Skip to main content
< back to TG4.ie

Commissioning

 

BABHTA COIMISIÚNAITHE SCEIDEAL 2023/2024

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláir aonair, sraitheanna, a sholáthar do sceideal cláir TG4 faoi na réimsí atá sonraithe thíos. Fáilteofar roimh smaointe clár agus sraitheanna a bheadh tráthúil agus a bheadh mar sheoid don sceideal le linn 2023 agus 2024. Tabhair árd faoi leith do ócáidí ceiliúradh i rith na bliana, leithéidí Lá le Padraig, an Cháisc, an Nollag srl.

De réir mar atá tírdhreach na craoltóireachta ag éirí níos scoilte, tá aitheantas bainte amach ag TG4 as nuálaíocht, físiúlacht, cruthaitheacht agus thar aon ní eile láidreacht na scéalaíochta atá mar bhunús gach réimse cláir.   Tá TG4 ag súil le obair a dhéanamh i gcomhpháirt leis na léiritheoirí agus na cruthaitheoirí teilifíse is fearr dá bhfuil ann le scéalta atá Gaelach, eisiach, spraíúil agus físiúil a chruthú ag muintir na hÉireann do mhuintir na hÉireann agus pobal féachana eile ar fud an domhain.

“Tá muid an-bhuíoch den Rialtas agus go háirithe den Aire Catherine Martin as an méadú is mó riamh a chur ar bhuiséad TG4 do 2022. Ciallaíonn sé seo, don chéad uair le fada, go mbeidh muid in ann ábhar nua ar ard-chaighdeán a choimisiúnú gan a bheith ag brath ar thacaíocht ó thríú páirtí mar Chiste Fuaime agus Físe an BAI.
Leis na babhtaí coimisiúnaithe seo, ba mhaith linn smaointeoireacht nua agus tallann nua a spreagadh agus cuirfidh muid straitéis forbartha i bhfeidhm i 2023 chun cabhrú le comhlachtaí an tallann nua seo a aimsiú agus chun doras isteach inár dtionscal a oscailt do dhaoine nua.
Tá réimse leathan cláracha i gceist sna babhtaí coimisiúnaithe seo ach má tá smaoineamh agat atá ar ard-chaighdeán ach nach dtagann go hiomlán le sonraí an bhabhta, téigh i dteagmháil le Mary Ellen Ní Chualáin chun do smaoineamh a phlé.”
Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil le haghaidh cruinnithe le daoine a léiríonn suim sa mbabhta seo. Chun eolas a fháil faoin mbealach le cruinniú a shocrú, nó má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha, maire.ui.choisdealbha@tg4.ie

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad (teimpléid TG4) mar cheangaltán excel. Ní dhéanfar iarratas a mheas nach bhfuil buiséad leis.
NB: Ní dhéanfar d’iarratas a mheas mura mbeidh na nithe seo san áireamh.

Le gach iarratas, ní mór féachaint ar na nithe seo a leanas

 • Achoimre chruthaitheach faoin gclár nó faoin tsraith.
 • Buiséad agus plean airgead ar theimpléad buiséid TG4.
 • Léiritheoir & Stiúrthóir luaite chomh maith leis an bpríomhfhoireann taobh thiar den cheamara má tá sé réalaíoch.
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir má tá stiúrthóir roghnaithe ag an bpointe seo.
 • Moltaí maidir le daoine cumasacha/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileán
 • Sprioc-lucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta.
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Plean Margaíochta trasardáin

Ní mór na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Babhta Coimisiúnaithe 2023’, ón roghchlár anuas. Gheobhaidh tú admháil leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is faoi na comhlachtaí iad féin atá sé a chinntiú go bhfuil na hiarratais faighte againn.

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha maire.ui.choisdealbha@tg4.ie

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.
Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le hiarratas ar bith.
Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar eolas íogair (más ann dó) agus an chúis gur eolas íogair é a chur in iúl. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.
Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag TG4 nó nó thar a cheann.

