Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Sceidealóir Ilardáin

Conradh Buan

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is craoltóir-foilsitheoir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Sceidealóir Ilardáin faoi láthair a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith agat, idir labhairt agus scríobh na teanga. Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó gur duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Is mian le TG4 Sceidealóir Ilardáin a earcú. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Sceidealóir Ilardáin i gceannas ar an sceideal laethúil a chur i dtoll a chéile agus é a chur ar aer.
 
Beidh tú freagrach as an obair seo a leanas:

 • Sceideal laethúil a chur i dtoll a chéile agus é a chur ar an aer
 • A chinntiú go bhfuil an t-ábhar atá sa sceideal ar fáil agus réidh le dul ar an aer
 • Fotheidil – Ag déileáil le comhlachtaí fotheidealaithe, na fotheidil a lódáil agus a sheiceáil (agus a eagrú más gá)
 • Fotheidil – eagarthóireacht a dhéanamh ar fhotheidil do chláir/scannáin atá ceannaithe isteach ó thar lear
 • Fógraí – iad a fháil ó na hardáin éagsúla agus iad a lódáil agus a sheiceáil
 • Fógraí – Ag déileáil le Post TV má tá fadhbanna le hábhar nó sonraí
 • Fógraí – athsceidealú/baint amach, fógraí ionadaíochta a roghnú
 • Freagrach as athruithe sa sceideal má bhíonn cluichí/cláir bheo ag dul thar am nó curtha ar ceal; láithreoirí agus Pres a chur ar eolas
 • Logleabhar de chraoladh an lae a réiteach agus é a scaipeadh (Nielsen TAM/Post TV)
 • Blaisíní agus feachtais mhargaíochta a chur ar an aer
 • Stoingí urraíochta a fháil, agus iad a chur ar an aer (inmheánach nó seachtrach)

 
Riachtanais an phoist seo:

 • Ní mór céim sa chumarsáid nó taithí theicniúil bliana ar a laghad a bheith ag an iarrthóir.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, go ndéanfaidh tú an-chúram de na mionsonraí, go bhfuil tú eagraithe go maith, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí agat i ról den chineál céanna agus cruthúnas air sin agat.
 • Beidh eolas maith agat ar ríomhairí agus beidh sé de chumas ionat córais nua a fhoghlaim go tapa.
 • Tuiscint ar lucht féachana TG4.
 • Suim agat in úsáid bogearraí ríomhaireachta agus cumasach ina n-úsáid. Beifear ag súil go mbeidh ardtuiscint agat ar an chóras sceidealaithe TG4 (cuirfear traenáil ar fáil)
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge líofa a bheith agat, idir scríofa agus ó bhéal.

 
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach, solúbtha, as do stuaim féin agus ábalta feidhmiú go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 
Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.
 
Seol do CV mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an bealach a n-oireann do thaithí agus do cháilíochtaí don ról seo, chuig cv@tg4.ie roimh 4pm Dé Luain an 9 Deireadh Fómhair 2023.
 
 


Bainisteoir Acmhainní Daonna

Conradh Buan

Is mian le TG4 Bainisteoir Acmhainní Daonna a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Oibríochtaí & Acmhainní Daonna, beidh an Bhainisteoir Acmhainní Daonna i gceannas ar ghnóthaí acmhainní daonna TG4 a bhainistiú.
 
Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar chlár oibre agus dualgais acmhainní daonna na h-eagraíochta. I measc na réimsí freagrachta a bheidh i gceist, beidh:

 • Comhairle agus cabhair Acmhainní Daonna don fhoireann
 • Forbairt polasaithe
 • Fostaíocht & Earcaíocht
 • Riaradh Acmhainní Daonna
 • Caidreamh oibre & thionsclaioch
 • Bainistiú Córais Measúnaithe
 • Sláinteachas & Folláine
 • Foghlaim & Forbairt
 • Traenáil & Oiliúint
 • Pleanáil Comharbachta
 • Éagsúlacht, Cothromas & Áireamh (DEI)

