Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

MAOR CRAOLACHÁIN

Conradh Buan & Painéal

Tá TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge, lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá sé i gceist ag TG4 post Maor Craolacháin, a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe, a earcú ar chonradh buan agus ar phainéal. Beidh an duine a roghnófar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Beidh na freagrachtaí seo a leanas ort:

 • A bheith oilte ar na bogearraí agus ar an trealamh atá in úsáid agus iad a oibriú go gairmiúil agus a bheith ar an eolas faoina bhfuil le déanamh i gcás éigeandála.
 • Sceideal TG4 a chur go haer
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Aschur TG4 ar fud na n-ardán
 • Maoirseacht a dhéanamh ar Thograí Aschuir (m/sh Ardáin Virgin / Cartlann)
 • A dheimhniú go bhfuil an t-ábhar á chraoladh ar ardchaighdeán
 • Ábhar d’Aschur TG4 a ullmhú agus a sheiceáil (Spotseiceáil / Mionbhlaisíní a roghnú)
 • Maoirseacht a dhéanamh ar Aschur TG4 – (i gcás go n-imíonn muid den aer)
 • A dheimhniú go bhfuil Aschur TG4, mar atá geallta againn, ar fáil don Lucht Féachana
 • Tuairisciú a dhéanamh ar fhadhbanna faoi réir na dtreoracha reatha
 • Na tuairiscí laethúla a líonadh gach lá faoi réir na dtreoracha reatha
 • Smacht a choinneáil ar chláracha agus pacáistí a thagann isteach go TG4 agus a imíonn amach as TG4 trí KU / LiveU agus sruthaithe Beo thar IP a úsáid.

Riachtanais an phoist seo:

 • Ní mór céim sa chumarsáid nó taithí theicniúil bliana ar a laghad a bheith ag an iarrthóir.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide, súil ghrinn chun na mionsonraí agus cumas maith eagrúcháin agat, go mbeidh tú ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus go mbeidh taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Beidh eolas maith agat ar ríomhairí, ar na hardáin meán sóisialta agus beidh sé de chumas agat córais nua a fhoghlaim go tapa. Cuirfear oiliúint ar fáil ar chórais TG4.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge líofa a bheith agat, idir scríobh agus labhairt na teanga.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 7ú Meitheamh 2022.

 
 


EAGARTHÓIR MARGAÍOCHTA SPÓIRT

Conradh 2 Bhliain

Tá TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge, lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is mian le TG4 Eagarthóir Margaíochta Spóirt a earcú, ag freagairt don Bhainisteoir Cumarsáide. Tabharfaidh an té a cheapfar stiúir eagarthóireachta i dtaobh ábhar margaíochta d’ardáin spóirt chomh maith le cúram margaíochta agus bainistithe a bheith aige ar thograí spóirt ar leith.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Beidh na freagrachtaí seo a leanas ort:

An Ról
Sa ról seo beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar mhargaíocht Spórt TG4. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Stiúir Eagarthóireachta agus comhordaithe ar mhargaíocht Spórt TG4
 • Seirbhís lucht féachana dírithe a fhorbairt.
 • Stiúir a thabhairt ar ábhair meán sóisialta chun lucht féachana a mhealladh chuig Spórt TG4.
 • Foilsiú, bainistiú pobail, comhordú agus pleanáil a dhéanamh maidir leis na hardáin meán sóisialta
 • Stiúir a thabhairt ar fheachtais margaíochta spóirt idir bhlaisíní ar aer agus ócáidí ar an láthair.
 • Preasráitis a scríobh faoi Spórt TG4 agus a scaipeadh ar na meáin.
 • Forbairt a dhéanamh ar ábhair bhreise neamhlíneacha i gcomhar le léiritheoirí san earnáil neamhspleách.
 • Stíl, branda a fhorbairt d’ábhar neamhlíneach i gcomhar le rannóg chruthaitheach TG4

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • Taithí ar na meáin shóisialta agus sainspéis iontu, agus eolas ar mar is féidir iad a úsáid go héifeachtúil chun lucht féachana a mhealladh.
 • Eolas agus suim sna forbairtí leanúnacha ar na meáin shóisialta
 • Suim sa spórt, go háirithe CLG agus Rugbaí.
 • Taithí chumarsáide nó taithí ar na meáin a bheith ag an iarrthóir.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide, súil ghrinn chun na mionsonraí agus cumas maith eagrúcháin agat, go mbeidh tú ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus go mbeidh taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Suim san fhoghlaim leanúnach.
 • Ní mór eolas maith a bheith agat ar ríomhairí, suim a bheith agat i bhforbairtí margaíochta agus digiteacha taobh amuigh de na meáin shóisialta agus go mbeadh sé de chumas agat dul i dtaithí ar chórais nua go tapa. Cuirfear oiliúint ar fáil ar chórais TG4.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge líofa a bheith agat, idir scríobh agus labhairt na teanga, chomh maith le cumas cóipscríbhneoireachta i nGaeilge.
 • Cur chuige dearfach, cumas a bheith ag obair i do bhall foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a threorú.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 7ú Meitheamh 2022.

 
 


TAITHÍ OIBRE LE TG4

Scéim Taithí Oibre Bliana le TG4 do chéimithe nó do thosaitheoirí
Fómhar 2022– Fómhar 2023

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe ollscoile le tréimhse bliana a chaitheamh ar thaithí oibre le TG4 i mBaile na hAbhann.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Is deis í seo do dhaoine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus atá ag iarraidh taithí phraiticiúil a fháil le tacú leis an oiliúint atá faighte acu go dtí seo. Íocfar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus beidh deiseanna oiliúna breise ar fáil le linn na bliana.

Daoine a bhfuil Gaeilge den scoth acu agus suim acu sna hardáin shóisialta atá á lorg. Beifear ag súil go mbeidh scileanna taighde agus cumas maith scríofa ag an té a cheapfar chomh maith le tuiscint ar céard is scéal mealltach ann.

I measc na ndualgas, beidh míreanna gearra le haimsiú, le sceidealú agus eagarthóireacht le déanamh orthu le cur ar ardáin shóisialta TG4. Beidh ceannscríbhinn agus fotheidil le cruthú d’ábhar ar líne, mar aon le hábhar a chur in oiriúint do na hardáin shóisialta.

Beidh a té a cheapfar ina phointe teagmhála ag an bpobal agus beidh cúram air comhordú a dhéanamh ar fhreagraí chuig an bpobal ar na hardáin shóisialta.

Gheobhaidh an té a cheapfar taithí chuimsitheach ag obair i réimse an léiriúcháin reatha ina ndéantar comhordú ar obair eagarthóireachta agus ar obair fhoilsitheoireachta ar na hardáin Dhigiteacha.

Tá daoine faoi oiliúint á lorg sna réimsí seo a leanas:

 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le @Cúla4
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le BLOC
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le MOLSCÉAL
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le @SportTG4
 • Comhordaitheoir Meán Sóisialta le Ceol TG4

Seol CV, mar aon le d’iarratas a léiríonn do réimsí spéise, chuig cv@tg4.ie.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: Dé hAoine an 17ú Meitheamh 2022.

Is í an Ghaeilge teanga na hoibre i TG4.

Beidh cianobair i gceist mar aon le bheith i láthair i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann ó am go chéile.