Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Oifigeach Rialachais Chorparáidigh

Conradh Buan

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost, Oifigeach Rialachais Chorparáidigh.
Is mian le TG4 Oifigeach Rialachais Chorparáidigh a earcú a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann i nGaeltacht na Gaillimhe. Freagróidh an tOifigeach Rialachais Chorparáidigh don Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin.

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais cháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i ndáil le hÉagsúlacht. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.
 

An Ról
Sa ról seo, beidh tú freagrach as seirbhísí rialachais éagsúla a chur ar fáil do TG4, agus beidh tú freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar ceanglais rialachais agus polasaithe inmheánacha gaolmhara na cuideachta. Cuirfidh an ról seo an Feidhm Rialachais ar fáil chun tacú leis an mbainistíocht, leis an mBord agus leis na Coistí, chun tuairisciú inmheánach a éascú, agus chun comhairle leanúnach rialachais a chur ar fáil do TG4. Déanfaidh tú próisis nua maidir le rialachas corparáideach dea-chleachtais a sholáthar do TG4 a chruthú, a chur i bhfeidhm agus a mheas.

I measc na bpríomhfhreagrachtaí don ról seo tá, ach gan a bheith teoranta dóibh;

 • An Clár Riosca a bhainistiú
 • Cáipéisí a chomhordú don Ráiteas Bliantúil ar Ghealltanais Feidhmíochta TG4 mar aon le hAthbhreithniú Bliantúil a dhéanamh orthu
 • Freastal ar chruinnithe leis an Roinn ó thaobh aon cheisteanna a bhaineann le rialachas corparáideach
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Chóid Cleachtais do Chomhlachtaí Stáit (agus aon Chóid ábhartha eile) agus socrú a dhéanamh chun na ráitis bhliantúla ar chomhlíonadh a thabhairt chun críche
 • Tacú leis an bhfoireann Ardbhainistíochta agus leis an mBord cúrsaí comhlíontachta a chinntiú i ndáil le haon cheanglais chomhlíontachta rialachais (e.g. tuairisceáin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí etc.)
 • Cabhrú le rúnaí na cuideachta a chinntiú go gcloítear le riachtanais rúnaíochta na cuideachta
 • Cabhrú le cruinnithe Boird agus Coiste laistigh den fhoireann a chomhordú, a sceidealú agus freastal orthu, lena n-áirítear cláir oibre agus miontuairiscí a dhréachtú.
 • A chinntiú go bhfuil Cód Iompair an Bhoird cothrom le dáta.
 • Meamraim, tograí agus doiciméid a ullmhú lena n-athbhreithniú agus lena mbreithniú ag an mBord/Coiste
 • Taifid chorparáideacha agus doiciméid chorparáideacha a bhainistiú agus a choinneáil
 • Tuairisciú tréimhsiúil don lucht bainistíochta sinsearaí a chomhordú agus a athbhreithniú
 • Comhairle a thabhairt maidir le cúrsaí rialachais chorparáidigh agus dea-chleachtas, agus comhairle a thabhairt chomh maith maidir le nuashonruithe ar aon athruithe ar rialacháin agus ar reachtaíocht
 • Oiliúint agus forbairt leanúnach a chur ar fáil do bhainistíocht agus do bhaill foirne TG4 maidir le rialachas corparáideach
 • Cúnamh a thabhairt don iniúchóir leis an iniúchadh bliantúil.
 • Tionscadail ad hoc de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn agus nuair a thiocfaidh siad chun cinn

 
A bhfuil riachtanach don phost seo:

 • Cáilíocht Cuntasaíochta Cairte (ACA, ACCA), Dlí, Rialachais, nó a chomhionann
 • Taithí roimhe seo ar phróisis rialachais agus bainistithe riosca/comhlíontachta a chur chun feidhme agus a mhaoirsiú.
 • Bheadh eolas maith ar chaighdeáin agus nósanna imeachta rialachais na hearnála poiblí inmhianaithe.
 • Cumas cruthaithe cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar gach leibhéal, go hinmheánach agus go seachtrach araon, agus caidreamh a choinneáil leo
 • Duine treallúsach atá ábalta féinbhainistiú a dhéanamh, oibríonn tú laistigh de spriocdhátaí dochta agus oibríonn tú thar barr faoi bhrú i dtimpeallacht ghnóthach
 • Beidh taithí mhaith agat ar ríomhaireacht (ardtuiscint ar Excel, MS Office agus tá tú ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa)
 • Beidh tú dírithe ar mhionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próisis chinnteoireachta loighciúla agat
 • Scileanna láidre pleanála agus eagrúcháin.

 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.

Is 4pm Dé hAoine an 21ú Meitheamh 2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol CV mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an fhís a bheadh agat chuig: cv@tg4.ie
 
 
 
 


Bainisteoir Cruthaitheach

Conradh Cuspóra Sheasta – Clúdach Saoire Máithreachais

Is mian le TG4 Bainisteoir Cruthaitheach a earcú chun tréimhse saoire máithreachais a chlúdach a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna, beidh an Bainisteoir Cruthaitheach freagrach as an bhfoireann a bhíonn ag cruthú ábhair agus seirbhís cruthaithe ábhair TG4 a bhainistiú.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.
 
An Ról:
I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Clár oibre na foirne Cruthaithí a bhainistiú
 • Seirbhísí Cruthaitheacha TG4 a bhainistiú do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha
 • Sruthanna oibre na foirne Cruthaithí a bhainistiú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán oibre an Mhoil Chruthaithigh agus an caighdeán sin a fheabhsú go leanúnach
 • Plean forbartha áiseanna, acmhainní agus scileanna don Mhol Cruthaitheach a chur le chéile agus a fheidhmiú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí anailísíochta chun chomh héifeachtach agus atá an t-ábhar a chruthaíonn an Mol Cruthaitheach a mheas agus aiseolas a thabhairt ina leith
 • Ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt.

Tuiscint ghrinn ar lucht féachana TG4

Taithí ar mhonatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí anailísíochta, tuairisciú agus aiseolas a thabhairt

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Office 365, bogearraí cruthaitheacha agus dearaidh, na hardáin meán sóisialta agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach agus go héifeachtach as do stuaim féin i dtimpeallacht spreagúil.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm ag TG4.
 
4pm Dé hAoine an 5ú Iúil 2024 an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.