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta chun Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm
 • Cáilíocht oiriúnach, aitheanta triú leibhéal sa réimse Acmhainní Daonna/Bainistíochta/Caidreamh Thionsclaíoch/Gnó/Eile.
 • Tuiscint chuimsitheach ar reachtaíocht Éireannach agus Eorpach maidir le dlí na fostaíochta.
 • Taithí cheithre bhliana ar a laghad ag leibhéal sinsearach bainistíochta Acmhainní Daonna a bheith acu.
 • Cumas cruthaithe ceannaireachta agus féinspreagthachta.
 • Taithí ar thaighde agus deáchleachtais a fhorbairt agus a chuir i bhfeidhm maidir le forbairt acmhainní daonna in eagraíocht.
 • Scileanna éifeachtacha pleanála agus bainistiú tionscadail a bheith acu agus cumas chun oibriú i dtreo spriocanna agus amscálaí sonracha pearsanta, foirne agus straitéiseacha.
 • Ardscileanna áisitheoireachta, cumarsáide & cur i láthair
 • Sárchumas cruthaithe do chaidreamh idirphearsanta agus idirbheartaíochta.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

 
Is 4pm Dé Luain, 9 Deireadh Fómhair an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie
 
 


Comhordaitheoir Meán Sóisialta

Conradh 2 bliana

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais don phost Comhordaitheoir Meán Sóisialta.

Beidh an té a cheapfar ar dhuine d’Fhoireann Margaíochta TG4 agus iad freagrach as comhordú agus forbairt a dhéanamh ar ardáin Meán Sóisialta TG4.

Is deis tábhacht iad na Meáin Shóisialta do TG4 chun nascadh a dhéanamh leis an bpobal féachana agus le pobal nua a mhealladh chuig ábhar TG4. Cuirfear fáilte roimh iarrthóirí a bhfuil tuiscint acu ar TG4, sainscil agus taithí acu ar na hardáin Shóisialta, agus Gaeilge & Béarla den scoth acu.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as comhordú a dhéanamh ar obair Mheáin Shóisialta TG4 agus freagrach don Bhainisteoir Cumarsáide. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh

 • Glór TG4 ar na meáin shóisialta a fhorbairt i gcomhar le foireann margaíochta TG4.
 • Bainistiú a dhéanamh ar ardáin shóisialta TG4.
 • Feachtais mhargaíochta do na meáin shóisialta a léiriú, a fhorbairt agus a sceidealú.
 • Cumarsáid, comhrá, agus aiseolas a thabhairt don phobal.
 • Tuiscint ar na hathruithe a thagann ar na hardáin shóisialta agus na hathruithe sin a chur i bhfeidhm ar ardáin TG4.
 • Treoir a thabhairt maidir le feachtais agus comhoibriú le foirne cruthaitheacha, cumarsáide agus láithreachais an chainéil ar na feachtais.
 • Anailís a dhéanamh ar fheachtais agus tuairiscí a ullmhú.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
 • Sárthuiscint ar TG4 agus a lucht féachana.
 • Taithí ábhartha agus sárthuiscint ar na hardáin shóisialta.
 • Cruinneas i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla.
 • Cumas cóipscríbhneoireachta atá tarraingteach agus a thagann le glór TG4 ar na hardáin shóisialta.
 • Scileanna idirphearsanra agus cumarsáide.
 • Dearcadh dearfach, solúbtha agus a bheith in ann obair a dhéanamh faoi bhrú.
 • Scileanna eagrúcháin agus pleanála agus in ann treoir a thabhairt.

 
Is é 4pm Dé Luain an 9ú Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
 


Rúnaí / Fáilteoir

Conradh 2 bhliain

Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann.

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
An Ról
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.

Ag freagairt don Bhainisteoir Oifige, beidh an Rúnaí / Fáilteoir freagrach as:

 • Dualgais ghinearálta riaracháin agus tacaíochta a chur ar fáil ar fud rannóg
 • Dualgais an fháilteora a chomhlíonadh
 • Fáilte a chur roimh chuairteoirí, custaiméirí agus aíonna

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
 • Eolas maith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office, ar na hArdáin Meán Sóisialta) agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.
 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar obair riaracháin agus ar obair fáiltithe.
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

 
Is ón 9:00-17:00, ó Luan go hAoine na huaireanta oibre.
 
