Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin

Conradh Buan
 
Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin a bheidh mar bhall den fhoireann Ard-Bhainistíochta agus a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.
 
Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin i gceannas ar an bhfeidhm airgeadais i TG4 a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú chomh maith le riarachán ar oifig TG4 agus riarachán ar ghnó TG4. Beidh an duine a cheapfar freisin ina rúnaí comhlachta do Theilifís na Gaeilge.
 
Beidh an té a n-éireoidh leis freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

  • Airgeadas agus Cuntais – Buiséad bliantúil TG4 a ullmhú agus a bhainistiú. Sreabhadh airgid TG4 a smachtú. Smacht a choinneáil ar chaiteachas TG4. Cuntais bhliantúla TG4 a ullmhú de réir na rialacha caighdeánacha cuntasaíochta. Cuntais bhainistíochta mhíosúla a ullmhú. Cinntiú go bhfuil na córais agus na polasaithe airgeadais éagsúla atá faoi smacht na foirne airgeadais ag feidhmiú i gceart. Ullmhúchán a dhéanamh don iniúchóireacht inmheánach agus sheachtrach. Tuairisceáin rialachais a chur ar fáil, ina measc, tuairisceáin do Cháin Bhreis Luacha, do Cháin Ioncaim agus do Cháin Chorparáideach.
  • Riarachán Gnó – Bainistiú agus treorú ar riarachán gnó i TG4, sna conarthaí leis an earnáil léiriúcháin agus le páirtithe leasmhara eile. Tuairiscí eolais a chur ar fáil do bhainistíocht TG4, do Bhord TG4, don Roinn Cumarsáide agus don BAI. Caidreamh maith a chothú le páirtithe leasmhara agus le státseirbhísigh a mbíonn TG4 ag déileáil leo.
  • Riarachán Comhlachta – Dea-chleachtais i rialú corparáideach a chur i bhfeidhm san eagraíocht. Feidhmiú mar rúnaí cuideachta do Theilifís na Gaeilge. Comhoibriú le do chuid comhghleacaithe in Ard-Bhainistíocht TG4 chun pleananna straitéiseacha na heagraíochta a chur le chéile agus a chur i gcrích.
  • Riarachán Oifige – Seirbhísí riaracháin TG4 a bhainistiú, ionad fáiltithe TG4 agus ceaintín TG4 san áireamh.
  • Cultúr agus cumarsáid – Cultúr a thabhairt chun cinn a bheidh bunaithe ar chroí-luachanna TG4 – Gaeilge, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht, Comhoibriú agus Obair Foirne, Solúbthacht, Ionracas agus Freagracht agus Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don lucht féachana. Deimhniú go bhfuil dea-chumarsáid i bhfeidhm agus eolas á roinnt taobh istigh de d’fhoireann féin agus i measc do chomhbhainisteoirí agus do chomhghleacaithe.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

  • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar rialachas iniúchta.
  • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach airgeadais agus eolas cuimsitheach ar ghnásanna agus ar phrionsabail chuntasaíochta. Bheadh taithí airgeadais i dtionscal na teilifíse ina bhuntáiste.
  • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara.
  • Taithí an-mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus bogearraí cuntasaíochta). Beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go gcleachtann tú próiseas loighciúil cinnteoireachta.

 
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar dhuine d’fhoireann Ard-Bhainistíochta agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara. Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta agus beidh ort a léiriú go bhfuil tú in ann feidhmiú i ról Ard-Bhainistíochta.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 
Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Céadaoin an 20ú Iúil 2022.