Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Cuntasóir Airgeadais

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais don phost Cuntasóir Airgeadais.

Is é TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 a bhunaigh an Rialtas atá á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é TG4 a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Cuntasóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.

Beidh tú freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Cuidiú le cuntas míosúil Brabúis & Caillteanais agus clár comhardaithe a ullmhú
 • Iontrálacha a ullmhú don leabhar cúnta agus iad a chur isteach
 • Ráiteas imréitigh bainc a ullmhú
 • Cúnamh taca a chur ar fáil don Mheitheal Creidmheasa & Bailiúcháin
 • Cuidiú le buiséid a ullmhú
 • Cuidiú le réamh-mheastacháin maidir le sreabhadh airgid
 • Clár na Sócmhainní Seasta a choinneáil agus a bhreithniú
 • Cuidiú le nósanna imeachta agus polasaithe soláthair
 • Tuairisceáin CBL, comhlíonadh na ndualgas maidir le Cáin Ioncaim agus Cáin Corparáide
 • Athbhreithniú agus tuairisciú maidir le costais foirne agus barrchostais
 • An cháipéisíocht maidir le próisis agus leis an rialáil inmheánach a choinneáil i gcaoi mhaith agus a chinntiú go gcloítear lena bhfuil inti
 • Próisis agus córais nua a fhorbairt agus a shruthlíniú de réir mar is gá chun cinntiú go mbeidh an rannóg chomh héifeachtúil agus is féidir
 • Eolas faoi chostas a chur ar fáil don lucht bainistíochta agus do ranna eile de réir mar is gá
 • Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil go tráthúil
 • Cuidiú le hobair ullmhúcháin d’iniúchóireacht inmheánach/sheachtrach
 • Cuidiú le cruinnithe Boird agus Fochoistí an Bhoird a eagrú / freastal ar chruinnithe Boird agus Fochoistí an Bhoird
 • Eolas maidir le tuairisceáin mhíosúla agus bhliantúla don Phríomh-Oifig Staidrimh a ullmhú
 • Obair ar thionscadail ad hoc de réir mar a éilítear
 • A bheith i do bhall foirne éifeachtach a dhéanfaidh fuinneamh agus feabhsú leanúnach a spreagadh sa rannóg

 

Céard is gá don phost seo

 • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar rialachas iniúchta.
 • Beidh taithí mhaith agat ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus beidh sé de chumas ionat córais nua a fhoghlaim go tapa), beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próiseas cinnteoireachta loighciúil agat.
 • Is rannóg ghnóthach í seo a bhíonn ag obair faoi bhrú agus le dithneas agus beidh ort a bheith ábalta oibriú sa timpeallacht sin.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa agat, idir scríobh agus ó bhéal.

 

Conradh 2 bliana atá i gceist leis an bpost seo.
 
Seol d’iarratas mar aon le litir chumhdaigh chuig cv@tg4.ie roimh 4pm Dé hAoine an 18 Meitheamh 2021.
 
Is í an Ghaeilge teanga na hoibre i TG4.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoimid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

 


 

TAITHÍ OIBRE LE TG4

Scéim Taithí Oibre Bliana le TG4 do chéimithe nó do thosaitheoirí
Fómhar 2021– Fómhar 2022

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe ollscoile le tréimhse bliana a chaitheamh ar thaithí oibre le TG4 i mBaile na hAbhann.

Is deis í seo do dhaoine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus atá ag iarraidh taithí phraiticiúil a fháil le tacú leis an oiliúint atá faighte acu go dtí seo. Íocfar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus beidh deiseanna oiliúna breise ar fáil le linn na bliana.

Daoine a bhfuil Gaeilge den scoth acu agus suim acu sna hardáin shóisialta atá á lorg. Beifear ag súil go mbeidh scileanna taighde agus cumas maith scríofa ag an té a cheapfar chomh maith le tuiscint ar céard is scéal mealltach ann.

I measc na ndualgas, beidh míreanna gearra le haimsiú, le sceidealú agus eagarthóireacht le déanamh orthu le cur ar ardáin shóisialta TG4. Beidh ceannscríbhinn agus fotheidil le cruthú d’ábhar ar líne, mar aon le hábhar a chur in oiriúint do na hardáin shóisialta.

