Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Bainisteoir Margaíochta

Post Bliana

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is craoltóir-foilsitheoir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór an ábhair ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Bainisteoir Margaíochta a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith agat, idir labhairt agus scríobh na teanga. Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó gur duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Is mian le TG4 Bainisteoir Margaíochta a earcú. Is ag freagairt don Stiúrthóir Margaíochta & Forbartha a bheidh an Bainisteoir Margaíochta agus beidh sé/sí i gceannas ar phlean margaíochta a leagan amach agus a fheidhmiú.
 

An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as plean margaíochta TG4 a fheidhmiú agus branda TG4 a chur chun cinn trí ócáidí, comhpháirtíochtaí agus feachtais mhargaíochta TG4.
I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Plean Margaíochta TG4 a fhorbairt agus a bhainistiú
 • Bainistiú a dhéanamh ar Fheachtais Mhargaíochta TG4
 • Bainistiú a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí Urraíochta & Corparáideacha TG4
 • Bainistiú a dhéanamh ar mheitheal Mhargaíochta TG4
 • Bainistiú a dhéanamh ar ócáidí TG4
 • Bainistiú a dhéanamh ar earraí & ábhar priontála TG4
 • Obair i gcomhpháirt le baill foirne eile TG4 agus branda agus íomhá TG4 a chur chun cinn
 • Bainistiú a dhéanamh ar bhuiséad margaíochta TG4
 • Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann TG4 ag ócáidí agus imeachtaí a bhfuil baint ag an eagras leo.
 • Comhoibriú le léiritheoirí agus leis an bhfoireann chun tograí a chur i gcrích.

 

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
 • Cáilíocht 3ú leibhéal sa Mhargaíocht, taithí ghairmiúil, nó a chomhionann i réimse ábhartha
 • Taithí ar bhainistiú a dhéanamh agus treorú a thabhairt ag Ócáidí & Tograí Margaíochta ilárdán.
 • Taithí ar bheith ag plé leis an bpobal agus le comhpháirtithe seachtracha.
 • Tuiscint ar na pobail féachana éagsúla atá ag TG4 agus cumas margaíocht a dhéanamh dá réir
 • Taithí ar bhainistiú agus ar fhorbairt foirne
 • Duine Eagraithe a bhfuil taithí mhaith aige/aici ar riaradh tograí.
 • Ard-scileanna scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla.

 
Éireoidh leat sa ról seo más duine thú atá ábalta oibriú go muiníneach, solúbtha, as do stuaim féin agus a fheidhmíonn go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beidh taithí chruthaithe agat ar Phlean Margaíochta a bhainistiú agus ar fhoireann a threorú agus a chomhordú.

Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.

Seol do CV mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an bealach a n-oireann do thaithí agus do cháilíochtaí don ról seo, chuig cv@tg4.ie TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 8 Márta 2024.
 
 


Scéim Taithí Oibre Bliana le TG4 do Chéimithe nó do Thosaitheoirí le CÚLA4

Márta 2024 – Márta 2025

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe ollscoile chun tréimhse bliana a chaitheamh ar thaithí oibre le TG4 i mBaile na hAbhann.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Is deis é seo do dhuine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus atá ag iarraidh taithí phraiticiúil a fháil chun cur leis an oiliúint atá faighte acu go dtí seo. Íocfar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus beidh deiseanna oiliúna eile ar fáil le linn na bliana.
Daoine a bhfuil Gaeilge den scoth acu agus a bhfuil suim acu sna hardáin shóisialta atá á lorg againn. Beifear ag súil go mbeidh scileanna taighde agus cumas maith scríofa ag an té a cheapfar chomh maith le tuiscint a bheith acu ar céard is scéal mealltach ann.

I measc na ndualgas a bheidh ar an té a cheapfar, beidh sceideal na meán sóisialta a bhainistiú, a eagrú agus a fhoilsiú. Beidh ceannscríbhinn agus fotheidil le cruthú d’ábhar ar líne, mar aon le hábhar a chur in oiriúint do na hardáin shóisialta. Beifear freagrach as tuairiscí reatha a chruthú ó thaobh na hanailíse de.

Beidh an té a cheapfar ina phointe teagmhála ag an bpobal agus beidh cúram air comhordú a dhéanamh ar fhreagraí chuig an bpobal ar na hardáin shóisialta.
Gheobhaidh an té a cheapfar taithí chuimsitheach ar bheith ag obair i réimse an léiriúcháin faoi láthair ina ndéantar comhordú ar obair eagarthóireachta agus ar obair foilsitheoireachta ar na hardáin Dhigiteacha.

Seol CV, mar aon le d’iarratas chuig cv@tg4.ie.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: Dé Luain an 4 Márta 2024.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.

Beidh na poist seo lonnaithe i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann.