Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

BABHTA COIMISÚNAITHE DO SCÉIM FÍSE AGUS FUAIME AN BAI,
Samhradh 2022

5pm Dé Luain an 27 Meitheamh 2022 an dáta deiridh a nglacfaidh TG4 le hiarratais

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léirithe neamhspleách chun cláir agus sraitheanna éagsúla a sholáthar dúinn.

Iarrtar ar léiritheoirí agus ar sholáthraithe ábhair aird a thabhairt ar an sprioclucht féachana agus ar na trátha craolta ar leith sa sceideal atá i gceist sa bhabhta seo. Níor cheart aon togra atá diúltaithe ag TG4 cheana féin a chur chugainn arís gan athruithe suntasacha a bheith déanta air agus é a bheith pléite le hEagarthóir Coimisiúnaithe roimh ré. Bí cinnte go bhfuil do iarratas i bhfeiliúint le spriocanna an Scéim Físe agus Fuaime an BAI toisc go bhfuil riachtanas comhionannais inscne éigeantach ag an mbabhta seo.

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin gcéad bhabhta eile (Babhta 46) de Scéim Físe agus Fuaime Údarás Craolacháin na hÉireann. Ná cuir ach tionscadail atá incháilithe do scéim an BAI ar aghaidh.

Ní mór gach iarratas ar choimisiún a chur chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad mar cheangaltán excel.
Ní dhéanfar aon iarratas nach bhfuil buiséad leis a mheas.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san iarratas:

 • Achoimre chruthaitheach faoin gclár nó faoin tsraith.
 • Buiséad iomlán
 • Léiritheoir & Stiúrthóir luaite chomh maith leis an bpríomhfhoireann taobh thiar den cheamara.
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir
 • Moltaí maidir le tallann/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileán. (Más láithreoir nó duine cumasach nach bhfuil aon aithne air/uirthi cheana féin atá i gceist, iarrtar ort nasc chuig an mblaisín físe a chur san áireamh san iarratas.)
 • Sprioclucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Ba cheart cé acu de na gnéithe inghlactha faoin mbabhta BAI seo a bhfuil an t-iarratas ag tagairt dóibh a léiriú.
 • Plean maoinithe

 

SEÁNRAÍ INGHLACTHA SA BHABHTA BAI SEO:

1. Fíorasach & Siamsaíocht: Croí-Lucht féachana

Sraith de chláir faisnéise nó siamsaíochta 25’ nó 50’ ar fhad ag plé, den chuid is mó, le scéalta láidre, téamaí comhaimseartha a thugann léargas dúinn ar dhuine, teaghlach, grúpa nó gairm. Fáilteofar roimh scéalta a bhaineann leis an dúlra, athrú aeráide, cúrsaí timpeallachta, tomhaltachas (consumerism), faisean, tithíocht, tógáil clainne, nó meascán de sheánraí.

 • An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 8pm nó 8.30pm.
 • Formáid: Cláir/sraitheanna faisnéise nó cláir/sraitheanna siamsaíochta, 25’ nó 50’ ar fhad
 • Lucht Féachana: Croí-Lucht Féachana

 

2. Fíorasach Náisiúnta

Clár faisnéise aonair uair an chloig nó sraith faisnéise ina léirítear scéal láidir, tábhachtach agus atá feiliúnach do phríomhsceideal TG4. Is féidir le scéalta súil ghéar a chaitheamh ar shaol na hÉireann trí bhreathnóireacht nó trí mheascán de mhodhanna scéalaíochta agus athchruthaíochta a mheallfaidh an lucht féachana is leithne.

 • An chéad am craolta: Dé Céadaoin, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláir faisnéise láidre, tharraingteacha 50 nóiméad ar fhad.
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

Scannáin fhada Faisnéise: Fáilteofar freisin roimh scannáin fhada faisnéise – 70’ – 90’ ar fhad is féidir a thaispeáint san amharclann, ag féilte agus a bheidh ina seoid i sceideal clár TG4.
 

