhliain leis an gconradh seo, luach €525,000 thar 3 bliana. Leanfaidh an Ollsoláthar seo ar aghaidh ó Fhómhar 2022 – Fómhar 2025

 • An chéad am craolta: Blocanna Cúla4 na nÓg/Cúla4
 • Formáid: 2-3’00 (solúbtha)
 • Lucht Féachana: Páistí / Croí-lucht féachana

2. MOLSCÉAL

OLLSOLÁTHAR 3 BLIANA

Fáiltítear roimh chomhlachtaí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta, a mbeadh ar a gcumas scéalta físe áitiúla ó chroíphobal na Gaeltachta a sholáthar ar bhonn seachtainiúil a bheadh curtha in oiriúint d’ardáin Molscéal ar líne.
Is comhlachtaí a bhfuil grinnthuiscint acu ar Chroí Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge iad na comhlachtaí atá á lorg againn, agus a bhfuil Foireann faoina gcúram atá in ann pacáistí a chruthú ar mhúnla scéalaí físe nó iriseoir físe.
Bheadh súil le soláthar scéalta reatha ó cheantair Ghaeltachta. Bheadh scéalta ag teacht ó gach ceantar Gaeltachta agus clúdach leathan a thabhairt do na pobail éagsúla. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.
Bheadh luach €175,000 sa bhliain leis an gconradh seo, luach 525,000 thar 3 bliana.
Leanfaidh an tOllsoláthar seo ar aghaidh ó Fómhar 2022 – Fómhar 2025
D’fhéadfaí é a bhronnadh ar chomhlacht amháin aonarach nó ar chúpla comhlacht atá scaipthe ar fud ceantair éagsúla. Bheadh cearta saoil trasardáin TG4 ag ábhar faoi bhranda Molscéal.

Tá breis eolais le fáil ó donncha.mac.con.iomaire@tg4.ie.

3. BLOC

OLLSOLÁTHAR 3 BLIANA

Fáiltítear roimh chomhlachtaí a bhfuil tuiscint ghrinn acu ar an Lucht Féachana idir 16 bliana agus 25 bliana, agus atá ag feidhmiú go gníomhach ar na hArdáin Shóisialta.
Bheifí ag iarraidh ar an gcomhlacht léirithe Vlagadóirí a aimsiú agus a bhainistiú, a bheadh ina ionadaithe ar an lucht féachana 16 – 25 bliana d’aois agus a d’fhéadfadh ábhar a chruthú d’ardáin fheiliúnacha. Bheadh súil le soláthar reatha Scéalta nó mionsraitheanna ábhartha – agus ba cheart go dtabharfadh na Scéalta sin spléachadh ar ghlórtha agus aghaidheanna nua – Gaeil óga ó gach cearn den tír.
Bheadh súil le hábhar agus le hardáin BLOC a bheith mar lárphointe féachana do phobal Ghaeil óga na tíre. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.
Bheadh cearta saoil trasardáin TG4 ag ábhar faoi bhranda Bloc.
Bheadh luach €175,000 sa bhliain leis an gconradh seo, luach €525,000 thar 3 bliana.
Leanfaidh an tOllsoláthar seo ar aghaidh ó Fómhar 2022 – Fómhar 2025

Tá breis eolais le fáil ó roisin.ni.thuairisg@tg4.ie.
Féach ar: Bloc.TG4.ie

5.00pm Dé Máirt an 1 Márta an sprioc-am d’iarratais ollsoláthair

Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad (teimpléid TG4) mar cheangaltán excel. Ní dhéanfar iarratas a mheas nach bhfuil buiséad leis.

NB: Ní dhéanfar d’iarratas a mheas mura mbeidh na nithe seo san áireamh.

Le gach iarratas, ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san iarratas

 • Achoimre chruthaitheach faoin gclár nó faoin tsraith
 • Buiséad agus plean airgead ar theimpléad buiséid TG4
 • Léiritheoir & Stiúrthóir luaite chomh maith leis an bpríomhfhoireann taobh thiar den cheamara
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir
 • Moltaí maidir le daoine cumasacha/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileán
 • Sprioc-lucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Plean Margaíochta trasardáin

Ní mór na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Ollsolathár Nollaig 2021’, ón roghchlár anuas. Gheobhaidh tú admháil leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is faoi na comhlachtaí iad féin atá sé a chinntiú go bhfuil na hiarratais faighte againn.

