Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Bainisteoir CÚLA4 – Post Buan

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Bainisteoir ar Chainéal CÚLA4. Is post sinsearach, dúshlánach, é seo ag bainistiú agus ag forbairt Chainéal CÚLA4. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach don Stiúrthóir Margaíochta, Forbartha agus Comhpháirtíochtaí.
 
Cúramaí
Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar fhorbairt Cainéal CÚLA 4, as láithreachas agus margaíocht CÚLA4 a stiúradh agus as ardáin CÚLA4 a chur chun cinn i measc an phobail féachana leathan in Éirinn agus thar lear. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Straitéis agus plean oibre Chainéal CÚLA4 a forbairt agus a chur i bhfeidhm.
 • Forbairt a dhéanamh ar láithreachas CÚLA4
 • Ábhar láithreachais agus neamhlíneach CÚLA4 a léiriú agus a threorú.
 • Ardáin CÚLA4 a fhorbairt agus a chur chun cinn
 • Forbairt a dhéanamh ar mhargaíocht, feachtais agus imeachtaí CÚLA4
 • Comhoibriú le comhlachtaí léirithe chun plean poiblíochta a chur le chéile do shraitheanna nua don Óige.
 • Oibriú i bpáirt leis an Eagarthóir Coimisiúnaithe Óige le forbairt a dhéanamh ar sholáthar & Sceideal CÚLA4.
 • Treoir & freagracht a ghlacadh as Sceideal & Láithreachas CÚLA4
 • Bainistiú a dhéanamh ar fhoireann CÚLA4
 • Comhoibriú le pobail féachana agus eagrais Óige le himeachtaí a eagrú.

 

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú.
 • Is buntáiste é taithí ag obair le daoine óga agus / nó tuiscint ar an gcuraclam oideachais a bheith ag an té a cheapfar.
 • Sár-thuiscint ar chumas na meán sóisialta agus na n-ardán digiteach lucht féachana a aimsiú.
 • Tuiscint ar na pobail féachana atá ag CÚLA4
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

 
Beidh an tuarastal de réir cháilíochtaí agus thaithí an té a roghnófar.
 
Is é 4pm Dé hAoine an 10 Nollaig 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an bealach a n-oireann do thaithí agus do cháilíochtaí don ról seo chuig cv@tg4.ie.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.
 
Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéas chlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 
 


 

Láithreoir CÚLA4

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Láithreoir ar Chainéal CÚLA4. Beidh ról lárnach ag an té a cheapfar ag cur sceideal CÚLA4 i láthair an phobail féachana, ar an teilifís agus ar na meáin shóisialta. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach do Bhainisteoir CÚLA4.
 
Duine fuinniúil, cumasach atá ag teastáil chun ábhar clár agus míreanna Leanúnachais CÚLA4 a chur i láthair agus chun freastal ar ardáin shóisialta TG4.
 
Cúramaí
Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú ina Ambasadóir Branda agus ina Láithreoir Leanúnachais le Cainéal CÚLA4 TG4. Beidh an té seo freagrach as seo a leanas:

 • Cumarsáid a dhéanamh leis an lucht féachana ar Ardáin Shóisialta CÚLA4
 • Cur le branda TG4 trí Ghlór & Aitheantas a thabhairt don chainéal, ar an aer, ar líne agus i measc an phobail.
 • Ábhar & Leanúnachas a chur i láthair do Chainéal Cúla 4 TG4
 • Cumarsáid a dhéanamh leis an Lucht Féachana trí Ghuthú, na Meáin Shóisialta & srl.
 • Lucht féachana a threorú chuig ábhar Cúla 4 TG4.
 • Ionadaíocht a dhéanamh do TG4 ag ócáidí pobail & poiblí.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:
Cumas láithreoireachta, teacht i láthair taitneamhach, urlabhra shoiléir agus ardchumas scríofa agus cumarsáide atá ag teastáil don phost seo.