3. Cláir Faisnéise Staire – Lucht Féachana Náisiúnta

Cláir aonair nó sraith staire le scéalta láidre staire a bhaineann le hÉirinn, 50 nóiméad nó 75 nóiméad ar fhad. Táimid ag lorg cláir shiamsúla, shuimiúla, ábhartha agus a thugann eolas nua don lucht féachana. Oibreoidh ócáidí comórtha a bhaineann leis an stair chomh fada is go gcaitear leo ar bhealach atá úr agus ábhartha.

 • An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine, 9.30pm.
 • Formáid: Cláir aonair nó sraith staire, 50 nóiméad nó 75 nóiméad ar fhad.
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

 

4. Siamsaíocht Fhíorasach – Lucht Féachana Náisiúnta

Is féidir formáid fhíorasach nó sraith bhreathnaitheach a bheith i gceist nó sainshraith fhíorasach más sraith í a bheidh siamsúil agus uaillmhianach! Bíonn iomaíocht mhór ann d’am craolta Déardaoin @ 9:30pm agus mar sin ní mór don tsraith a bheith bainteach le saol na linne, ábhartha, dúshlánach agus conspóideach in amanna. Ní mór dó a bheith croíúil agus siamsúil agus go mbeadh sé nádúrtha.

 • An chéad am craolta: Déardaoin, 9.30pm
 • Formáid: Sraith de chláir shiamsaíochta fhíorasacha láidre, tharraingteacha 50 nóiméad ar fhad.
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

 

5. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta

Sraith clár agus / nó cláir aonair uair an chloig ar fhad, idir fhaisnéis agus thaibhiú an cheoil a chruthaíonn ardáin agus cóiriú nua don cheol agus don amhránaíocht thraidisiúnta agus a dhéanann ceiliúradh ar shaibhreas ár n-ealaíon dúchasach. Is féidir réimse an cheoil a mheascadh le réimsí eile faisnéise, m.sh: cláir taistil ceoil, beathaisnéise agus ceol a bheidh feiliúnach le craoladh sa phríomhsceideal ceoil Dé Domhnaigh ag 21.30 agus mar chláir aonair, speisialta um Nollag/Cáisc nó mar chomóradh ar amanna nó ócáidí faoi leith sa bhliain. Fáilteofar roimh smaointe is féidir a fhorbairt i gcomhar le foinsí maoinithe eile in Éirinn agus thar sáile.

 • An chéad am craolta: Dé Domhnaigh, 9.30pm.
 • Formáid: Sraith de chláir 50 nóiméad ar fhad.
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

 

6. Siamsaíocht Cheoil NACH ceol traidisiúnta é

Tá an-tóir go dtí seo ar Cheol Tíre na hÉireann agus lucht féachana leathan aimsithe aige. Bhí cláir ann go dtí seo i bhformáid ceolchoirme nó comórtais. An bhfuil aon seánraí, formáidí eile ceoil a rachadh i bhfeidhm ar an lucht féachana is leithne ar an tslí chéanna.

 • Formáid: Sraith clár 25 nó 50 nóiméad ar fhad nach gá a bheith i bhformáid ceolchoirme. Cuirfear fáilte roimh fhormáidí eile.
 • Lucht Féachana: Náisiúnta

 

7. Siamsaíocht do pháistí (páistí réamhscoile & aoisghrúpa 6-12 bhliain)

Fáilteoimid roimh iarratais ar ábhar beo-ghnímh (live action) ina mbeidh páistí nó tallann óg láithreoirí a mheallfaidh an lucht féachana ar an scáileán. Ábhar tarraingteach agus siamsúil, a spreagfaidh fiosracht agus foghlaim ach a bhfuil féith an ghrinn ag baint leo.

Lucht féachana réamhscoile, faoi 5 bliana

Lucht féachana luath bunscoile (5-7 mbliana)

Lucht féachana bunscoile (8-12 bhliain)

I gcás sraitheanna atá á bhforbairt, is fiú míreanna nó gnéithe a d’fhéadfaí a úsáid trasna ardáin éagsúla a bheith san áireamh.

