Tairiscintí | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach


AITHEANTAIS STÁISIÚIN:

Fáilte roimh iarratais ar smaointe
Cuirfidh TG4 fáilte roimh léiriú spéise do shraith nua ‘Aitheantais Stáisiúin’. Is é aidhm na n-aitheantas stáisiún branda an chainéil a léiriú agus íomhá fhísiúil TG4 a neartú ar fud na n-ardán ar fad. Iarrtar ar chuideachtaí ar suim leo iarratas a dhéanamh, cur i láthair a ullmhú a léireoidh a gcur chuige i leith dearadh agus léiriú na n-aitheantas.

Cúlra
Cuireann TG4 seirbhísí siamsúla, nuálacha meán ar fáil trína ndéantar ceiliúradh ar chruthaitheacht na Gaeilge agus trína ndéantar caidreamh a chothú leis an lucht féachana in Éirinn agus ar fud an domhain. Trí chomhpháirtíocht leis an earnáil closamhairc Gaeilge, cumasaíonn TG4 cruthú ábhair den scoth agus dá thoradh, tacaíonn le forás a chur faoin ngeilleagar in Éirinn.

Is iad na haitheantais stáisiúin is mó a thugann léiriú físiúil ar an ‘tsúil eile’, mana an stáisiúin.

Tá gradaim agus aitheantas bainte amach ag aitheantais stáisiúin TG4 thar na blianta. Is aitheantais iad a thugann le chéile na hardáin ar fad a bhaineann le TG4, seinnteoir TG4 ina measc. Go dtí seo, tá na hAitheantais bunaithe ar mhiotaseolaíocht agus ar thírdhreach na hÉireann agus déantar ceiliúradh ar chultúr agus ar chruthaitheacht.
Mar chuid de straitéis 5 bliana TG4, tá an stáisiún ag athrú ó chainéal teilifíse go dtí cainéal il-mheán agus il-scáileáin agus dá réir sin ní mór athshamhlú a dhéanamh ar an áit atá ag aitheantais an stáisiúin i dtimpeallacht ilardáin agus ilscáileáin.
Is é an phríomhaidhm branda láidir inaitheanta TG4 a fhorbairt ar fud na n-ardán ar fad, feasacht an lucht féachana ar TG4 a mhéadú agus próifíl an ábhair Ghaeilge a mhéadú ar fud na meán.

Treoir

Is é an phríomhaidhm atá leis na hAitheantais go mbeadh brandáil fhísiúil TG4 ag teacht le chéile ar gach ardán ar a bhfuil an cainéal ag craoladh.

Is ceart na pointí seo a ghlacadh san áireamh agus iarratas á dhéanamh:

• Na hImheáin: Bheadh súil go mbeadh na hAitheantais in ann oibriú go físiúil ar fud gach ardáin: ar an Teilifís, ar na hArdáin dhigiteacha, in ábhar prionta, agus ar na Meáin Shóisialta. Beidh saolré fada ag na haitheantais seo agus iad ag craoladh go minic le linn an sceidil chraolta agus ar na hardáin eile. Tuigtear go mbeidh forbairt le déanamh ar 6 Aitheantas éagsúla agus iad le cur in oiriúint d’achair ama éagsúla (ag brath ar an ardán). Mar shampla, 15, 10, 5, 3 soicind

• ‘Súil Eile’: Aithnítear TG4 le bunábhar ardchaighdeáin a chruthú ina ndéantar ceiliúradh ar chultúr agus ar chruthaitheacht na hÉireann agus na Gaeilge. Tá ról tábhachtach ag na hAitheantais i léiriú físiúil a thabhairt ar an tsúil eile sin.

• Cruthaitheacht: tá an scóip ann a bheith nuálach agus cruthaitheach sa gcur chuige maidir le hAitheantais TG4; agus sa gcás go mbeadh sé ábhartha, d’fhéadfaí leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua (VR/AR/Social etc).

• Cur chuige: Moltar na haitheantais a bheith fréamhaithe i scéalaíocht, sna daoine, sa timpeallacht nó i miotaseolaíocht na nGael ach cor comhaimseartha a bheith i gceist.

Riachtanais i dtaobh smaointe tosaigh.
Iarrtar ar chomhlachtaí ar suim leo iarratas a dhéanamh, cáipéis eolais a réiteach ina mbeidh eolas ar an gcur chuige a ghlacfaí ó thaobh dearadh agus léirithe.
Mar chuid den iarratas, ba cheart an t-eolas seo a leanas a réiteach:
• Léargas ar an gcur chuige molta i leith Aitheantais TG4 chomh maith le hábhar físiúil agus scéalchlár molta mar thaca leis.
• Léargas ar bpríomhfhoireann chruthaitheachta a bheadh i mbun na hoibre, agus an taithí ábhartha atá acu.
• Sampla den bhealach a n-oibreodh na hAitheantais ar fud ardáin TG4.
• Leagan amach an Bhuiséid.
Ní gá dul thar 4 leathanach san eolas scríofa, agus aon ábhar físe / scéal-chláir bhreise a chur lena chois.
Déanfar gearrliosta bunaithe ar na hiarratais a ghlaofar chun cruinnithe le céim 2 den phróiseas a phlé.

Amchlár Molta:
1. Iarratais don chéad bhabhta smaointe: 21 Meitheamh
2. Cruinnithe eolais leosan a chuirfear ar an ngearrliosta: An tseachtain dar tús an 1 Iúil
3. Iarratas cuimsitheach ó chomhlachtaí ar an ngearrliosta: 26 Iúil
4. Cruinnithe Iarratais: An tseachtain dar tús an 12 Lúnasa
5. Cinneadh déanta: An 20 Lúnasa
6. Aitheantais Chríochnaithe ar fáil: An 01 Nollaig 2019.

Nóta Eolais: Na hArdáin ar a bhfuil TG4 ar fáil:
– Teilifís
– Seinnteoir TG4 (ar an Idirlíon: TG4.ie)
– Seinnteoir TG4 ar Aip (IOS / Android / SmartTV)
– Ar na Meáin Shóisialta: @TG4TV on Facebook / Twitter / Instagram / LinkedIN / Snapchat
– Cainéil YouTube TG4
– TG4 ar Sheinnteoirí eile (mar shampla RTE Player, Virgin Media, Saorview, Sky agus eile)

Má bhíonn aon cheist agat maidir le hiarratais d’Aitheantais TG4, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán Cathal Ó Coileáin, Stiúrthóir Cruthaíoch agus Branda TG4 sean.cathal.o.coileain@tg4.ie

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.
Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le haon iarratas.
Beidh aon chonradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach faisnéis a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar aon eolas íogair (más ann) agus an chúis gur eolas íogair é a lua. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogair é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4.
Ní ann d’aon chineál ceangal – conartha nó eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa i bhfeidhm ag TG4 nó thar a cheann.
Gheobhaidh TG4 go hiomlán na cearta imcheannaigh ón gcuideachta a n-éireoidh léi le héifeacht gur féidir le TG4 na haitheantais a úsáid gan srian go deo gan aon íocaíocht eile a dhéanamh leis an gcuideachta ná aon tríú páirtí.

 

 

 


Conradh Earraí – Eolas Anseo

Conradh Seirbhísí – Eolas Anseo

Fógraíocht