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie.

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.
Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le hiarratas ar bith.
Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar eolas íogair (más ann dó) agus an chúis gur eolas íogair é a chur in iúl. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.
Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag TG4 nó nó thar a cheann.

Cúrsaí Reatha

1. Seirbhís d’ábhar cúrsaí reatha

Fáiltíonn TG4 roimh léirithe spéise ó chomhlachtaí nó ó dhaoine le taithí iriseoireachta agus suim acu seirbhís cúrsaí reatha a chur ar fáil do TG4 mar acmhainn bhreise ar an ábhar a chuireann RTÉ ar fáil dúinn. Iarrtar ar chomhlachtaí nó ar dhaoine aonair teacht i dteagmháil le Ard-Stiúrthóir TG4 ag aon am chun an léiriú spéise atá acu a phlé.

 • An chéad am craolta: Fómhair 2022
 • Formáid: Le plé
 • Lucht Féachana: Lucht féachana nuachta agus cúrsaí reatha
 • Buiséad: Le plé

BABHTA COIMISIÚNAITHE SCEIDEAL 2022/2023

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláir aonair, sraitheanna, ollsoláthair a sholáthar do sceideal cláir TG4 faoi na réimsí atá sonraithe thíos. Fáilteofar roimh smaointe clár agus sraitheanna a bheadh tráthúil agus a bheadh mar sheoid don sceideal le linn 2022 agus 2023.

De réir mar atá tírdhreach na craoltóireachta ag éirí níos scoilte, tá aitheantas bainte amach ag TG4 as nuálaíocht, físiúlacht, cruthaitheacht agus thar aon ní eile láidreacht na scéalaíochta atá mar bhunús gach réimse cláir.   Tá TG4 ag súil le obair a dhéanamh i gcomhpháirt leis na léiritheoirí agus na cruthaitheoirí teilifíse is fearr dá bhfuil ann le scéalta atá Gaelach, eisiach agus físiúil a chruthú ag muintir na hÉireann do mhuintir na hÉireann agus pobal féachana eile ar fud an domhain.

“Tá muid an-bhuíoch den Rialtas agus go háirithe den Aire Catherine Martin as an méadú is mó riamh a chur ar bhuiséad TG4 do 2022. Ciallaíonn sé seo, don chéad uair le fada, go mbeidh muid in ann ábhar nua ar ard-chaighdeán a choimisiúnú gan a bheith ag brath ar thacaíocht ó thríú páirtí mar Chiste Fuaime agus Físe an BAI.

Leis na babhtaí coimisiúnaithe seo, ba mhaith linn smaointeoireacht nua agus tallann nua a spreagadh agus cuirfidh muid straitéis forbartha i bhfeidhm i 2022 chun cabhrú le comhlachtaí an tallann nua seo a aimsiú agus chun doras isteach inár dtionscal a oscailt do dhaoine nua.

Tá réimse leathan cláracha i gceist sna babhtaí coimisiúnaithe seo ach má tá smaoineamh agat atá ar ard-chaighdeán ach nach dtagann go hiomlán le sonraí an bhabhta, téigh i dteagmháil le Mary Ellen Ní Chualáin chun do smaoineamh a phlé.”

Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil le haghaidh cruinnithe le daoine a léiríonn suim sa mbabhta seo. Chun eolas a fháil faoin mbealach le cruinniú a shocrú, nó má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie.

Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad (teimpléid TG4) mar cheangaltán excel. Ní dhéanfar iarratas a mheas nach bhfuil buiséad leis.

NB: Ní dhéanfar d’iarratas a mheas mura mbeidh na nithe seo san áireamh.

Le gach iarratas, ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san iarratas.

 • Achoimre chruthaitheach faoin gclár nó faoin tsraith
 • Buiséad agus plean airgead ar theimpléad buiséid TG4
 • Léiritheoir & Stiúrthóir luaite chomh maith leis an bpríomhfhoireann taobh thiar den cheamara
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir
 • Moltaí maidir le daoine cumasacha/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileán
 • Sprioc-lucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Plean Margaíochta trasardáin

Ní mór na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie, agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Babhta Coimisiúnaithe 2022’, ón roghchlár anuas. Gheobhaidh tú admháil leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is faoi na comhlachtaí iad féin atá sé a chinntiú go bhfuil na hiarratais faighte againn.

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie.