FAISNÉIS/FÍORASACH

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Faisnéis aonair uair an chloig nó sraith faisnéise suas le ceithre pháirt ina léirítear scéal láidir, tábhachtach atá feiliúnach do phríomhsceideal TG4 2023/2024. Leis na scéalta seo, is féidir súil ghéar a chaitheamh ar shaol na hÉireann trí bhreathnóireacht nó trí mheascán de mhodhanna scéalaíochta agus athchruthaitheacha.

Scéalta comhaimseartha nó scéalta stairiúla a bhfuil tábhacht comhaimseartha ar leith leo. Is féidir gach réimse scéalaíochta a bheith san áireamh idir próifíl, faisnéis, spórt, nádúr srl. ach é a bheith feiliúnach le craoladh ag 9:30pm san oíche.

Tá deis anseo cláracha fíorasacha aonaracha a sholáthar do TG4 a bheadh mar sheoid sceidil, a bhainfeadh gradaim amach agus a sheasfadh amach mar sheoid faisnéise aonair.

Tá rogha anseo gur maoiniú TG4 100% amháin nó is féidir ábhar a mholadh atá féidireachtaí cómhaoinithe aige.

Moltar scéalta atá uaillmhianach, dearfach agus scéalta a chuireann deá – ghiúmar ar dhaoine go háirithe.

An chéad am craolta: Dé Céadaoin, 9.30pm

Formáid: Clár aonair nó sraith suas le ceithre pháirt x 50 nóiméad ar fad.

Lucht Féachana: Náisiúnta

Buiséad le meas togra ar togra.

Buiséad aonarach uair: €65,000 – €90,000

Buiséad uaire do mion-sraith: €65,000 – €75,000

 

 

FÍORASACH CROÍ-LUCHT FÉACHANA NÓ FÍORASACH SIAMSÚIL

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Táimid sa tóir ar ábhar siamsúil, nuálach agus ábhartha do sceideal agus d’ardáin TG4 a thabharfadh inspioráid, cúis gháire agus deis éalaithe do chroí lucht féachana TG4. Téamaí comhaimseartha a thugann léargas dúinn ar dhuine, teaghlach, grúpa nó gairm. Fáilteofar roimh scéalta a bhaineann leis an dúlra, athrú aeráide, cúrsaí timpeallachta, tomhaltachas, faisean, tithíocht, cócaireacht, tógáil clainne, nó meascán de sheánraí.

Is fiú árd faoi leith a thabhairt ar sraitheanna siamsúil fíorasach don croí lucht féachana le deiseanna ath-choimisiúnú ó bhliain go bliain.

Tá deiseanna anseo talann nua a fhorbairt ar scáileáin agus taobh thiar den scáileáin, idir láithreoirí, cócairí agus saineolaí ar ábhar faoi leith.

An chéad am craolta: Lá seachtaine, 8 nó 8.30pm.

Formáid: Sraith de chláracha siamsaíochta fhíorasaí láidre, tarraingteacha 25 nó 50 nóiméad (4 x 25’, 6 x 25’ nó suas le 13 x 25’)

Lucht Féachana: Croí-Lucht Féachana

Buiséad le meas togra ar togra.

Buiséad aonarach uair: €50,000 – €60,000

 

 

SIAMSAÍOCHT/SIAMSAÍOCHT FHÍORASACH DON TEAGHLAIGH

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Sraitheanna bríomhara a bheadh ina n-ábhar spéise agus siamsaíochta ag seantuismitheoirí, tuismitheoirí, agus leanaí araon agus iad ag ligean a scíthe tráthnóna Domhnaigh.

Táimid sa tóir ar smaointe atá iomlán nua nó formáidí cruthanta a tharraingeodh lucht féachana ginearálta teaghlaigh agus a chuirfeadh siamsaíocht ar fáil dóibh ar a mbeadh blas sainiúil na hÉireann le brath.

D’fhéadfadh gur shraitheanna iad seo a réamhthaifeadfaí i stiúideo nó in ionad feiliúnach eile iad bunaithe ar ábhar réaltachta, ar thréith agus féith na hoirfidíochta, ar cheol nó ar chomórtasaíocht agus ba chóir go mbeadh ilghnéitheacht i gceist ó thaobh grinn, oirfidíochta, iomaíochta, baoil, idirghníomhaíochta agus teannais de chun siamsaíocht den scoth a chinntiú.

