Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha

Conradh Buan
 
Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá ábhar TG4 ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann, ar fud an domhain ar an idirlíon agus ar ardáin dhigiteacha. Is craoltóir-foilsitheoir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith agat, idir labhairt agus scríobh na teanga. Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó gur duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha i gceannas ar an bhfeidhm iriseoireachta i TG4 a fhorbairt, a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú.
 
Beidh an té a n-éireoidh leis freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Straitéis iomlán Nuachta agus Cúrsaí Reatha TG4 a fhorbairt agus a threorú i gcomhthéacs straitéis lucht féachana TG4.
 • An caidreamh agus an t-aontú le RTÉ a bhainistiú agus a fhorbairt maidir leis an soláthar nuachta agus cúrsaí reatha a chuireann RTÉ ar fáil faoin Acht Craolacháin 2009.
 • Fís eagarthóireachta Nuacht TG4 a fhorbairt sa réimse dhigiteach ilardáin agus tús a chur le foireann iriseoirí a earcú don fhís sin.
 • Caidreamh a bhunú agus deiseanna comhoibrithe a lorg le comhpháirtithe iriseoireachta in Éirinn agus thar lear.
 • Spreagadh a thabhairt d’iriseoireacht chróga, théagartha.
 • Branda Nuacht TG4 a láidriú agus a chur i mbéal an phobail.
 • Cultúr Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4 a thabhairt chun cinn a bheidh bunaithe ar chroí-luachanna TG4 – Gaeilge, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht, Comhoibriú & Obair Foirne, Solúbthacht, Ionracas & Freagracht agus Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don lucht féachana.
 • Deimhniú go bhfuil dea-chumarsáid i bhfeidhm agus eolas á roinnt taobh istigh de d’fhoireann féin agus i measc do chomhbhainisteoirí agus do chomhghleacaithe.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo. Ní foláir duit:

 • Taithí shuntasach eagarthóireachta a bheith agat maidir le nuacht nó cúrsaí reatha ar an teilifís nó i meáin chumarsáide eile.
 • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach a bheith agat ag plé le hiriseoirí.
 • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach a bheith agat ag bainistiú foirne, ag déanamh idirbheartaíochta agus ag plé le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe.
 • Taithí an-mhaith a bheith agat ar ardáin dhigiteacha.

 
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach, solúbtha, as do stuaim féin agus a fheidhmíonn go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta.
 
Seol do litir iarratais chomh maith le cáipéis (1-3 leathanach) ina léirítear an fhís atá agat don ról mar Cheannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha TG4 chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Céadaoin an 28 Meán Fómhair 2022.

 
 


 

Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin

Conradh Cuspóra Seasta – Saoire Mháithreachais a chlúdach
 
Is mian le TG4 Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin a earcú chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.
 
Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.
 

An Ról

Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar chomhordú a dhéanamh ar chlár na Rannóige Sceidil Ilardáin. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Sceidil Ilardáin a chur le chéile agus iad a chur i bhfeidhm
 • Comhordú a dhéanamh ar chlár oibre na gComhordaitheoirí Sceidil
 • Clúdach saoire/tinnis srl a chomhordú sa rannóg. Ionadaíocht a dhéanamh ar bhaill na rannóige agus ar an mBainisteoir de réir mar a oireann, clúdach saoire, oiliúna srl.
 • Comhordú a dhéanamh ar an obair fotheidealaithe
 • Craoltaí Spóirt/beochraoltaí ar ócáidí beo a shocrú agus a bheith ina phointe teagmhála idir comhlachtaí léiriúcháin agus an rannóg láithreachais/ionchuir/sceidil
 • Sceidil fógraíochta a chomhordú
 • Urraíocht sa sceideal líneach a chomhordú
 • Sceidil nua a phleanáil agus a fhorbairt i gcomhar leis an mBainisteoir Sceidil Ilardáin, Foirne na gClár, Margaíochta agus Oibríochtaí
 • Sceidil teilifíse – sceideal agus billings a chomhordú
 • Feidhmiú ina theagmhálaí maidir le sceideal TG4
 • Déileáil le páirtithe leasmhara seachtracha thar ceann rannóg sceidil TG4 – léiritheoirí, eagrais, Post TV srl
 • Tacaíocht a thabhairt don Bhainisteoir Sceidil Ilardáin maidir le dualgais rochtana agus chomhlíonta TG4
  d’Údarás Craolacháin na hÉireann
 • A bheith ar fáil taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre le fadhbanna a réiteach nó ionadaíocht a dhéanamh ar bhaill foirne na rannóige.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach, éifeachtach as do stuaim féin i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach a bheith agat, ábalta oibriú mar bhall d’fhoireann agus taithí chruthaithe a bheith agat ar fhoireann bheag a chomhordú.