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.
Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le hiarratas ar bith.
Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar eolas íogair (más ann dó) agus an chúis gur eolas íogair é a chur in iúl. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.
Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag TG4 nó nó thar a cheann.

Fógraí Coimisiúnaithe Clár do TG4

Faisnéis Chomhaimseartha, Stair & eile

1. Fíorasach Náisiúnta

Faisnéis aonair uair an chloig nó sraith faisnéise suas le ceithre pháirt ina léirítear scéal láidir, tábhachtach atá feiliúnach do phríomhsceideal TG4. Leis na scéalta seo, is féidir súil ghéar a chaitheamh ar shaol na hÉireann trí bhreathnóireacht nó trí mheascán de mhodhanna scéalaíochta agus athchruthaitheacha. Scéalta comhaimseartha nó scéalta stairiúla a bhfuil tábhacht comhaimseartha ar leith leo. Is féidir gach réimse scéalaíochta a bheith san áireamh idir próifíl, faisnéis, spórt, nádúr etc ach é a bheith feiliúnach le craoladh ag 9:30pm san oíche. Tá deis anseo cláracha fíorasacha aonaracha a sholáthar do TG4 a bheadh mar sheoid sceidil, a bhainfeadh gradaim amach agus a sheasfadh amach mar sheoid faisnéise aonair. Beidh na cláracha seo maoinithe ag TG4 amháin nó is féidir ábhar a mholadh a bhfuil cómhaoiniú cinntithe aige cheana féin nó a bheidh aige ar na bacáin. Fáilteofar roimh ábhar atá forbartha cheana féin ach a bhfuil tábhacht faoi leith leis sa lá atá inniu ann. Moltar scéalta atá uaillmhianach, dearfach agus scéalta a chuireann dea – ghiúmar ar dhaoine go háirithe.

 • An chéad am craolta: Dé Céadaoin, 9.30pm
 • Formáid: Clár aonair nó sraith suas le ceithre pháirt x 50 nóiméad ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Buiséad le meas togra ar togra
 • Buiséad aonarach uair: €65,000 – €90,000
 • Buiséad uaire do mion-sraith: €65,000 – €75,000

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Siamsaíocht Faisnéise

1. Siamsaíocht Fhíorasach Náisiúnta

Is féidir leis a bheith i bhformáid fhíorasach nó ina shraith bhreathnaitheach, nó ina shainshraith fhíorasach más sraith í a bheidh siamsúil agus uaillmhianach! Bíonn iomaíocht mhór ann don chraoladh a bhíonn ann oíche Déardaoin ag 9:30pm agus mar sin ní mór don tsraith a bheith bainteach le saol na linne, ábhartha, dúshlánach agus conspóideach in amanna. Ní mór dó a bheith croíúil agus siamsúil agus go mbeadh sé nádúrtha.

 • An chéad am craolta: Déardaoin, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláir shiamsaíochta fhíorasacha láidre, tarraingteacha 50 nóiméad ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Buiséad: €65,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

2. Siamsaíocht Fhíorasach Croí-lucht féachana

Sraith de chláir siamsaíochta nó faisnéise siamsúla le scéalta láidre, téamaí comhaimseartha a thugann léargas dúinn ar dhuine, teaghlach, grúpa nó gairm. Fáilteofar roimh scéalta a bhaineann leis an nádúr, athrú aeráide, cúrsaí timpeallachta, tomhaltachas, faisean, tithíocht, tógáil clainne, nó meascán de sheánraí.

 • An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 8pm nó 8.30pm
 • Formáid: Sraitheanna siamsaíochta, 25’ nó 50’ ar fad
 • Lucht Féachana: Croí-Lucht Féachana
 • Buiséad: €65,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

3. Siamsaíocht/Siamsaíocht Fhíorasach don Teaghlaigh

Sraitheanna bríomhara a bheadh ina n-ábhar spéise agus siamsaíochta ag seantuismitheoirí, tuismitheoirí, agus leanaí araon agus iad ag ligean a scíthe tráthnóna Domhnaigh.

Táimid sa tóir ar smaointe atá iomlán nua nó formáidí cruthanta a tharraingeodh lucht féachana ginearálta teaghlaigh agus a chuirfeadh siamsaíocht ar fáil dóibh ar a mbeadh blas sainiúil na hÉireann le brath.