 • An chéad am craolta: Lá i rith na seachtaine.
 • Formáid: Sraith de chláir, fad éagsúil.
 • Lucht Féachana: Páistí, Croí-lucht féachana

 

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘BAI Samhradh 2022’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha maire.ui.choisdealbha@tg4.ie

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le haon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar an eolas íogair (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogair é. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.

 

 

BABHTA COIMISÚNAITHE
DO SCÉIM FÍS AGUS FUAIM AN BAI 2022

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ó earnáil na léiriúchán neamhspleách chun cláir agus sraitheanna éagsúla a sholáthar dúinn.

Iarrtar ar léiritheoirí agus ar sholáthraithe ábhair aird a thabhairt ar an sprioclucht féachana agus ar na trátha craolta ar leith sa sceideal atá i gceist sa bhabhta seo. Níor cheart aon togra atá diúltaithe ag TG4 cheana féin a chur chugainn arís gan athruithe suntasacha a bheith déanta air agus é a bheith pléite le hEagarthóir Coimisiúnaithe roimh ré.

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin gcéad bhabhta eile (Babhta 44 & 45) de scéim Fís agus Fuaim Údarás Craolacháin na hÉireann. Ná cuir ach tionscadail atá incháilithe do scéim an BAI ar aghaidh. Bí cinnte go bhfuil d’iarratas ag feiliúint do spriocanna scéim Fís agus Fuaim an BAI.

Ní mór gach iarratas ar choimisiúnú a chur chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe ina cheangaltán pdf agus an buiséad ina cheangaltán excel. Ní dhéanfar aon iarratas nach bhfuil buiséad leis a mheas.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san iarratas:

 • Achoimre chruthaitheach ar an gclár nó ar an tsraith.
 • Buiséad iomlán
 • Léiritheoir agus Stiúrthóir luaite chomh maith leis an bpríomhfhoireann taobh thiar den cheamara.
 • Cur chuige físiúil ón stiúrthóir
 • Moltaí maidir le tallann/rannpháirtithe atá le bheith ar an scáileán. (Más láithreoir nó duine cumasach nach bhfuil aon aithne air/uirthi cheana féin atá i gceist, iarrtar ort nasc chuig an mblaisín físe a chur san áireamh san iarratas.)
 • Sprioclucht féachana TG4 agus an sprioc-am craolta
 • Plean nó sceideal léiriúcháin
 • Ba cheart na gnéithe atá inghlactha faoin mbabhta BAI seo a bhfuil an t-iarratas seo ag tagairt dóibh a léiriú.
 • Plean maoinithe
 • Straitéis Dhigiteach 360

 

SEÁNRAÍ INGHLACTHA FAOIN mBABHTA BAI SEO:

1. Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide (Babhta 44):

Tá TG4 ag lorg ábhar cláracha atá dírithe ar Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide, a chuirfidh oideachas ar lucht féachana agus éisteachta na hÉireann agus a spreagfaidh iad agus a chuirfidh ar a gcumas cur leis an eolas, na scileanna, na meonta agus na luachanna atá acu agus atá ag teastáil chun gníomhartha inbhuanaithe ar son na haeráide a ghlacadh go gníomhach chun freagra a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide. Ba chóir níos mó a bheith i gceist le clár seachas feasacht a ardú faoi athrú aeráide. Ba chóir don ábhar a bheith dírithe ar oideachas a chur ar dhaoine agus daoine a spreagadh agus ar na hathruithe atá le déanamh go práinneach ar fud shochaí na hÉireann a éascú d’fhonn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin aeráide; ba chóir tionchar/tionchair an athraithe aeráide a bheith lárnach i dtogra an chláir. Is é seo a leanas an téama ábhartha don bhabhta seo: • Feasacht an phobail agus tuiscint an phobail ar fhadhbanna domhanda a bhfuil tionchar acu ar an Stát agus ar thíortha eile seachas an Stát a ardú.