Tá an-spéis againn freisin i bhformáidí nua siamsaíochta fíorasaí a bheadh feiliúnach don sprioc lucht féachana sa sliotán seo agus taifeadta ar an láthair timpeall na tíre. Cé gur dírithe ar theaghlaigh atá muid sa sliotán ama seo ní gá go mbeadh teaghlaigh nó gasúir páirteach i ngach sraith atá molta.

Ba chóir go mbeadh daoine cumasacha láidre ar an scáileán ina ghné thábhachtach d’aon smaointe a chuirfear chun tosaigh anseo agus gnáthphobal na hÉireann a bheith i gcroílár na siamsaíochta.

An chéad am craolta: Dé Domhnaigh 8.30pm.

Formáid: Sraitheanna siamsaíochta (4 x 25’, 6 x 25’ nó 8 x 25’)

Lucht Féachana: Náisiúnta

Buiséad le meas togra ar togra.

Buiséad aonarach uair: €40,000 – €50,000

 

 

CEOL TRADISIÚNTA

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Cláracha aonair nó sraitheanna cláracha uair an chloig ar fad le craoladh oíche Dhomhnaigh ar 21:30pm.

Fáilteofar roimh iarratais ar chláracha faisnéise agus thaibhsithe ceoil lena gcruthófaí ardáin agus cóiriú nua don cheol agus don amhránaíocht thraidisiúnta agus a dhéanfadh ceiliúradh ar shaibhreas ealaíona dúchasacha na tíre.

Is féidir réimse an cheoil a mheascadh le réimsí eile faisnéise, m.sh: cláracha taistil ceoil, beathaisnéise agus ceol a bheadh feiliúnach le craoladh sa phríomhsceideal ceoil agus mar chlár aonair speisialta um Nollag/um Cháisc nó mar chomóradh ar amanna nó ócáidí faoi leith sa bhliain.

Moltar daoine cumasacha nua láithreachais agus tallann ceoil a fhorbairt.

p>

An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 9.30pm.

Formáid: Sraith de chláir 50 nóiméad ar fad.

Lucht Féachana: Náisiúnta

Buiséad: €55,000 san uair uasmhéid

 

 

CEOL TÍRE

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Tá an-tóir go dtí seo ar Cheol Tíre na hÉireann agus lucht féachana leathan aimsithe aige. Tá cláracha againn go dtí seo i bhfoirm ceolchoirme nó comórtais. Tá TG4 ag lorg aon formáidí eile den cineál seo ceoil a rachadh i bhfeidhm ar an lucht féachana is leithne ar an tslí chéanna.

An chéad am craolta: Dé Máirt, 9.30pm.

Formáid: Sraith de chláracha 25’ nó 50’ nóiméad ar fad.

Lucht Féachana: Náisiúnta

Buiséad: €40,000 san uair uasmhéid

 

 

SIAMSAÍOCHT CHEOIL NACH CEOL TRAIDISIÚNTA NÓ CEOL TÍRE É

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Tá féidireachtaí craoladh digiteach ar dtús nó mar tacaíocht don craoladh líneach anseo.

Sraitheanna ceoil a dtabharfaidh suíochán sa chéad líne do lucht féachana TG4 don chuid is fearr de cheol agus amhránaíocht comhaimseartha na tíre seo agus níos faide i gcéin.

Idir ceoltóirí aitheanta agus daoine cumasacha nua, ba chóir go meallfadh an t-ábhar seo lucht féachana níos óige (idir 25-35) go háirithe.

D’fhéadfadh sraith iarbheo mar seo a bheith cóirithe go speisialta do TG4 in ionad ar leith nó ceangailte le féile atá ar bun cheana féin. Is gá go mbeadh an Ghaeilge mar chuid lárnach den chóiriú atá molta agus go mbeadh cur chuige agus ton comhaimseartha, nuálach ag baint leis. Fáilteofar roimh ábhar breise digiteach mar chuid den iarratas seo chomh maith le comhpháirtithe eile maoinithe a bheith ceangailte.