D’fhéadfadh gur shraitheanna iad seo a réamhthaifeadfaí i stiúideo nó in ionad feiliúnach eile iad bunaithe ar ábhar réaltachta, ar thréith agus féith na hoirfidíochta, ar cheol nó ar chomórtasaíocht agus ba chóir go mbeadh ilghnéitheacht i gceist ó thaobh grinn, oirfidíochta, iomaíochta, baoil, idirghníomhaíochta agus teannais de chun siamsaíocht den scoth a chinntiú.

Tá an-spéis againn freisin i bhformáidí nua siamsaíochta fíorasaí a bheadh feiliúnach don sprioc lucht féachana sa sliotán seo agus taifeadta ar an láthair timpeall na tíre. Cé gur dírithe ar theaghlaigh atá muid sa sliotán ama seo ní gá go mbeadh teaghlaigh nó gasúir páirteach i ngach sraith atá molta.

Ba chóir go mbeadh daoine cumasacha láidre ar an scáileán ina ghné thábhachtach d’aon smaointe a chuirfear chun tosaigh anseo agus gnáthphobal na hÉireann a bheith i gcroílár na siamsaíochta.

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh 8.30pm
 • Formáid: Sraitheanna siamsaíochta x 4, 6 nó 8 @ 50’ ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Buiséad: €65,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Ceol

1. Siamsaíocht Ceoil Thraidisiúnta

Cláracha aonair nó sraitheanna cláracha uair an chloig ar fad le craoladh oíche Dhomhnaigh ar 21:30pm.

Fáilteofar roimh iarratais ar chláracha faisnéise agus thaibhsithe ceoil lena gcruthófaí ardáin agus cóiriú nua don cheol agus don amhránaíocht thraidisiúnta agus a dhéanfadh ceiliúradh ar shaibhreas ealaíona dúchasacha na tíre.

Is féidir réimse an cheoil a mheascadh le réimsí eile faisnéise, m.sh: cláracha taistil ceoil, beathaisnéise agus ceol a bheadh feiliúnach le craoladh sa phríomhsceideal ceoil agus mar chlár aonair speisialta um Nollag/um Cháisc nó mar chomóradh ar amanna nó ócáidí faoi leith sa bhliain.

Moltar daoine cumasacha nua láithreachais agus tallann ceoil a fhorbairt.

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláir 50 nóiméad ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Buiséad: €55,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

2. Lá Fhéile Bríde

Ócáid iarbheo chraolta bhliantúil a dhéanfaidh ceiliúradh ar Lá Fhéile Bríde le craoladh sa phríomh-chlársceideal agus ar seinnteoir TG4 ar an 1 Feabhra 2023.

Is ócáid í lena ndéanfar ceiliúradh ar mhná sa cheol traidisiúnta agus sna hearnálacha eile ealaíne in Éirinn agus thar sáile. Déanfar taifeadadh uirthi ar an láthair in Éirinn. Beidh raon leathan daoine cumasacha, aoisghrúpaí agus pobail san áireamh.

Beidh cur chuige agus ton comhaimseartha, nuálach agus cuimsitheach i gcroílár an léirithe. D’fheadfaí míreanna físe ó áiteanna eile in Éirinn agus ar fud an domhain a bheith san áireamh. Beidh daoine cumasacha nua láithreoireachta agus tallann ceoil lárnach sa cheiliúradh.

D’fhéadfaí ábhar breise a mholadh d’ardáin dhigiteacha TG4 a bheidh mar cheiliúradh ar Lá Fhéile Bríde agus mar cheiliúradh ar mhná. Is féidir comhpháirtithe eile maoinithe a bheith molta leis an iarratas ach comhpháirtíocht a bheith deimhnithe in am do sprioc-am léirithe an togra seo.

 • An chéad am craolta: 9:30pm ar an 1 Feabhra 2023 agus ar seinnteoir TG4
 • Formáid: Clár aonair 50’ go 70’ (agus ábhar breise digiteach)
 • Lucht Féachana: Náisiúnta le béim ar leith ar mhná
 • Buiséad: €140,000 @ 90’

3. Ceol Tíre

Bhí an-tóir go dtí seo ar Cheol Tíre na hÉireann agus lucht féachana leathan aimsithe aige. Bhí cláracha againn go dtí seo i bhfoirm ceolchoirme nó comórtais. Tá TG4 ag lorg aon formáidí eile den cineál seo ceoil a rachadh i bhfeidhm ar an lucht féachana is leithne ar an tslí chéanna.