 • Fad: 25’ go 70’
 • Lucht Féachana: Daoine Fásta / Náisiúnta

5pm Déardaoin an 7 Iúil 2022 an dáta deiridh a nglacfaidh TG4 le hiarratais

 

2. Earnáil an Cheoil Bheo (Babhta 45)

Tá TG4 ag lorg ábhar cláracha a thacóidh le cláracha ardchaighdeáin a bhaineann le cultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann a chuidíonn dul le ngleic leis na dúshláin atá roimh earnáil an cheoil bheo faoi láthair in Éirinn. Tá béim faoi leith ar thionscadail i ngach formáid, seánra agus craoltóirí ilcháilithe atá ábalta a léiriú go gcuideoidh siad ardán a chur ar fáil do lucht gairmiúil in earnáil an cheoil a oibríonn den chuid is mó in earnáil an cheoil bheo. Moltar formáidí agus an cur chuige a bheith úr, orgánach agus meascán de dhaoine nua agus de dhaoine a bhfuil aithne mhór orthu a bheith páirteach iontu.  Tá ceanglas éigeantach ag baint leis an sruth maoinithe seo d’earnáil an cheoil bheo agus sin go gcaithfidh 50% de na taibheoirí agus 50% den fhoireann chruthaitheach a bheith ina mná chun go mbeidh léiriúcháin incháilithe do mhaoiniú.

 • Fad: 25’ go 70’
 • Lucht Féachana: Daoine Fásta / Náisiúnta

5pm Déardaoin an 30 Meitheamh an dáta deiridh a nglacfaidh TG4 le hiarratais

 

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘BAI Ceol 2022’ nó ‘BAI Aeráid 2022’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is iad na comhlachtaí féin a chaithfidh a chinntiú gur seachadadh na hiarratais.

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den bhabhta seo, cuir r-phost chuig Máire Uí Choisdealbha – maire.ui.choisdealbha@tg4.ie

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghais, ná le haon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar aon eolas íogair (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogair é. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conradh ná aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníomhaithe ag nó thar ceann TG4.

 

 

ilDÁNA 2022 / 2023

Sprioc-am d’ iarratais – 17:00, Dé hAoine an 15 Iúil 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua ilDÁNA 2022/2023 a fhógairt.

Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

I mbliana, ba mhaith linn suas le dhá fhad scannán shuntasacha faisnéise a mhaoiniú, le buiséad suas le €120,000 an ceann. Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.

Fad a fháilteofar roimh iarratais a bhaineann le réimse ealaíne nó cleachtas ealaíne ar bith, ba mhaith linn fáilte ar leith a chur roimh iarratais trína bhfiosrófar foirmeacha ealaíne amhail ailtireacht, amharclannaíocht, ealaín sráide agus foirmeacha eile ealaíne nach minic a gcuirtear faoi chaibidil iad i gcláracha faisnéise ealaíon i nGaeilge.

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig TG4 ar an gcóras iarratais ar líne tráth nach déanaí ná 17:00, Dé hAoine an 15 Iúil 2022.

 

Treoirlínte ilDÁNA 2022/2023:

 • Déanfar cur síos beacht cruthaitheach ar an ábhar ealaíon atá i gceist sna scannáin arna gcoimisiúnú do ilDÁNA.
 • Déanfar tograí maidir le disciplín ealaíne nó réimse cleachtais ar bith a bhreithniú.
 • Tabharfar tosaíocht d’ábhair chomhaimseartha ach d’fhéadfadh go mbreithneofaí freisin léiriú comhaimseartha ar shaothair/ábhair stairiúla.
 • Déanfar suas le dhá scannán a mhaoiniú agus cuirfear buiséad suas le €120,000 an ceann ar fáil. Seolfar iad le taispeáintí ar leith sa phictiúrlann agus beidh tréimhse sa phictiúrlann i gceist sula gcraolfar iad le linn príomh-ama do lucht féachana TG4 in 2023/2024.
 • Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.
 • TG4 a dhéanfaidh próiseas coimisiúnaithe scannáin ilDÁNA a riar. Eiseoidh TG4 an comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach.
 • Ionadaithe ó TG4, ón gComhairle Ealaíon agus measúnóir neamhspleách a dhéanfaidh an roghnú faoi scéim ilDÁNA.
 • Is gá do scannán ilDÁNA 2022/ 2023 dul go conradh roimh chríoch na bliana 2022

 

Iarratais
Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras eCoimisiúnaithe TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 15 Iúil 2022. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána ná déanacha.