An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 10.30pm/Samhradh agus Seinnteoir TG4

Formáid: Sraith clár 25’ nó 50’

Lucht Féachana: Náisiúnta le béim ar leith ar lucht féachana idir 25-35

Buiséad: €40,000 san uair uasmhéid

 

 

LUCHT FÉACHANA FAOI 35

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Táimid sa tóir ar ábhar siamsúil, nuálach agus ábhartha do sceideal agus d’ardáin TG4 a thabharfadh inspioráid, cúis gháire agus deis éalaithe do lucht féachana idir 25 – 35 bliana go háirithe. Sraitheanna físiúla, ábhartha agus cruthaitheacha atá á lorg againn idir siamsaíocht fhíorasach, greann, formáidí agus eile.

Tá féidireachtaí craoladh digiteach ar dtús nó mar tacaíocht don craoladh líneach anseo.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh daoine cumasacha nua den scoth, Gaeilge nádúrtha, agus rannpháirtithe den sprioc-aoisghrúpa ar an scáileán.

Craolfar na sraitheanna seo i ndiaidh 21.30 san oíche mar sin, bí dána, bí cróga, bí spraíúil, agus bí cruthaitheach!

Tá deiseanna maoinithe forbartha ar fáil don réimse seo freisin.

Fáilteoidh TG4 roimh mion-sraitheanna do suas le 4 nó 6 x 50’ sa réimse seo.

An chéad am craolta: i ndiaidh 21.30pm agus Seinnteoir TG4.

Formáid: Sraitheanna siamsaíochta fíorasaí, greann, formáidí agus eile. 25 nó 50’ ar fad ag brath ar an gcoincheap.

Lucht Féachana: Daoine fásta idir 25-35

Buiséad: €60,000 san uair uasmhéid

 

 

ÁBHAR DO GHASÚR

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Seo cluichí do pháistí (páistí 7-12 bhliain).

Sraith ina gcuirfeadh scoileanna nó clubanna nó buíon cairde in iomaíocht le chéile. Sraith uaillmhianach agus físiúil ina mbeadh spraoi, iomaíocht, idirghníomhaíocht agus teannas.

Sraith ina ndíreofaí ar dhúshlán a bhaint amach seachas tráth na gceist amháin a dhéanamh.

Fáiltíonn muid roimh teicneolaíocht mar chuid den fhormaid ach tá sé tábhachtach go mbeadh an lucht féachana gníomhach agus ag baint spraoi as an dúshlán.

Fáiltíonn muid roimh théamaí faoi leith don fhormáid seo mar shampla seomraí éalaithe, mistéir, comórtais spóirt etc i stiúideo nó in ionad feiliúnach eile.

Ba chóir go mbeadh láithreoir/daoine cumasacha láidre ar an scáileán ina ghné thábhachtach d’aon iarratas chomh maith le plean léirithe agus feachtas chun iomaitheoirí a mhealladh.

An chéad am craolta: Cúla4 / Lá i rith na seachtaine.

Formáid: 26 x 25’

Lucht Féachana: Páistí, Croí-lucht féachana

Buiséad: €55,000 san uair uasmhéid

 

 

FORBAIRT DRÁMAÍOCHTA RÉAMHSCOILE / LUATHSCOILE

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Is mian le TG4 sraith drámaíochta réamhscoile / luathscoile, chomhaimseartha charachtar-bhunaithe a fhorbairt do lucht féachana faoi 7 mbliana d’aois.

Ba chóir na smaointe a chuirfí faoinár mbráid a bheith uaillmhianach, misniúil, cruthaitheach, siamsúil, spraíúil agus feiliúnach don aoisghrúpa ar a bhfuil sé dírithe.