 • An chéad am craolta: Dé Máirt, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláracha 25’ nó 50’ nóiméad ar fad
 • Lucht Féachana: Náisiúnta
 • Buiséad: €40,000 san uair uasmhéid

4. Siamsaíocht Cheoil NACH Ceol Traidisiúnta nó Ceol Tíre é

Sraitheanna ceoil a dtabharfaidh suíochán sa chéad líne do lucht féachana TG4 don chuid is fearr de cheol agus amhránaíocht comhaimseartha na tíre seo agus níos faide i gcéin. Idir ceoltóirí aitheanta agus daoine cumasacha nua, ba chóir go meallfadh an t-ábhar seo lucht féachana níos óige (idir 25-35) go háirithe. D’fhéadfadh sraith iarbheo mar seo a bheith cóirithe go speisialta do TG4 in ionad ar leith nó ceangailte le féile atá ar bun cheana féin. Is gá go mbeadh an Ghaeilge mar chuid lárnach den chóiriú atá molta agus go mbeadh cur chuige agus ton comhaimseartha, nuálach ag baint leis. Fáilteofar roimh ábhar breise digiteach mar chuid den iarratas seo chomh maith le comhpháirtithe eile maoinithe a bheith ceangailte.

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 10.30pm/Samhradh agus Seinnteoir TG4
 • Formáid: Sraith clár 25’ nó 50’
 • Lucht Féachana: Náisiúnta le béim ar leith ar lucht féachana idir 25-35
 • Buiséad: €40,000 san uair uasmhéid

F35

1. Ábhar do lucht féachana faoi 35

Táimid sa tóir ar ábhar siamsúil, nuálach agus ábhartha do sceideal agus d’ardáin TG4 a thabharfadh inspioráid, cúis gháire agus deis éalaithe do lucht féachana idir 25 – 35 bliana go háirithe. Sraitheanna físiúla, ábhartha agus cruthaitheacha atá á lorg againn idir siamsaíocht fhíorasach, greann, formáidí agus eile.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh daoine cumasacha nua den scoth, Gaeilge nádúrtha, agus rannpháirtithe den sprioc-aoisghrúpa ar an scáileán.

Craolfar na sraitheanna seo i ndiaidh 21.30 san oíche mar sin, bí dána, bí cróga, bí spraíúil, agus bí cruthaitheach!

 • Tá deiseanna maoinithe forbartha ar fáil don réimse seo freisin.

Fáilteoidh TG4 roimh mion-sraitheanna do suas le 4 nó 6 x 50’ sa réimse seo.

 • An chéad am craolta: I ndiaidh 21.30pm agus Seinnteoir TG4
 • Formáid: Sraitheanna siamsaíochta fíorasaí, greann, formáidí agus eile. 25 nó 50’ ar fad ag brath ar an gcoincheap
 • Lucht Féachana: Daoine fásta idir 25-35
 • Buiséad: €60,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022


Coimisiún do Lucht féachana óg

1. Seo cluichí do pháistí (páistí 7-12 bhliain)

Sraith ina gcuirfeadh scoileanna nó clubanna nó buíon cairde in iomaíocht le chéile. Sraith uaillmhianach agus físiúil ina mbeadh spraoi, iomaíocht, idirghníomhaíocht agus teannas.

Sraith ina ndíreofaí ar dhúshlán a bhaint amach seachas tráth na gceist amháin a dhéanamh.

Fáiltíonn muid roimh teicneolaíocht mar chuid den fhormaid ach tá sé tábhachtach go mbeadh an lucht féachana gníomhach agus ag baint spraoi as an dúshlán.

Fáiltíonn muid roimh théamaí faoi leith don fhormáid seo mar shampla seomraí éalaithe, mistéir, comórtais spóirt etc i stiúideo nó in ionad feiliúnach eile.

Ba chóir go mbeadh láithreoir/daoine cumasacha láidre ar an scáileán ina ghné thábhachtach d’aon iarratas chomh maith le plean léirithe agus feachtas chun iomaitheoirí a mhealladh.

 • An chéad am craolta: Cúla4 / Lá i rith na seachtaine
 • Formáid: 26 x 25’
 • Lucht Féachana: Páistí, Croí-lucht féachana
 • Buiséad: €55,000 san uair uasmhéid

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

2. Forbairt Drámaíochta Réamhscoile / Luathscoile

Is mian le TG4 sraith drámaíochta réamhscoile / luathscoile, chomhaimseartha charachtar-bhunaithe a fhorbairt do lucht féachana faoi 7 mbliana d’aois.