Is 4pm Dé Luain an 9 Deireadh Fómhair 2023 an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
 


Maor Craolacháin

Conradh Buan & Painéal

Tá TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge, lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá sé i gceist ag TG4 post, Maor Craolacháin, a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe, a earcú ar chonradh buan agus ar phainéal. Beidh an duine a roghnófar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó más duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Beidh na freagrachtaí seo a leanas ort:

 • A bheith oilte ar na bogearraí agus ar an trealamh atá in úsáid agus iad a oibriú go gairmiúil agus a bheith ar an eolas faoina bhfuil le déanamh i gcás éigeandála.
 • Sceideal TG4 a chur go haer
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Aschur TG4 ar fud na n-ardán
 • Maoirseacht a dhéanamh ar Thograí Aschuir (m/sh Ardáin Virgin / Cartlann)
 • A dheimhniú go bhfuil an t-ábhar á chraoladh ar ardchaighdeán
 • Ábhar d’Aschur TG4 a ullmhú agus a sheiceáil (Spotseiceáil / Mionbhlaisíní a roghnú)
 • Maoirseacht a dhéanamh ar Aschur TG4 – (i gcás go n-imíonn muid den aer)
 • A dheimhniú go bhfuil Aschur TG4, mar atá geallta againn, ar fáil don Lucht Féachana
 • Tuairisciú a dhéanamh ar fhadhbanna faoi réir na dtreoracha reatha
 • Na tuairiscí laethúla a líonadh gach lá faoi réir na dtreoracha reatha
 • Smacht a choinneáil ar chláracha agus pacáistí a thagann isteach go TG4 agus a imíonn amach as TG4 trí KU / LiveU agus sruthanna Beo thar IP a úsáid.

 

Riachtanais an phoist seo:

 • Ní mór céim sa chumarsáid nó taithí theicniúil bliana ar a laghad a bheith ag an iarrthóir.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide, súil ghrinn chun na mionsonraí agus cumas maith eagrúcháin agat, go mbeidh tú ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus go mbeidh taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Beidh eolas maith agat ar ríomhairí, ar na hardáin meán sóisialta agus beidh sé de chumas agat córais nua a fhoghlaim go tapa. Cuirfear oiliúint ar fáil ar chórais TG4.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge líofa a bheith agat, idir scríobh agus labhairt na teanga.

 

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 13ú Deireadh Fómhair 2023.
 
 


Cuntasóir Airgeadais

Clúdach Saoire Máithreachas (Páirtaimseartha nó Lánaimseartha)

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais do phost an Chuntasóra Airgeadais do chlúdach saoire máithreachas. Tá deis uaireannta páirtaimseartha nó lánaimseartha a oibriú.
Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Is é TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é TG4 a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Cuntasóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.
 
Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Cuidiú le rannóg airgeadais na gclár ó thaobh athbhreithniú buiséad agus iniúchadh ar chaiteachas clár.
 • Cuidiú le cuntas míosúil Brabúis & Caillteanais agus clár comhardaithe a ullmhú
 • Iontrálacha a ullmhú sa leabhar cúnta agus iad a chur isteach
 • Bainistiú a dhéanamh ar chomhlacht comhfhiontar – ina n-áirítear cuntais bhliantúla a ullmhú, sonraisc a ardú agus a íoc, éileamh ar dheontas a ullmhú, tuairiscí CBL agus cáin chorparáideach, freastal ar chruinnithe Boird, agus nithe ad hoc eile.
 • Ráiteas imréitigh bainc a ullmhú nuair is gá.
 • Cúnamh taca a chur ar fáil don Mheitheal Chreidmheasa & Bhailiúcháin
 • Cuidiú le buiséid a ullmhú
 • Cuidiú le réamh-mheastacháin maidir le sreabhadh airgid
 • Tuairisceáin CBL, comhlíonadh na ndualgas maidir le Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide
 • Cuidiú ó thaobh chóras párolla TG4. Ag obair le comhlacht seachtrach párolla le mionsonraí pá a uaslódáil agus athbhreithniú a dhéanamh orthu seo chuile tréimhse pá.
 • Cuidiú ó thaobh chóras costais TG4.
 • Athbhreithniú agus tuairiscíocht maidir le costais foirne agus barrchostais
 • An cháipéisíocht maidir le próisis agus leis an rialáil inmheánach a choinneáil i gcaoi mhaith agus a chinntiú go gcloítear lena bhfuil inti
 • Próisis agus córais nua a fhorbairt agus a shruthlíniú de réir mar is gá chun a chinntiú go mbeidh an rannóg chomh héifeachtach agus is féidir
 • Eolas faoi chostais a chur ar fáil don lucht bainistíochta agus do ranna eile de réir mar is gá
 • Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil go tráthúil
 • Cuidiú le hullmhú d’iniúchóireacht inmheánach/sheachtrach
 • Cuidiú le / freastal ar chruinnithe Boird agus Fochoistí an Bhoird
 • Eolas maidir le tuairisceáin mhíosúla agus bhliantúla a ullmhú le cur chuig eagraíochtaí stáit agus Eorpacha, mar shampla an Phríomh-Oifig Staidrimh, an SEAI agus an EBU.
 • Obair ar thionscadail ad hoc de réir mar a éilítear
 • A bheith mar bhall foirne éifeachtach a spreagfaidh fuinneamh agus feabhas leanúnach sa rannóg