Ba chóir go luífeadh na sraitheanna a chuirfí faoinár mbráid go nádúrtha leis an nGaeilge agus go mbeadh siad taitneamhach do dhaoine óige a labhraíonn Gaeilge go rialta ach go mbeadh siad tarraingteach freisin do lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta níos leithne ó thaobh tuine, grinn, ábharthachta agus cur chuige stíle. Samplaí de shraitheanna Drámaíochta atá tarraingteach don lucht féachana seo ná S4C Deian a Loli , BBC/BBC ALBA ; Katie Morag

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais lena bhforbairt:

 • Achoimre ghearr & Achoimre (260 focal)
 • Réamhleagan (250 focal)
 • Snáithe na Sraithe (600 focal)
 • Bíobla na gCarachtar (3-5 leathanach A4 gan íomhánna san áireamh)
 • Breac-chuntas ar an tuin agus ar stíl fhísiúil an tionscadail, lena n-áirítear clár tobsmaointe. (1 leathanach A4)
 • Sonraí maidir le príomhphearsanra cruthaitheacha agus daoine cumasacha cruthaitheacha léiriúcháin
 • Buiséad forbartha (ní mór teimpléad buiséid TG4 a úsáid)
 • Fianaise maidir le cearta Úinéireachta

Cuirfear trí thionscnamh ar ghearrliosta agus cuirfear maoiniú forbartha ar fiú suas le €25,000 é ar fáil dóibh chun an tsraith a thabhairt chuig leibhéal léiriúcháin.

Fáiltímid roimh iarratais lena bhforbairt ó chomhlachtaí léirithe a bhfuil an taithí chuí acu i ndrámaíocht d’ardchaighdeán a léiriú. Is mian linn scríbhneoirí, stiúrthóirí agus aisteoirí nua a bhfuil Gaeilge acu a thabhairt chun cinn mar chuid den phróiseas seo.

Ní mór scríbhneoir Gaeilge a bheith mar chuid den iarratas mar an príomhscríbhneoir nó mar chomhscríbhneoir.

An chéad am craolta: Bloc Cúla4 na nÓg

Formáid: 12 x 15’ (solúbtha)

Lucht Féachana: Páistí / Croí lucht féachana

Buiséad: €25,000 don forbairt (3 cinn le roghnú)

 

 

SIAMSAÍOCHT DO PHÁISTÍ

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 26 Meán Fómhair 2022

Fáilteoimid roimh iarratais ar ábhar beo-ghnímh (live action) ina mbeidh páistí nó láithreoirí cumasacha óga a mheallfaidh an lucht féachana ar an scáileán. Ábhar tarraingteach agus siamsúil, a spreagann fiosracht agus foghlaim, ach a bhfuil féith an ghrinn ag baint leo.

Lucht féachana luath bunscoile (5-7 mbliana)

Lucht féachana réamhscoile, faoi 5 bliana

Lucht féachana bunscoile (8-12 bhliain)

I gcás sraitheanna atá á bhforbairt, is fiú míreanna nó eilimintí a d’fhéadfaí a úsáid tras-ardán a bheith san áireamh.

An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine.

Formáid: Sraith de chláracha, fad éagsúil.

Lucht Féachana: Páistí, Croílucht féachana

 

 

ÁBHAR DÍRITHE AR OIDEACHAS

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2022

Fáilteoidh TG4 roimh mholtaí ó chomhlachtaí a bhfuil spéis acu in ábhar a léiriú dírithe ar Oideachas.

Cuirtear fáilte roimh mion-sraitheanna gearr fhoirme (bite-size) dírithe ar Churaclam oideachais Bunscoile nó iarbhunscoile. Is míreanna físe 3’00 ar fhad iad seo a bheadh mar chranntaca do mhúinteoirí le úsáid sa seomra ranga.

Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais ins na réimsí seo: Litríocht, Saibhreas Teanga, Uimhirtheacht, Cúrsaí Aeráide & Timpeallachta, ábhair STEAM; Abhar Cruthaitheach & na hEalaíona Teangabhunaithe.

Árdán Craolta: TG4 Foghlaim nó ar YouTube TG4.

Formáid: Mion sraitheanna de fhíseáin gearr (bite-size), fad 3’00.

Lucht Féachana: Lucht Iarbhunscoile (teastas sóisir agus ardteist) / Lucht bunscoile (8-12 bhliain)

Buiséad: 3,000 – 5,000 in aghaidh an mhír 3 nóiméad, ag braith ar ábhar.