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 • Fócas dearfach agus cumas maith foirne
 • Sár-thuiscint ar chumas na meán shóisialta agus na n-ardán digiteach lucht féachana a aimsiú.
 • Taithí ar ábhar físe / fuaime a chruthú do na hardáin shóisialta
 • Tuiscint ar an bpobal féachana atá ag CÚLA4
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • Taithí mhaith taighde
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

 
Is é 4pm Dé hAoine an 10 Nollaig 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le físeán samplach de do chumas láithreoireachta chuig cv@tg4.ie.
 
Conradh 3 bliana atá i gceist leis an bpost seo.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.
 
Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéas chlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 
 


 

Rúnaí / Fáilteoir

Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann.
 
Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 
An Ról

Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 

Ag freagairt don Bhainisteoir Oifige, beidh an Rúnaí / Fáilteoir freagrach as :

 • Dualgais ghinearálta riaracháin & tacaíocht a chur ar fáil ar fud rannóga
 • Dualgais an fháilteora a chomhlíonadh
 • Fáilte a chur roimh chuairteoirí, custaiméirí agus aíonna

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Eolas maith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office, ar na hArdáin Meán Sóisialta) agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar obair riaracháin agus ar obair fáiltithe.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh.
 

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is ón 9:00-17:00, ó Luan go hAoine na huaireanta oibre.

Conradh 2 bliana atá i gceist leis an bpost seo.

Is 4pm Dé Céadaoin an 15 Nollaig an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
 


 

Riarthóir Cumarsáide

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Riarthóir Cumarsáide. Beidh ról lárnach ag an té a cheapfar ag riaradh gnéithe a bhaineann le straitéis chumarsáide TG4. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach don Bhainisteoir Cumarsáide.

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 
Cúraimí

Beidh an té a cheapfar freagrach as:

 • Gnéithe a bhaineann leis an straitéis chumarsáide a riar
 • Eolas cumarsáide a bhailiú agus a roinnt le foireann TG4 agus le heagrais éagsúla idir na meáin agus comhpháirtithe eile de réir mar a oireann.
 • Tacú le himeachtaí cumarsáide a chur i bhfeidhm
 • Ábhar a scríobh, a cheartú, a aistriú agus a phrofáil go bunúsach
 • Cuidiú le hócáidí agus feachtais chumarsáide a eagrú

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

Teacht i láthair taitneamhach, urlabhra shoiléir agus ardchumas scríbhneoireachta agus cumarsáide atá ag teastáil don phost seo.

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 • Fócas dearfach agus cumas maith foirne
 • Sár-thuiscint ar chumas na meán sóisialta agus na n-ardán digiteach.
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • Taithí mhaith ar obair thaighde
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

 
Is é 4pm Luain an 20 Nollaig 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.

 
 


 

Bainisteoir Sceidil Ilardán

De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Bainisteoir Sceidil Ilardán a cheapadh a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíochta, Forbartha & Comhpháirtíochtaí, beidh an Bainisteoir Sceidil Ilardán freagrach as sceideal ábhair ilardán TG4 a fhorbairt chomh maith le tacú le rannóga éagsúla inmheánacha, comhpháirtíochtaí agus geallsealbhóirí seachtracha.
 
Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as sceideal ábhair ilardán TG4 a fhorbairt agus a bhainistiú. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Sceideal Ilardáin tarraingteach, rathúil a chur i gcrích agus anailís chuí a dhéanamh ar phatrúin féachana
 • Sceidealú ábhair clár, ceannacháin & closamhairc eile TG4 a bhainistiú go héifeachtach
 • Clár oibre na gComhordaitheoirí Sceidil a bhainistiú
 • Soláthar Fhotheidil TG4 a bhainistiú
 • Treoir a thabhairt ar úsáid WhatsOn (bogearra Sceidealaithe TG4) & WhatsOn a fhorbairt i gcomhthéacs sceideal TG4
 • Dualgais Rochtana agus Comhlíonta TG4 a bhainistiú le hÚdarás Craolacháin na hÉireann

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

Tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Fócas dearfach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt.

Tuiscint ghrinn ar lucht féachana TG4 agus breithiúnas maith eagarthóireachta.

Taithí ar Anailís a dhéanamh, tuairisciú agus aiseolas a thabhairt

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (tuiscint den scoth ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

Ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 
Is 4pm Dé Céadaoin 22ú Nollaig an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.