 
Nithe atá riachtanach don phost seo

 • Ní foláir don té a cheapfar a bheith ina chuntasóir láncháilithe (cáilíocht ACA/ACCA/CIMA nó a comhionann) chomh maith le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus iniúchta.
 • A bheith ábalta oibriú faoi bhrú agus le dithneas i dtimpeallacht ghnóthach.
 • Ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith dírithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe i ról den chineál céanna.
 • Taithí mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa),
 • A bheith pointeáilte i dtaobh mionsonraí agus a bheith loighciúil i do chuid smaointeoireachta
 • Buntáiste a bheadh ann tuiscint a bheith agat ar nósanna imeachta soláthair phoiblí
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa agat, idir scríobh agus ó bhéal.
 • Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4

 
Is é 4pm Dé hAoine an 13ú Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
 


Riarthóir Airgeadais & Soláthair

Conradh Buan

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais do phost an Riarthóra Airgeadais & Soláthair.
Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Is é TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é TG4 a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Riarthóir Airgeadais & Soláthair a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.
 
Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Bainistiú a dhéanamh ar Sholáthar – ag obair le foireann bainistíochta TG4 le tairiscintí a chur amach ag eTenders/OJEU. Freagrach as na comórtais a phleanáil, a dhréachtú, a dhearadh agus a riar. Chomh maith leis sin ag cruthú agus ag ceadú Orduithe Ceannaigh agus ag bainistiú na nOrduithe Ceannaigh ó thaobh an pholasaí airgeadais i leith an líon meastachán.
 • Cuidiú le rannóg airgeadais na gclár ó thaobh athbhreithniú buiséad agus iniúchadh ar chaiteachas clár.
 • Iontrálacha a ullmhú sa leabhar cúnta agus iad a chur isteach
 • Ráiteas imréitigh bainc a ullmhú nuair is gá.
 • Cúnamh taca a chur ar fáil don Mheitheal Chreidmheasa & Bhailiúcháin
 • Cuidiú le réamh-mheastacháin maidir le sreabhadh airgid
 • Eolas faoi chostais a chur ar fáil don lucht bainistíochta agus do ranna eile de réir mar is gá
 • Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil go tráthúil
 • Cuidiú le hullmhú d’iniúchóireacht inmheánach/sheachtrach
 • Obair ar thionscadail ad hoc de réir mar a éilítear
 • A bheith mar bhall foirne éifeachtach a spreagfaidh fuinneamh agus feabhas leanúnach sa rannóg

 
Nithe atá riachtanach don phost seo

 • Ba bhuntáiste é don té a cheapfar a bheith ina oifigeach soláthair nó ina theicneoir cuntasaíochta chomh maith le taithí roimhe seo ag obair i rannóg airgeadais.
 • Buntáiste a bheadh ann tuiscint a bheith agat ar nósanna imeachta soláthair phoiblí
 • A bheith ábalta oibriú faoi bhrú agus le dithneas i dtimpeallacht ghnóthach.
 • Ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith dírithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe i ról den chineál céanna.
 • Taithí mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa),
 • A bheith pointeáilte i dtaobh mionsonraí agus a bheith loighciúil i do chuid smaointeoireachta
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa agat, idir scríobh agus ó bhéal.
 • Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4

 
Is é 4pm Dé hAoine an 13ú Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.