Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Láithreoirí Aimsire

Painéal

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarrthóirí ar suim leo obair shealadach a dhéanamh ar phainéal láithreoirí TG4.
Tá fáilte roimh iarrthóirí a bhfuil Gaeilge chruinn, líofa agus teacht i láthair taitneamhach acu.
Cuirfear traenáil ar fáil agus mar sin ní gá taithí láithreoireachta a bheith agat.

Is iontach an deis é seo d’éinne a bhfuil suim acu i réimse na láithreoireachta. Daoine a bhfuil Gaeilge den scoth, cumas láithreoireachta, teacht i láthair taitneamhach, urlabhra shoiléir agus ardchumas scríofa agus cumarsáide acu atá ag teastáil.

Chun iarratas a dhéanamh, seol mír físe nóiméad amháin – ag déanamh cur síos ort féin, mar aon le CV chuig: cv@tg4.ie – roimh an spriocdháta 8 Meitheamh 2023.

Déanfar gearrliosta de na hiarratais agus tabharfar cuireadh do dhaoine ar an ngearrliosta freastal ar lá trialacha scáileáin in TG4, Baile na hAbhann, i gCo. na Gaillimhe ar an 22 Meitheamh 2023.

 
 


Eagarthóir Cúla4

Conradh Buan

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost, Eagarthóir CÚLA4.

Is mian le TG4 Eagarthóir a earcú a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann i nGaeltacht na Gaillimhe. Freagróidh an tEagarthóir do Bhainisteoir CÚLA4, agus beidh an té sin freagrach as ábhar físiúil cruthaitheachta a chruthú, ábhar a bheidh dírithe ar lucht féachana ar leith ar fud ardáin TG4.
 
Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais cháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i ndáil le hÉagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 
An Ról

Sa ról seo beidh an té a cheapfar freagrach as lucht féachana a mhealladh chuig ábhar CÚLA4, branda CÚLA4 a chur chun cinn trí ábhar atá cruthaitheach agus ar ardchaighdeán a chruthú chomh maith leis na nithe seo a leanas:
 
Scileanna Eagarthóireachta:

 • Ábhar insoláthartha ar ardchaighdeán a chur ar fáil.
 • Ábhar gearrfhoirme a chruthú atá ar ardchaighdeán idir bhlaisíní, sheóríleanna, fhíseáin chorparáideacha, ábhar bolscaireachta (mar shampla fógraí) agus ábhar digiteach trasardán do Cúla4
 • Eagarthóireacht físe agus eolas a bheith agat ar threochtaí físiúla sa mhargaíocht agus sna meáin dhigiteacha
 • Moltaí / Smaointe cruthaitheachta a thabhairt agus a ghlacadh a chuireann le branda TG4.

 
Ag Cruthú Ábhair eile

 • Ábhar seachtrach Cúla4 a uaslódáil chuig córais TG4
 • Cruinneas ó thaobh Ábhar / Cláir nua a uaslódáil agus a chur fáil ar chóras craolta líneach TG4 de réir na sonraíochta teicniúla TG4.

Is buntáiste a bheidh ann d’iarrthóirí iad na nithe seo a leanas:

 • Taithí a bheith acu ar ghrafaicí a chruthú agus iad a úsáid le bogearraí éagsúla
 • Compordach ag úsáid ceamaraí agus ag dul amach ag stiúradh scannáin

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Tuiscint, taithí agus saineolas ar na réimsí eagarthóireachta is déanaí. Eolas ar bhogearraí agus nósmhaireachtaí eagarthóireachta reatha agus nuálacha amhail Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects agus Final Cut X.

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

Ardscileanna i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla chomh maith le bheith ábalta cóipscríbhneoireacht a dhéanamh

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar ábhar físiúil a chruthú.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.
 
Is é 4pm Dé hAoine an 9ú Meitheamh 2023 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol CV mar aon le SeóRíl de do chuid oibre agus litir iarratais ina leagtar amach an fhís a bheadh agat chuig: cv@tg4.ie

 
 


Ealaíontóir Grafach

Conradh Buan

Is mian le TG4 Ealaíontóir Grafach a earcú. Ag freagairt don Bhainisteoir Cruthaitheach, beidh an tEalaíontóir Grafach freagrach as ábhar cruthaitheach a chruthú atá dírithe ar phobal féachana ar leith, trasardáin.
 
Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.
 

An Ról

Beidh an té a cheapfar freagrach as ábhar físiúil, cruthaitheach agus nuálach a dhearadh do thograí ar leith, chomh maith le hAitheantais agus Brandaí TG4 a fhorbairt trí ábhar cumarsáide atá físiúil agus ar ardchaighdeán a chruthú trasardáin. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Brandaí a dhearadh agus cur le brandaí reatha
 • Dearadh a dhéanamh ar Ardáin (m/sh Aipeanna, Suíomhanna srl)
 • Ábhar cumarsáide físiúil a chruthú, trasardáin
 • Ábhar Clóite a dhearadh
 • Ábhar Físe a chruthú
 • Ábhar a chruthú d’Fheachtais Blaisíní / Margaíochta / Fógraíochta
 • Ábhar a chruthú do na meáin shóisialta
 • Cúram a dhéanamh do chearta a bhaineann le hábhar léirithe
 • Tograí ar leith a stiúradh ó am go chéile (m/sh Blaisín, Fógra, Mír Físe Gearrfhoirme)

 

Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Tuiscint, taithí agus saineolas ar na réimsí dearaidh is déanaí. Eolas ar bhogearraí agus nósmhaireachtaí dearaidh atá reatha agus nuálach: Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Canva, Adobe XD, Adobe Premiere agus Final Cut X.

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar ábhar físiúil a chruthú.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Bheadh eolas ar na treochtaí digiteacha is déanaí ina bhuntáiste. Bheadh eolas ar phacáistí 3D & AI ina bhuntáiste ach níl siad riachtanach don ról.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

A bheith sásta freastal ar an láthair oibre sa gCeannáras de réir mar a oireann.
 
Is 4pm Dé hAoine an 16ú Meitheamh an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais agus seóríl/sampla oibre chuig cv@tg4.ie.
 
 


Bainisteoir Sceidil Ilardáin

Is mian le TG4 Bainisteoir Sceidil Ilardáin a cheapadh a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Is ról lárnach í seo in obair TG4. Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíocht, Forbartha & Comhpháirtíochtaí, beidh an Bainisteoir Sceidil Ilardáin freagrach as bainistiú agus forbairt ar sceidil TG4. Beidh siad freagrach as na gnéithe éagsúla de Sceidil TG4 a stiúradh agus a chomhordnú. Beidh siad ag comhoibriú go dlúth le rannóga Craolachán, Coimisiún, Margaíochta agus geallsealbhóirí seachtracha eile le Sceideal TG4 a dhearadh agus a fhoilsiú.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as sceidil ábhar ilardáin TG4 a fhorbairt agus a bhainistiú. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Sceidil Ilardáin tarraingteacha, rathúla a chur i gcrích agus anailís chuí a dhéanamh air phatrúin féachana
 • Bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar sceidealú ábhar cláir, ceannacháin & closamharc eile TG4
 • Bainistiú agus forbairt a dhéanamh ar an fhoireann Sceidil
 • Bainistiú a dhéanamh ar Sholáthar Fotheideal agus ar obair na foirne Sceidil TG4
 • Treoir maidir le forbairtí WhatsOn (bogearra Sceidealaithe TG4) i gcomhthéacs sceideal TG4
 • Polasaí, conarthaí agus seachadadh ábhar Fotheidealaithe a bhainistiú
 • Dualgais Rochtana agus Comhlíonadh TG4 a bhainistiú le Coimisiún na Meáin
 • Bainistiú a dhéanamh ar am chraolta TG4.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta chun Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chuir i bhfeidhm.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt.

Tuiscint ghrinn ar lucht féachana TG4

Taithí ar anailís a dhéanamh, tuairiscí agus aiseolas a thabhairt

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is 4pm Dé hAoine 23ú Meitheamh an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.