Teagmháil: conall.o.mairtin@tg4.ie

 

 

ilDÁNA 2022 / 2023

Sprioc-am d’ iarratais – 17:00, Dé hAoine an 15 Iúil 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua ilDÁNA 2022/2023 a fhógairt.

Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

I mbliana, ba mhaith linn suas le dhá fhad scannán shuntasacha faisnéise a mhaoiniú, le buiséad suas le €120,000 an ceann. Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.

Fad a fháilteofar roimh iarratais a bhaineann le réimse ealaíne nó cleachtas ealaíne ar bith, ba mhaith linn fáilte ar leith a chur roimh iarratais trína bhfiosrófar foirmeacha ealaíne amhail ailtireacht, amharclannaíocht, ealaín sráide agus foirmeacha eile ealaíne nach minic a gcuirtear faoi chaibidil iad i gcláracha faisnéise ealaíon i nGaeilge.

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig TG4 ar an gcóras iarratais ar líne tráth nach déanaí ná 17:00, Dé hAoine an 15 Iúil 2022.

 

Treoirlínte ilDÁNA 2022/2023:

 • Déanfar cur síos beacht cruthaitheach ar an ábhar ealaíon atá i gceist sna scannáin arna gcoimisiúnú do ilDÁNA.
 • Déanfar tograí maidir le disciplín ealaíne nó réimse cleachtais ar bith a bhreithniú.
 • Tabharfar tosaíocht d’ábhair chomhaimseartha ach d’fhéadfadh go mbreithneofaí freisin léiriú comhaimseartha ar shaothair/ábhair stairiúla.
 • Déanfar suas le dhá scannán a mhaoiniú agus cuirfear buiséad suas le €120,000 an ceann ar fáil. Seolfar iad le taispeáintí ar leith sa phictiúrlann agus beidh tréimhse sa phictiúrlann i gceist sula gcraolfar iad le linn príomh-ama do lucht féachana TG4 in 2023/2024.
 • Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.
 • TG4 a dhéanfaidh próiseas coimisiúnaithe scannáin ilDÁNA a riar. Eiseoidh TG4 an comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach.
 • Ionadaithe ó TG4, ón gComhairle Ealaíon agus measúnóir neamhspleách a dhéanfaidh an roghnú faoi scéim ilDÁNA.
 • Is gá do scannán ilDÁNA 2022/ 2023 dul go conradh roimh chríoch na bliana 2022

 

Iarratais
Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras eCoimisiúnaithe TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 15 Iúil 2022. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána ná déanacha.

 • Fad an scannáin: Scannán fada
 • Buiséad Léiriúcháin: Suas le €120,000 an scannán.
 • Formáid HD agus fotheidil Bhéarla air
 • Teanga: Gaeilge nó dátheangach
 • Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann conarthaí a shíniú roimh dheireadh mhí Mheán Fómhair 2022 má éiríonn leo faoin scéim.

 

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais ar ilDÁNA:

 • Foirm choimisiúnaithe chomhlánaithe ilDÁNA.
 • Léiriú mionsonraithe ar an togra.
 • Cur síos ar an gcur chuige cruthaitheach atá beartaithe.
 • Straitéis taispeántais ina n-aithnítear lucht féachana náisiúnta teilifíse an scannáin móide aon phlean a bheadh ann do thaispeántas amharclainne (féile scannán/pictiúrlann) más infheidhme.
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre buiséid (cead ceoil agus ábhair, ábhar insoláthartha agus margaíochta san áireamh) – tá fáil ar theimpléid ar láithreán gréasáin TG4.
 • CVanna na foirne cruthaithí a bheidh páirteach sa togra, an stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir agus eagarthóir san áireamh.
 • Fianaise ar úinéireacht, cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú scríbhneoirí san áireamh, maidir leis an scéal agus an script, más infheidhme.
 • Deimhniú i scríbhinn i bhfoirm imréitigh agus ceada, más infheidhme, go bhfuil an príomhphearsa is údar don scannán toilteanach a bheith páirteach.
 • Trí shliocht/shampla d’obair an stiúrthóra (ní spól taispeána) chun bonn eolais a chur faoin togra.
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha eile chun bonn eolais a chur faoi chur chuige cruthaitheach an togra.

