Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content

Corparáideach

Comhordaitheoir Meán Sóisialta – Cúla4

Tá TG4 ag lorg duine cruthaitheach, eagraithe mar bhall d’fhoireann Cúla4. Duine a bhfuil suim ar leith aici/aige sa sprioc lucht féachana óg agus taithí leo freisin a bheadh oiriúnach don ról seo.

Beidh an té a cheapfar freagrach as comhordú a dhéanamh ar ardáin Mheáin Shóisialta TG4 agus as ábhar mealltach a chruthú agus a scaipeadh a bhéas dírithe ar an lucht féachana óg.

Ar na cáilíochtaí/tréithe a theastódh, tá:

 • Taithí sa spás margaíochta ar-líne, na meáin shóisialta go speisialta
 • Oibrí maith foirne a bhfuil sár-chumas cumarsáide Gaeilge aige, idir labhairt agus scríobh
 • Tuiscint doimhin agus taithí mhaith ar chruthú ábhair don lucht féachana óg
 • Sár-chumas eagrúcháin agus pleanála
 • Ábaltacht ar dhearadh agus ar feidhmiú feachtas ar na meáin shóisialta
 • Súil mhaith do chumarsáid fhísiúil chruthaitheach a mheallann lucht féachana
 • Cumas foghlama go tapaidh
 • Scileanna cumarsáide den scoth
 • Tuiscint ar spás na bpáistí ar-líne agus fáilteach roimh smaointe nua agus ábhar a shásóidh an lucht féachana seo

Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir Óige agus lonnaithe i gCeannáras TG4.

Ról lán-aimseartha, ar chonradh bliana, ó 01 Meán Fómhair 2017 atá i gceist don phost seo.

Seol CV agus litir iarratais chuig cv@tg4.ie roimh 5pm ar an gCéadaoin 9 Lúnasa.

Is fostóir comhionannais deise é TG4 agus is í an Ghaeilge an teanga oibre ann.


Ceapacháin ar Bhord TG4

Is mian leis an Aire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil triúr iarrthóir atá fóirsteanach agus cáilithe a cheapadh ar Bhord TG4.
Breis eolas Anseo!


Innealtóir Craolacháin

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost Innealtóir Craolacháin lonnaithe i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

Post lárnach buan sa Rannóg Innealtóireachta é seo do dhuine a bhfuil an taithí cuí chraoltóireachta / ríomhaireachta, agus / nó na cáilíochtaí ábhartha in innealtóireacht leictreonach, aige nó aici. Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí Innealtóireachta.

Beidh an té a cheapfar an-spreagtha le cumas maith foirne, agus beidh sé/sí in ann oibriú as a stuaim féin chomh maith.

Cuirfear oiliúint ar fáil don té a cheapfar i gcórais beo agus stiúideo-bhunaithe, agus mas gá, sa Ghaeilge, teanga oibre TG4.

Príomhscileanna / Príomhinniúlachtaí

 • Scileanna iontacha pearsanta agus ábaltacht oibriú i bhfoireann
 • Féin-spreagtha agus ábaltacht oibriú as a stuaim féin
 • Scileanna iontacha cumarsáide agus réitigh fadhbanna
 • Scileanna iontacha ríomhaireachta agus cumas códaithe
 • Saineolas leictreonach agus córais ríomhaireachta
 • Ardscileanna scríbhneoireachta teicniúla

Réimsí Tábhachtacha Inniúlachta

 • Is gá don té a cheapfar glacadh go mór leis an nGaeilge. B’fhearr cumas maith Gaeilge, ach cuirfear oiliúint sa teanga sin ar fáil mas gá
 • Fís léiriú (cineálacha comhaid, córais eagarthóireachta, traschódú, timpeallacht léirithe)
 • Infreastruchtúr leictreonach (Gineadóirí, Soláthar Dobhriste Cumhachta, Coigeartóirí, Ceallraí, Dáileacháin Leictrachais)
 • Líonrú, ballaí dóiteáin and ródú
 • Dearadh gréasáin agus códú
 • Riarachán bunachar sonraí
 • Eolas ar ríomhchórais Linux agus ar eagar stórála ar diosca
 • Fíorúlú agus néalteicneolaíochtaí
 • Feidhmchlárú
 • Eolas ar AutoCAD (Líníocht innealtóireachta)
 • Comhéadan córas (crua-earraí agus bogearraí)
 • Ionchódú agus dáileachán físe agus ardáin sruthaithe

Taithí Ábhartha

 • Taithí 2 bhliain ar a laghad i gcraoltóireacht / teileachumarsáid / líonrú
 • B’fhearr taithí ar chórais léirithe chraolta (ceamaraí, meascathóirí, ródairí, freastalaithe, idirchum, téipthaifeadáin, dáileachán físe digití
 • B’fhearr taithí ar thimpeallacht le córas uathoibrithe high availability

Rólanna agus Freagrachtaí:

Bíonn an tionscal teilifíse ag athrú i gcónaí. Glacann TG4 leis seo agus athraíonn an eagraíocht agus freagrachtaí na foirne dá réir sin.

 • Oibriú de réir ordaithe an Bhainisteora Oibríochtaí Innealtóireachta, ar cúrsaí agus iad ag teacht anuas
 • Freagrach as tacaíocht a thabhairt d’infreastruchtúr teicniúil TG4
 • Monatóireacht agus freagairt ar na logaí teicniúla
 • Cuidiú le doiciméadú ar nósanna imeachta agus scéimeanna d’infreastruchtúr teicniúil TG4
 • Cuidiú leis an mBainisteoir Córais Craolacháin i ndearadh, suiteáil agus coimisiúnú ar tionscadail intí
 • Cuidiú leis an mBainisteoir Oibríochtaí Innealtóireachta i bhforbairt agus i bhfeidhmiú córais cothabála coisctheach do threalamh TG4
 • Soláthar tacaíocht theicniúil d’fhoireann TG4
 • Pairt a ghlacadh in oiliúint agus forbairt na foirne TG4
 • Oibriú ar an deasc chabhrach TG4

Seol do CV, chomh maith le litir iarratais, chuig “The HR Company” ag tg4@thehrcompany.ie , nó chuig TG4 c/o The HR Company, Paramount Court, Corrig Road, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18, D18 R9C7.

Spriocdháta d’iarratais: 18ú Lúnasa 2017

Is fostóir comhionannas deise TG4. Is í an Ghaeilge an teanga oibre.


Fógraíocht