Ba chóir na smaointe a chuirfí faoinár mbráid a bheith uaillmhianach, misniúil, cruthaitheach, siamsúil, spraíúil agus feiliúnach don aoisghrúpa ar a bhfuil sé dírithe.

Ba chóir go luífeadh na sraitheanna a chuirfí faoinár mbráid go nádúrtha leis an nGaeilge agus go mbeadh siad taitneamhach do dhaoine óige a labhraíonn Gaeilge go rialta ach go mbeadh siad tarraingteach freisin do lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta níos leithne ó thaobh tuine, grinn, ábharthachta agus cur chuige stíle. Samplaí de shraitheanna Drámaíochta atá tarraingteach don lucht féachana seo ná S4C Deian a Loli, BBC/BBC ALBA; Katie Morag

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais lena bhforbairt:

 • Achoimre ghearr & Achoimre (260 focal)
 • Réamhleagan (250 focal)
 • Snáithe na Sraithe (600 focal)
 • Bíobla na gCarachtar (3-5 leathanach A4 gan íomhánna san áireamh)
 • Breac-chuntas ar an tuin agus ar stíl fhísiúil an tionscadail, lena n-áirítear clár tobsmaointe. (1 leathanach A4)
 • Sonraí maidir le príomhphearsanra cruthaitheacha agus daoine cumasacha cruthaitheacha léiriúcháin
 • Buiséad forbartha (ní mór teimpléad buiséid TG4 a úsáid)
 • Fianaise maidir le cearta Úinéireachta

Cuirfear trí thionscnamh ar ghearrliosta agus cuirfear maoiniú forbartha ar fiú suas le €25,000 é ar fáil dóibh chun an tsraith a thabhairt chuig leibhéal léiriúcháin.

Fáiltímid roimh iarratais lena bhforbairt ó chomhlachtaí léirithe a bhfuil an taithí chuí acu i ndrámaíocht d’ardchaighdeán a léiriú. Is mian linn scríbhneoirí, stiúrthóirí agus aisteoirí nua a bhfuil Gaeilge acu a thabhairt chun cinn mar chuid den phróiseas seo.

Ní mór scríbhneoir Gaeilge a bheith mar chuid den iarratas mar an príomhscríbhneoir nó mar chomhscríbhneoir.

 • An chéad am craolta: Bloc Cúla4 na nÓg
 • Formáid: 12 x 15’ (solúbtha)
 • Lucht Féachana: Páistí / Croí lucht féachana
 • Buiséad: €25,000 don forbairt (3 cinn le roghnú)

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

3. FORBAIRT – Clár Nuachta Seachtainiúil do Dhaoine Óga

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu clár Nuachta seachtainiúil a léiriú do dhaoine Óga.

Clár leathuair an chloig seachtainiúil a bheadh i gceist a thabharfadh léargas do dhaoine óga ar Scéalta Nuachta Reatha, agus ina mbeadh béim ar Scéalta Pobail, Scéalta Gaeltachta agus dearcadh Phobal na Gaeilge.

Clár reatha spleodrach ina mbeadh daoine óga na tíre lárnach sna scéalta. Mar aon leis an gclár leathuair an chloig seachtainiúil, bheadh na míreanna gearra ón gclár in ann seasamh leo féin ar na hardáin neamhlíneach chomh maith.

Maoiniú €50,000 atá i gceist i dtreo fhorbairt cláir phíolótaigh leathuair an chloig, rogha láithreora, moltaí daoine cumasacha ón réigiún, plean léiriúcháin do sholáthar 30 seachtain (30 x 25’).

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais lena bhforbairt:

 • Achoimre ghearr
 • Scéalta samplacha
 • Breac-chuntas ar an tuin agus ar stíl fhísiúil an tionscadail
 • Sonraí maidir le príomhphearsanra cruthaitheacha agus daoine cumasacha cruthaitheacha léiriúcháin
 • Buiséad forbartha (ní mór teimpléad buiséid TG4 a úsáid)
 • An chéad am craolta: Bloc Cúla4 / Ar Líne
 • Formáid: 30 x 25’
 • Lucht Féachana: Páistí / Croí-lucht féachana 9-14 bl.
 • Buiséad: €50,000 ag brath ar an togra

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Máirt an 1 Márta 2022

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Físeán Traenáil Albert