Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

ÁBHAR DÍRITHE AR OIDEACHAS

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2022

Fáilteoidh TG4 roimh mholtaí ó chomhlachtaí a bhfuil spéis acu in ábhar a léiriú dírithe ar Oideachas.

Cuirtear fáilte roimh mion-sraitheanna gearr fhoirme (bite-size) dírithe ar Churaclam oideachais Bunscoile nó iarbhunscoile. Is míreanna físe 3’00 ar fhad iad seo a bheadh mar chranntaca do mhúinteoirí le úsáid sa seomra ranga.

Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais ins na réimsí seo: Litríocht, Saibhreas Teanga, Uimhirtheacht, Cúrsaí Aeráide & Timpeallachta, ábhair STEAM; Abhar Cruthaitheach & na hEalaíona Teangabhunaithe.

Árdán Craolta: TG4 Foghlaim nó ar YouTube TG4.

Formáid: Mion sraitheanna de fhíseáin gearr (bite-size), fad 3’00.

Lucht Féachana: Lucht Iarbhunscoile (teastas sóisir agus ardteist) / Lucht bunscoile (8-12 bhliain)

Buiséad: 3,000 – 5,000 in aghaidh an mhír 3 nóiméad, ag braith ar ábhar.

Teagmháil: conall.o.mairtin@tg4.ie

 

 

Clár Forbartha Tallaine IGNITE don Scannánaíocht Faisnéise

Sprioc-am d’ iarratais – Dé hAoine, an 30 Meán Fómhair 2021 ag 5in

Glacfar le hiarratais ar son chlár IGNITE anois go dtí Dé hAoine, an 30 Meán Fómhair 2021 ag 5in. Fógrófar na tionscadail rathúla faoi lár mhí Dheireadh Fómhair.

Is éard atá i gceist le IGNITE ná clár forbartha tallainne dátheangach, dírithe ar scannánóirí na hÉireann agus Thuaisceart Éireann atá ag teacht chun cinn agus atá ag tabhairt faoina gcéad nó faoina ndara scannán faisnéise neamhfhicsin a fhorbairt. Is comhpháirtíocht trasteorann é, agus tá sé mar aidhm aige glúin nua de scannánóirí faisnéise a chothú. Is comhshaothar nuálach é idir an chéad fhéile scannánaíochta a bhí sa tír, Féile Scannánaíochta Idirnáisiúnta Chorcaí, agus an féile scannánaíochta is úire, Docs Ireland.

Glacfar le hiarratais i nGaeilge agus i mBéarla, agus cuirfear suim ar leith i dtionscnaimh Ghaeilge:

 • FOIRM BHEÁRLA (+ Foirm Éagsúlachta)
 • FOIRM IARRATAIS (+ Foirm Éagsúlachta)
 • Treoracha maidir le hiarratais

Socraíodh Clár Forbartha Tallainne IGNITE don Scannánaíocht Faisnéise a reáchtáil don tríú bliain as a chéile ó tharla gur éirigh chomh maith sin leis an gcéad agus an dara bliain de, trínar forbraíodh 12 thionscnamh faisnéise lánfhada de thoradh traenála, ceardlann agus meantóireacht duine le duine.
Bhí forbairt gairme spriocdhírithe i gceist do na scannánóirí rannpháirteacha freisin mar chuid den scéim phíolótach.

Tá an scéim bunaithe ar na tionscadail féin, agus tacaíonn sé le forbairt na dtionscnamh a roghnaítear agus a gcuid foirne trí thraenáil atá dírithe ar phróiseas forbartha na scannán faisnéisí ó thús go deireadh. Cothaíonn an scéim seo glúin nua de dhaoine cumasacha ó cheann ceann na tíre a dhéanann cláracha faisnéise cruthaitheacha neamhfhicsin agus spreagtar iad chun a gcéad nó a ndara scannán lánfhada a fhorbairt. Tugtar deis dóibh freisin scileanna agus eolas a fhorbairt a chabhróidh leo rathúlacht a bhaint amach mar scannánóirí faisnéise lánfhada ar bhonn idirnáisiúnta.

