Skip to main content
Menu

Corporate

Cuntasóir Airgeadais

Conradh Buan

 
TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe.   Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 atá bunaithe agus á mhaoiniú ag an Rialtas.  Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4.   Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. 
Tá TG4 ag earcú
Cuntasóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.
 
 
Beidh tú freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Cuidiú le cuntas míosúil Brabúis & Caillteanais agus clár comhardaithe a ullmhú,
 • Iontrálacha a ullmhú don leabhar cúnta agus a gcur isteach
 • Ráiteas imréitigh bainc a ullmhú
 • Cúnamh taca a chur ar fáil don Mheitheal Creidmheasa & Bailiúcháin
 • Cuidiú le buiséid a ullmhú
 • Cuidiú le réamh-mheastacháin maidir le sreabhadh airgid
 • Cuidiú le hobair ullmhúcháin d’iniúchóireacht inmheánach/sheachtrach.
 • Eolas maidir le tuairisceáin mhíosúla agus bhliantúla don Phríomh-Oifig Staidrimh a ullmhú.
 • Athbhreithniú agus tuairiscíocht maidir le costais foirne agus barrchostais
 • Clár na Sócmhainní Seasta a choinneáil agus a bhreithniú
 • Tuairisceáin CBL, comhlíonadh na ndualgas maidir le Cáin Ioncaim agus Cáin Corparáide
 • An cháipéisíocht maidir le próisis agus leis an rialáil inmheánach a choinneáil i gcaoi mhaith agus a chinntiú go gcloítear lena bhfuil inti
 • Eolas faoi chostas a chur ar fáil don lucht bainistíochta agus do ranna eile de réir mar is gá
 • Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil go tráthúil
 • Obair ar thionscadail ad hoc de réir mar a éilítear

 
Céard is gá don phost seo

 • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus iniúchta.
 • Is rannóg ghnóthach í seo a bhíonn ag obair faoi bhrú agus le dithneas agus beidh ort a bheith ábalta oibriú sa timpeallacht sin.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Beidh taithí mhaith agat ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus beidh sé de chumas ionat córais nua a fhoghlaim go tapa), beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próiseas cinnteoireachta loighciúil agat.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa agat, idir scríobh agus ó bhéal.

 
Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 14 Meán Fómhair 2018.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Advertisement