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (Excel, MS Office) agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa. Beidh eolas ar chórais TG4 (What’sOn, Mediator) ina bhuntáiste, ach cuirfear oiliúint ar fáil.
A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is é 4pm Dé Ceadaoin an 28 Meán Fhómhair an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.

 
 


 

Rúnaí / Fáilteoir

Conradh Buan
 
Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann.
Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 

An Ról
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
Ag freagairt don Bhainisteoir Oifige, beidh an Rúnaí / Fáilteoir freagrach as:

 • Dualgais ghinearálta riaracháin & tacaíocht a chur ar fáil ar fud rannóga
 • Dualgais an fháilteora a chomhlíonadh
 • Fáilte a chur roimh chuairteoirí, custaiméirí agus aíonna

 

Nithe atá riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
Eolas maith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office, ar na hArdáin Meán Sóisialta) agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa
A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.
Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar obair riaracháin agus ar obair fáiltithe.
A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is ón 9:00-17:00, ó Luan go hAoine na huaireanta oibre.

Is 4pm Dé Céadaoin an 28ú Meán Fhómhair an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.

 
 


 

Cuntasóir Airgeadais Páirtaimseartha

Páirtaimseartha
 
Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais don phost Cuntasóir Airgeadais Páirtaimseartha.

Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.
 
Is é TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 a bhunaigh an Rialtas atá á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é TG4 a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Tá TG4 ag earcú Cuntasóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.
 
Beidh tú freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Cuidiú le cuntas míosúil Brabúis & Caillteanais agus clár comhardaithe a ullmhú
 • Tuairisceáin CBL, comhlíonadh na ndualgas maidir le Cáin Ioncaim agus Cáin Corparáide
 • Iontrálacha a ullmhú don leabhar cúnta agus iad a chur isteach
 • Cúnamh taca a chur ar fáil don Mheitheal Creidmheasa & Bailiúcháin
 • Cuidiú le buiséid a ullmhú
 • Cuidiú le réamh-mheastacháin maidir le sreabhadh airgid
 • Clár na Sócmhainní Seasta a choinneáil agus a bhreithniú
 • Cuidiú le nósanna imeachta agus polasaithe soláthair
 • Athbhreithniú agus tuairisciú maidir le costais foirne agus barrchostais
 • An cháipéisíocht maidir le próisis agus leis an rialáil inmheánach a choinneáil i gcaoi mhaith agus a chinntiú go gcloítear lena bhfuil inti
 • Próisis agus córais nua a fhorbairt agus a shruthlíniú de réir mar is gá chun cinntiú go mbeidh an rannóg chomh héifeachtúil agus is féidir
 • Eolas faoi chostas a chur ar fáil don lucht bainistíochta agus do ranna eile de réir mar is gá
 • Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil go tráthúil
 • Cuidiú le hobair ullmhúcháin d’iniúchóireacht inmheánach/sheachtrach
 • Cuidiú le cruinnithe Boird agus Fochoistí an Bhoird a eagrú / freastal ar chruinnithe Boird agus Fochoistí an Bhoird
 • Eolas maidir le tuairisceáin mhíosúla agus bhliantúla don Phríomh-Oifig Staidrimh a ullmhú
 • Oibriú ar thionscadail ad hoc de réir mar a éilítear
 • A bheith i do bhall foirne éifeachtach a dhéanfaidh fuinneamh agus feabhas leanúnach a spreagadh sa rannóg

 
Nithe atá riachtanach don phost seo

 • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar rialachas iniúchta.
 • Beidh taithí mhaith agat ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus beidh sé de chumas ionat córais nua a fhoghlaim go tapa), beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próiseas cinnteoireachta loighciúil agat.
 • Is rannóg ghnóthach í seo a bhíonn ag obair faoi bhrú agus le dithneas agus beidh ort a bheith ábalta oibriú sa timpeallacht sin.
 • Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa agat, idir scríobh agus ó bhéal.
 • Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.

 
Seol d’iarratas mar aon le litir chumhdaigh chuig cv@tg4.ie roimh 4pm Dé Céadaoin an 5 Deireadh Fómhair 2022.