Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise & Cibearshlándála

Conradh Buan

Is mian le TG4 Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise (TF) & Cibearshlándála a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Innealtóireachta, beidh an Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise & Cibearshlándála i gceannas ar shruthanna oibre agus seirbhísí laethúla TF a chomhordú, tacaíocht deisce cabhrach a sholáthar chomh maith le córais ghréasáin, chibearshlándála agus TF TG4 a riar.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as:

 • Tacaíocht theicniúil TF a chur ar fáil ar an láthair i TG4 agus d’úsáideoirí cianda
 • Oibriú leis an bhfoireann chun próisis agus córais chibearshlándála TG4 a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
 • Fabhtanna crua-earraí agus bogearraí a aithint agus a réiteach
 • Na córais atá ann cheana a chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh orthu, lena n-áirítear córais riaracháin agus crua-earraí gréasáin
 • Bogearraí agus crua-earraí Windows, Mac, Linux agus bogearraí agus crua-earraí eile a shuiteáil agus a chumrú
 • Cúnamh a thabhairt próisis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun timpeallacht sheasmhach ghréasáin a choinneáil
 • Cúnamh a thabhairt le hobair tionscadail chun bonneagar teicneolaíochta na cuideachta a fhorbairt
 • Teicneolaíocht nua a thástáil agus a mheas
 • Cáipéisíocht na gcóras TE a fhorbairt agus a chothabháil

A bhfuil riachtanach don phost seo:

 • Cáilíocht 3ú leibhéal sa Teicneolaíocht Faisnéise, nó a chomhionann.
 • Taithí 4 bliana ar a laghad i ról den chineál céanna.
 • Eolas ar chórais Mac, Windows, Linux agus ar phrótacail chumarsáide
 • Eolas ar phríomh-fheidhmchláir ghnó ar an deasc agus sa néal
 • A bheith eagraithe agus pointeáilte agus aird ghéar a bheith agat ar mhionsonraí
 • A bheith ábalta smaointeoireacht shoiléir agus anailíseach a dhéanamh chomh maith le bheith ábalta na ceisteanna cearta a chur
 • Dea-scileanna cumarsáide ó bhéal, go leictreonach agus sa scríobh ar fud gach leibhéal den chuideachta
 • A bheith sásta agus ábalta scil nua a fhoghlaim go tapa
 • A bheith ábalta próisis, nósanna imeachta agus torthaí a thaifeadadh
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach agus go héifeachtach as do stuaim féin i dtimpeallacht spreagúil.
 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar bheith ag obair mar chuid d’fhoireann bheag
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Bheadh a leanas ina mbuntáiste d’iarrthóirí:

 • Taithí ar chreat bainistithe slándála amhail IS0 27001 nó NIST CSF a chur i bhfeidhm
 • Cáilíochtaí eile lena n-áirítear CISSP, CCSK, CISM, MSc sa Chibearshlándáil
 • Scileanna forbartha bogearraí lena n-áirítear códáil agus scriptiú

Tá polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4. Íocfar tuarastal de réir taithí.

Is é 5pm Dé Máirt 7 Feabhra 2023 an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
 


Eagarthóir / Léiritheoir Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha

Conradh 2 bhliain

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is craoltóir-foilsitheoir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Eagarthóir / Léiritheoir Nuachta agus Cúrsaí Reatha – Ábhair Dhigitigh a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag iarrthóir, idir scríobh agus labhairt na teanga. Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó gur duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Ag tuairisciú don Cheannaire Nuachta & Cúrsaí Reatha, beidh an té a cheapfar freagrach as seirbhís laethúil dhigiteach Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4 a chur ar fáil agus a chur in eagar.
 

Freagrachtaí an Phoist:

 • Scéalta nuachta a aimsiú agus a bhriseadh agus iad a chur in oiriúint d’ardáin dhigiteacha lena n-áirítear suíomh nuachta nua agus ardáin dhigiteacha eile.
 • Treoir eagarthóireachta laethúil a thabhairt d’fhoireann iriseoirí.
 • Saineolas ar dhlí na meán in Éirinn agus ar chód nuachta Údarás Craolacháin na hÉireann.
 • Scéalta nuachta a scríobh i nGaeilge chruinn.
 • Scéalta iriseoirí a phrofáil agus a cheartú.
 • Cur chuige nuálaíoch a chur i bhfeidhm i dtaobh scéalta físe nuachta a léiriú agus a chur in oiriúint d’ardáin dhigiteacha éagsúla, le béim ar ábhar nuachta gearrfhoirme do TikTok, Instagram Reels agus Youtube Shorts.
 • Scripteanna a scríobh do mhíreanna físe agus eagarthóireacht a dhéanamh ar scripteanna.
 • Athchóiriú a dhéanamh ar scéalta nuachta agus cúrsaí reatha eile lena gcur in oiriúint do na meáin dhigiteacha.
 • Pleanáil chun cinn a dhéanamh.
 • Forbairt foirne agus iriseoirí a dhéanamh i gcomhar leis an gCeannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha
 • Obair a dhéanamh leis an gCeannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha chun an straitéis Digiteach nuachta a chur chun cinn.

 
Cáilíochtaí don Ról:

 • Sár-thuiscint ar nuacht dhigiteach.
 • Tá cruinneas i scríobh agus labhairt na Gaeilge riachtanach don phost.
 • Taithí eagarthóireachta / iriseoireachta ábhartha idir scríofa, digiteach nó craolta.
 • Tuiscint ar fheidhm nuachta TG4 agus ar straitéis lucht féachana TG4.
 • Taithí ar bhainistiú nó comhordú foirne
 • Saineolas ar na meáin shóisialta, agus tuiscint ar fhorbairt lucht féachana ar líne
 • Tuiscint nó taithí ar phatrúin úsáide idirlín (UX), SEO, Google Analytics.
 • Eolas ar fhoilsiú ar líne mar shampla WordPress agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa.
 • Dearcadh dearfach, solúbtha, eagraithe agus an cumas obair a dhéanamh faoi bhrú.
 • Ábalta feidhmiú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

 
Iarrtar ar iarrthóirí CV móide litir clúdaigh ina mbeidh smaointe ar nuacht digiteach do phost an Eagarthóra / Léiritheora Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha a chur chuig cv@tg4.ie roimh an Aoine 3 Márta ag 4pm.

 
 


Iriseoirí Ilmheán Nuachta agus Cúrsaí Reatha x 2

Conradh 2 bhliain

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is craoltóir-foilsitheoir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag féachaint le beirt Iriseoirí Ilmheán a earcú a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag iarrthóir, idir scríobh agus labhairt na teanga. Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó gur duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Ag tuairisciú don Ceannaire Nuachta & Cúrsaí Reatha agus ag obair go laethúil leis an Eagarthóir / Léiritheoir Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha, beidh na hiarrthóirí a éiríonn leo freagrach as scéalta nuachta digiteacha a chur ar fáil agus a léiriú. D’fhéadfadh sealobair agus obair ag an deireadh seachtaine a bheith i gceist leis na poist seo.
 
Freagrachtaí an Phoist

 • Scéalta nuachta a aimsiú, a scríobh agus a léiriú ar ardchaighdeán d’ardáin dhigiteacha Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4.
 • Scéalta nuachta a scríobh i nGaeilge agus a chur ar fáil don Eagarthóir / Léiritheoir Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha.
 • Moltaí a thabhairt agus a ghlacadh maidir le scéalta agus pleanáil chun cinn.
 • Scéalta a chur i láthair ar cheamara nó mar ghearrthóga fuaime le béim ar an nuacht ghearrfhoirme do TikTok, Instagram Reels agus Youtube Shorts.
 • Cur chuig nuálaíoch maidir le hardáin dhigiteacha agus le hardáin meán sóisialta agus suim san iriseoireacht sa réimse seo.
 • Cumas cóipscríbhneoireacht a dhéanamh agus scripteanna a scríobh do fhíseáin ar líne
 • A bheith in ann taighde a dhéanamh
 • Eolas ar dhlí na meán in Éirinn agus ar chód nuachta Údarás Craolacháin na hÉireann.
 • A bheith in ann glacadh le treoir agus comhoibriú le hiriseoirí agus foirne eile

 
Taithí don Phost:

 • Cáilíocht 3ú leibhéal san iriseoireacht.
 • Taithí iriseoireachta.
 • Eolas agus tuiscint ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge agus na scéalta nuachta a spreagann iad.
 • Suim sa scéalaíocht dhigiteach do chúrsaí nuachta.
 • Tá cruinneas i scríobh agus labhairt na Gaeilge riachtanach don phost.
 • Scileanna scríbhneoireachta agus profála.
 • Is buntáiste é eolas ar fhoilsiú ar líne, ar léiriú físeán agus ar léiriú fuaim digití.
 • Tuiscint ar SEO/Wordpress nó córais foilsiúcháin eile.
 • Suim sa bhforbairt ghairme agus an cumas córas nua a fhoghlaim go tapa.
 • An cumas oibriú as do stuaim féin agus faoi bhrú ama.

 
Iarrtar ar iarrthóirí CV móide litir clúdaigh do phost an Iriseora Ilmheán agus seóríl agus/nó roinnt samplaí de do chuid oibre a sheoladh chuig cv@tg4.ie roimh an Aoine 3 Márta ag 4pm.