Le linn an tionscnaimh oiliúna chuimsithigh seo, gheobhaidh na rannpháirtithe bunús i ngach réimse de fhorbairt tionscnaimh. Gheobhaidh siad tuiscint ar mhargaí an tionscadail scannánaíochta, ag foghlaim faoi na treochtaí is déanaí i bhforbairt scannán neamhfhicsin agus ag fáil tuiscint fhorleathan ar an earnáil. Mar chuid den scéim seo, beidh ceardlanna, máistir-ranganna, comhráite pearsanta le scannánóirí faisnéise, craoltóirí, maoinitheoirí, gníomhairí díolachán agus gairmithe aitheanta eile san earnáil. Reáchtálfar an traenáil go léir i dtimpeallacht foghlama réchúiseach, rud a chuirfidh le cumas foghlama na rannpháirtithe agus a chuideoidh le deiseanna a chur ar fáil chun líonrú a dhéanamh agus caidrimh nua a chur ar bun.

Beidh deiseanna rannpháirtíochta leanúnacha i gceist le clár IGNITE, lena n-áirítear:

 • Laethanta traenála i bhfoirm ceardlanna ag Féile Scannánaíochta Idirnáisiúnta Chorcaí i Samhain 2022 agus ag Docs Ireland i Meitheamh 2023
 • Imeacht traenála lasmuigh d’fhéilte.
 • Deis chun freastal ar Fhéile Scannánaíochta Faisnéise Idirnáisiúnta mór le rá

Faigheann clár forbartha tallainne IGNITE don scannánaíocht faisnéise tacaíocht ó TG4, An Chomhairle Ealaíon, Screen Skills Ireland, Screen Skillnet, Northern Ireland Screen agus Arts & Business NI.

Le haghaidh eolas breise, agus le hiarratas a sheoladh, téigh go corkfilmfest.org/ignite/https://docsireland.ie/industry/ignite-talent-development/ le do thoil.

 

 

ilDÁNA 2022 / 2023

Sprioc-am d’ iarratais – 17:00, Dé hAoine an 14 Deireadh Fómhair 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua ilDÁNA 2022/2023 a fhógairt.

Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

I mbliana, ba mhaith linn suas le dhá fhad scannán shuntasacha faisnéise a mhaoiniú, le buiséad suas le €135,000 an ceann. Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.

Fad a fháilteofar roimh iarratais a bhaineann le réimse ealaíne nó cleachtas ealaíne ar bith, ba mhaith linn fáilte ar leith a chur roimh iarratais trína bhfiosrófar foirmeacha ealaíne amhail ailtireacht, amharclannaíocht, ealaín sráide agus foirmeacha eile ealaíne nach minic a gcuirtear faoi chaibidil iad i gcláracha faisnéise ealaíon i nGaeilge.

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig TG4 ar an gcóras iarratais ar líne tráth nach déanaí ná 17:00, Dé hAoine an 14 Deireadh Fómhair 2022.

 

Treoirlínte ilDÁNA 2022/2023:

 • Déanfar cur síos beacht cruthaitheach ar an ábhar ealaíon atá i gceist sna scannáin arna gcoimisiúnú do ilDÁNA.
 • Déanfar tograí maidir le disciplín ealaíne nó réimse cleachtais ar bith a bhreithniú.
 • Tabharfar tosaíocht d’ábhair chomhaimseartha ach d’fhéadfadh go mbreithneofaí freisin léiriú comhaimseartha ar shaothair/ábhair stairiúla.
 • Déanfar suas le dhá scannán a mhaoiniú agus cuirfear buiséad suas le €135,000 an ceann ar fáil. Seolfar iad le taispeáintí ar leith sa phictiúrlann agus beidh tréimhse sa phictiúrlann i gceist sula gcraolfar iad le linn príomh-ama do lucht féachana TG4 in 2023/2024.
 • Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.
 • TG4 a dhéanfaidh próiseas coimisiúnaithe scannáin ilDÁNA a riar. Eiseoidh TG4 an comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach.
 • Ionadaithe ó TG4, ón gComhairle Ealaíon agus measúnóir neamhspleách a dhéanfaidh an roghnú faoi scéim ilDÁNA.
 • Is gá do scannán ilDÁNA 2022/ 2023 dul go conradh roimh chríoch na bliana 2022

 

Iarratais
Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras eCoimisiúnaithe TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 15 Iúil 2022. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána ná déanacha.