 

Déanann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon:

 • fostaíocht lucht déanta scannán a bhíonn ag obair trí Ghaeilge a spreagadh.
 • Comhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin araon a chur chun cinn.
 • Coinníollacha agus luach saothair cóir a éileamh d’ealaíontóirí a bhfuil baint acu le déanamh scannáin ilDÁNA.

 

Roghnú
Roghnófar scannáin ilDÁNA bunaithe ar:

 • fhís chruthaitheach an iarratasóra agus a chur chuige/a cur chuige cruthaitheach i leith an ábhair bheartaithe
 • indéantacht an togra i gcomhthéacs chuspóirí ilDÁNA.
 • a bhfuil déanta go dtí seo ag an iarratasóir.
 • a mhéid a chuireann an togra comhionannas inscne chun cinn ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin.
 • a mhéid a dtugann ceann den dá thogra atá le roghnú glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus a mhéid a bhfuil páirt ghníomhach ag daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu ann.
 • D’fhéadfadh maoiniú breise (suas le €10K in aghaidh gach tionscadal a n-éireoidh leis) a bheith ar fáil chun tacú le scannáin a thaispeáint sa phictiúrlann sa chás go moltar straitéis láidir taispeántais ar chur i gcrích na scannán.

 
Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí a bhainfidh an gearrliosta amach a dtogra a phlé ar an 28 Iúil 2022.

TG4 a dhéanfaidh an dámhachtain. Beidh feidhm le comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach TG4. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail tugtha chun críche agus ar fáil lena gcraoladh ar TG4 in 2023/2024.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘ilDÁNA 2022 / 2023’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.
 
Tuilleadh eolais

Ní mór d’iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.
Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.
Ní mór d’iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Ní ann do chomhaontú nó go mbeidh conradh foirmiúil sínithe thar ceann TG4. Is leis an léiritheoir a bheidh cóipcheart ar an scannán.

Beidh seisiún eolais ar líne ar ilDÁNA á reáchtáil ag TG4 agus ag An Chomhairle Ealaíona ar an Déardaoin, 9 Meitheamh ar 9:30am.
Is féidir clárú don seisiún eolais seo le: claruildana@tg4.ie

 

BABHTA COIMISÚNAITHE DO SCÉIM FÍS AGUS FUAIM AN BAI 2022

SEÁNRAÍ INGHLACTHA FAOIN mBABHTA BAI SEO:

1. Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide (Babhta 44):

Tá TG4 ag lorg ábhar cláracha atá dírithe ar Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide, a chuirfidh oideachas ar lucht féachana agus éisteachta na hÉireann agus a spreagfaidh iad agus a chuirfidh ar a gcumas cur leis an eolas, na scileanna, na meonta agus na luachanna atá acu agus atá ag teastáil chun gníomhartha inbhuanaithe ar son na haeráide a ghlacadh go gníomhach chun freagra a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide. Ba chóir níos mó a bheith i gceist le clár seachas feasacht a ardú faoi athrú aeráide. Ba chóir don ábhar a bheith dírithe ar oideachas a chur ar dhaoine agus daoine a spreagadh agus ar na hathruithe atá le déanamh go práinneach ar fud shochaí na hÉireann a éascú d’fhonn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin aeráide; ba chóir tionchar/tionchair an athraithe aeráide a bheith lárnach i dtogra an chláir. Is é seo a leanas an téama ábhartha don bhabhta seo: • Feasacht an phobail agus tuiscint an phobail ar fhadhbanna domhanda a bhfuil tionchar acu ar an Stát agus ar thíortha eile seachas an Stát a ardú.

 • Fad: 25’ go 70’
 • Lucht Féachana: Daoine Fásta / Náisiúnta

5pm Déardaoin an 7 Iúil 2022 an dáta deiridh a nglacfaidh TG4 le hiarratais

 

 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Físeán Traenáil Albert