Beidh a té a cheapfar ina phointe teagmhála ag an bpobal agus beidh cúram air comhordú a dhéanamh ar fhreagraí chuig an bpobal ar na hardáin shóisialta.

Gheobhaidh an té a cheapfar taithí chuimsitheach ag obair i réimse an léiriúcháin reatha ina ndéantar comhordú ar obair eagarthóireachta agus ar obair fhoilsitheoireachta ar na hardáin Dhigiteacha.

Tá daoine faoi oiliúint á lorg sna réimsí seo a leanas:

 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le @Cúla4
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le BLOC
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le MOLSCÉAL
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le @SportTG4
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le Ceol TG4

Seol CV, mar aon le d’iarratas a léiríonn do réimsí spéise, chuig cv@tg4.ie.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: Dé hAoine an 25 Meitheamh 2020.

Is í an Ghaeilge teanga na hoibre i TG4.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Beidh cianobair i gceist mar aon le bheith i láthair i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann ó am go chéile.

 


 

Comhordaitheoir Oibríochtaí

Conradh Buan

De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Comhordaitheoir Oibríochtaí a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Oibríochtaí, beidh an Comhordaitheoir Oibríochtaí i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.

Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Clár oibre fhoireann Oibríochtaí a chomhordú
 • Uainchláir oibre, saoirí agus clúdach a chomhordú
 • Úsáid áiseanna agus trealamh na foirne Oibríochtaí a chomhordú
 • Úsáid áiseanna agus seirbhísí na foirne Oibríochtaí le páirtithe laistigh & lasmuigh de TG4 a riar
 • Tacú le sruthanna & áiseanna oibre inmheánacha a fhorbairt
 • Ceannaireacht ar thograí faoi leith sa bhfoireann oibríochtaí a chomhordú, de réir mar a bheidh ag teastáil
 • Seirbhís tacaíochta riaracháin a chur ar fáil do Bhainisteoir Oibríochtaí de réir mar a bheidh ag teastáil

Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann bheag a chomhordú.

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is 4pm Dé hAoine an 2ú Iúil 2021 an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

 


 

Maor Craolacháin

Conradh Buan

Tá TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge, lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 atá bunaithe agus á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá sé i gceist ag TG4 post Maor Craolacháin, a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe, a earcú. Beidh an duine a roghnaítear freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí.

Beidh tú freagrach as an obair seo a leanas:

 • A bheith oilte ar na bogearraí agus ar an trealamh atá in úsáid agus é a oibriú go gairmiúil agus a bheith ar an eolas faoina bhfuil le déanamh i gcás éigeandála.
 • Sceideal TG4 a chur go haer
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Aschur TG4 ar fud na n-ardán
 • Maoirsiú a dhéanamh ar Thograí Aschuir (m/sh Ardáin Virgin / Cartlann)
 • A dheimhniú go bhfuil an t-ábhar á chraoladh ar ardchaighdeán
 • Ábhar d’Aschur TG4 a ullmhú agus a sheiceáil (Spotseiceáil / Mionbhlaisíní a roghnú)
 • Maoirsiú a dhéanamh ar Aschur TG4 – (má thiteann muid den aer)
 • A dheimhniú go bhfuil Aschur TG4, mar atá geallta againn, ar fáil don Lucht Féachana
 • Tuairisciú a dhéanamh ar fhadhbanna faoi réir na dtreoracha reatha
 • Na Tuairiscí laethúla a líonadh gach lá faoi réir na dtreoracha reatha

Riachtanais an phoist seo:

 • Ní mór céim sa chumarsáid nó taithí theicniúil bliana ar a laghad a bheith ag an iarrthóir.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, súil ghéar do mhionsonraí, cumas maith eagraithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Beidh eolas maith agat ar ríomhairí, ar na hardáin meán sóisialta agus beidh sé de chumas ionat córais nua a fhoghlaim go tapa.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge líofa a bheith agat, idir scríofa agus ó bhéal.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 2ú Iúil 2021.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.