 • Fad an scannáin: Scannán fada
 • Buiséad Léiriúcháin: Suas le €135,000 an scannán.
 • Formáid HD agus fotheidil Bhéarla air
 • Teanga: Gaeilge nó dátheangach
 • Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann conarthaí a shíniú roimh dheireadh mhí Mheán Fómhair 2022 má éiríonn leo faoin scéim.

 

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais ar ilDÁNA:

 • Foirm choimisiúnaithe chomhlánaithe ilDÁNA.
 • Léiriú mionsonraithe ar an togra.
 • Cur síos ar an gcur chuige cruthaitheach atá beartaithe.
 • Straitéis taispeántais ina n-aithnítear lucht féachana náisiúnta teilifíse an scannáin móide aon phlean a bheadh ann do thaispeántas amharclainne (féile scannán/pictiúrlann) más infheidhme.
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre buiséid (cead ceoil agus ábhair, ábhar insoláthartha agus margaíochta san áireamh) – tá fáil ar theimpléid ar láithreán gréasáin TG4.
 • CVanna na foirne cruthaithí a bheidh páirteach sa togra, an stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir agus eagarthóir san áireamh.
 • Fianaise ar úinéireacht, cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú scríbhneoirí san áireamh, maidir leis an scéal agus an script, más infheidhme.
 • Deimhniú i scríbhinn i bhfoirm imréitigh agus ceada, más infheidhme, go bhfuil an príomhphearsa is údar don scannán toilteanach a bheith páirteach.
 • Trí shliocht/shampla d’obair an stiúrthóra (ní spól taispeána) chun bonn eolais a chur faoin togra.
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha eile chun bonn eolais a chur faoi chur chuige cruthaitheach an togra.

 

Déanann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon:

 • fostaíocht lucht déanta scannán a bhíonn ag obair trí Ghaeilge a spreagadh.
 • Comhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin araon a chur chun cinn.
 • Coinníollacha agus luach saothair cóir a éileamh d’ealaíontóirí a bhfuil baint acu le déanamh scannáin ilDÁNA.

 

Roghnú
Roghnófar scannáin ilDÁNA bunaithe ar:

 • fhís chruthaitheach an iarratasóra agus a chur chuige/a cur chuige cruthaitheach i leith an ábhair bheartaithe
 • indéantacht an togra i gcomhthéacs chuspóirí ilDÁNA.
 • a bhfuil déanta go dtí seo ag an iarratasóir.
 • a mhéid a chuireann an togra comhionannas inscne chun cinn ó thaobh rannpháirtíochta agus an phearsanra léiriúcháin.
 • a mhéid a dtugann ceann den dá thogra atá le roghnú glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus a mhéid a bhfuil páirt ghníomhach ag daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu ann.
 • D’fhéadfadh maoiniú breise (suas le €10K in aghaidh gach tionscadal a n-éireoidh leis) a bheith ar fáil chun tacú le scannáin a thaispeáint sa phictiúrlann sa chás go moltar straitéis láidir taispeántais ar chur i gcrích na scannán.

 
Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí a bhainfidh an gearrliosta amach a dtogra a phlé ar an 28 Iúil 2022.

TG4 a dhéanfaidh an dámhachtain. Beidh feidhm le comhaontú coimisiúnaithe caighdeánach TG4. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail tugtha chun críche agus ar fáil lena gcraoladh ar TG4 in 2023/2024.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘ilDÁNA 2022 / 2023’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.
 
Tuilleadh eolais

Ní mór d’iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.
Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.
Ní mór d’iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Ní ann do chomhaontú nó go mbeidh conradh foirmiúil sínithe thar ceann TG4. Is leis an léiritheoir a bheidh cóipcheart ar an scannán.

Beidh seisiún eolais ar líne ar ilDÁNA á reáchtáil ag TG4 agus ag An Chomhairle Ealaíona ar an Déardaoin, 9 Meitheamh ar 9:30am.
Is féidir clárú don seisiún eolais seo le: claruildana@tg4.ie

 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Físeán Traenáil Albert