 • Fad an scannáin: Scannán fada
 • Buiséad Léiriúcháin: Suas le €120,000 an scannán.
 • Formáid HD agus fotheidil Bhéarla air
 • Teanga: Gaeilge nó dátheangach
 • Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann conarthaí a shíniú roimh dheireadh mhí Mheán Fómhair 2022 má éiríonn leo faoin scéim.

 

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais ar ilDÁNA:

 • Foirm choimisiúnaithe chomhlánaithe ilDÁNA.
 • Léiriú mionsonraithe ar an togra.
 • Cur síos ar an gcur chuige cruthaitheach atá beartaithe.
 • Straitéis taispeántais ina n-aithnítear lucht féachana náisiúnta teilifíse an scannáin móide aon phlean a bheadh ann do thaispeántas amharclainne (féile scannán/pictiúrlann) más infheidhme.
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre buiséid (cead ceoil agus ábhair, ábhar insoláthartha agus margaíochta san áireamh) – tá fáil ar theimpléid ar láithreán gréasáin TG4.
 • CVanna na foirne cruthaithí a bheidh páirteach sa togra, an stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir agus eagarthóir san áireamh.
 • Fianaise ar úinéireacht, cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú scríbhneoirí san áireamh, maidir leis an scéal agus an script, más infheidhme.
 • Deimhniú i scríbhinn i bhfoirm imréitigh agus ceada, más infheidhme, go bhfuil an príomhphearsa is údar don scannán toilteanach a bheith páirteach.
 • Trí shliocht/shampla d’obair an stiúrthóra (ní spól taispeána) chun bonn eolais a chur faoin togra.
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha eile chun bonn eolais a chur faoi chur chuige cruthaitheach an togra.

 

Déanann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon:

 • fostaíocht lucht déanta scannán a bhíonn ag obair trí Ghaeilge a spreagadh.
 • Comhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin araon a chur chun cinn.
 • Coinníollacha agus luach saothair cóir a éileamh d’ealaíontóirí a bhfuil baint acu le déanamh scannáin ilDÁNA.

 

Roghnú
Roghnófar scannáin ilDÁNA bunaithe ar:

 • fhís chruthaitheach an iarratasóra agus a chur chuige/a cur chuige cruthaitheach i leith an ábhair bheartaithe
 • indéantacht an togra i gcomhthéacs chuspóirí ilDÁNA.
 • a bhfuil déanta go dtí seo ag an iarratasóir.
 • a mhéid a chuireann an togra comhionannas inscne chun cinn ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin.
 • a mhéid a dtugann ceann den dá thogra atá le roghnú glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus a mhéid a bhfuil páirt ghníomhach ag daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu ann.
 • D’fhéadfadh maoiniú breise (suas le €10K in aghaidh gach tionscadal a n-éireoidh leis) a bheith ar fáil chun tacú le scannáin a thaispeáint sa phictiúrlann sa chás go moltar straitéis láidir taispeántais ar chur i gcrích na scannán.

 
Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí a bhainfidh an gearrliosta amach a dtogra a phlé ar an 28 Iúil 2022.

TG4 a dhéanfaidh an dámhachtain. Beidh feidhm le comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach TG4. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail tugtha chun críche agus ar fáil lena gcraoladh ar TG4 in 2023/2024.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘ilDÁNA 2022 / 2023’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.
 
Tuilleadh eolais

Ní mór d’iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.
Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.
Ní mór d’iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Ní ann do chomhaontú nó go mbeidh conradh foirmiúil sínithe thar ceann TG4. Is leis an léiritheoir a bheidh cóipcheart ar an scannán.

Beidh seisiún eolais ar líne ar ilDÁNA á reáchtáil ag TG4 agus ag An Chomhairle Ealaíona ar an Déardaoin, 9 Meitheamh ar 9:30am.

Is féidir clárú don seisiún eolais seo le: claruildana@tg4.ie

 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Físeán Traenáil Albert